Elinvoima- ja osaamislautakunta, kokous 24.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 45 Tampereen seudun ammattiopiston Koivistontien toimipisteestä luopuminen ja vuokrasopimuksen irtisanominen sekä Valimoinstituutin tilojen käyttötarkoituksen muutos (yhteistoiminta-alueen asia)

TRE:1997/02.07.03/2019

Valmistelija

  • Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Minna Kareinen, puh. 040 7501 876, etunimi.sukunimi2@tampere.fi

Perustelut

Elinvoima- ja osaamislautakunta on kokouksessaan 14.11.2018 § 121 käsitellyt Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun palveluverkkoa. Perusteluissa tuotiin esiin, että Tredussa on tehty ja tullaan tekemään kaikkien toimipisteiden osalta kriittinen tarkastelu toimintojen tiivistämiseksi ja tilojen käytön tehostamiseksi sekä esimerkiksi tilojen ulosvuokraamiseksi. Tarkastelua on tehty yhteistyössä Tredu Kiinteistöt Oy:n ja Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka palveluryhmän sekä Tilapalveluiden kanssa. Lisäksi nyt esillä olevista palveluverkon muutoksista on käyty lähetekeskustelu lautakunnan kokouksessa 13.2.2019 § 18.

Tredun taloudellinen tilanne

Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksen vaikutus on Tredulle noin 20 miljoonaa euroa. Tredun tilikauden 2018 tulos toteutui 5,3 milj. euroa alijäämäisenä, mikä on 2,0 milj. euroa suunniteltua huonompi. Tilikauden toimintatuotot toteutuivat 2,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Merkittävin tekijä oli ammatillisen koulutuksen valtionosuuden pieneneminen 4,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Budjettiin verrattuna valtionosuudet toteutuivat 4,0 milj. euroa pienempinä. Talouden tasapainottamiseksi Tredussa on arvioitu tilojen tehostamisella saavutettavan seuraavien kolmen vuoden aikana noin 2,5 miljoonan euron säästöt. Tilavuokrat ovat tällä hetkellä yhteensä noin 17 miljoonaa euroa eli noin 20 prosenttia toimintamenoista.

Selvitys Koivistontien toimipisteestä luopumiseksi 

Tredussa on laadittu selvitys Koivistontien toimipisteestä luopumisesta ja vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Suunnitelmana on, että Koivistontien toimipisteen koulutustoiminta siirretään Tredun muihin toimipisteisiin 1.1.2020 alkaen. 

Tredulla on Koivistontien toimipisteessä käytössään 12 802 m2 tilakokonaisuus, jonka kiinteistökulut ovat noin 967 500 euroa vuodessa, mukaan lukien puhtauspalvelut. Koivistontien toimipisteestä saatavat lyhytaikaiset vuokratulot vaihtelevat vuosittain. Viime vuonna 2018 toteutuneet vuokratulot olivat 23 000 euroa. Koivistontien toimipisteessä koulutetaan tällä hetkellä opiskelijoita seuraaville aloille: puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, rakennusala, talotekniikka, tekstiili- ja muotiala, tekninen suunnittelu ja turvallisuusala. Lisäksi järjestetään valma - tutkintoon valmistavaa koulutusta. Toimipisteen kokonaisopiskelijamäärä on noin 740 ja henkilökuntaa on 67. 

Koivistontien toimipisteen opiskelijoiden tuottama valtionosuus on 5,5 miljoonaa euroa, joka on laskettu vuoden 2018 rahoituspäätöksen pohjalta ja muut kulut (opetus, yhteiset toiminnot ja hallinto) ovat 5,7 miljoonaa euroa vuoden 2017 koulutusalakohtaisen kustannusraportoinnin mukaisesti. Mikäli opetus hajautetaan eri toimipisteisiin (Ajokinkuja, Hepolamminkatu, Sammonkatu) valtionosuustuloihin ei tule muutoksia olettamalla, että vetovoimaisuus pysyy ennallaan. Kiinteistökuluissa syntyy vähennystä noin 890 000 euroa. Muiden toiminnallisten kulujen on laskettu pysyvän samana. Lisäksi kustannuksissa tulee huomioida, että Koivistontien toimipisteen toiminnan jatkaminen edellyttäisi suuria korjausinvestointeja tiloihin. 

Koulutuksen siirtäminen muihin toimipisteisiin

Koivistontien toimipisteestä luopumisen yhteydessä on suunniteltu Hepolamminkadulla sijaitsevan Valimoinstituutin tilojen ottamista toiseen käyttötarkoitukseen. Valimoinstituutin tiloja koskevan selvityksen mukaan tilojen käyttötarkoituksen muuttamiseen ei ole sopimuksellisia esteitä. 

Hepolamminkadulla sijaitseviin Valimoinstituutin tiloihin siirrettäisiin Koivistontien toimipisteen rakennusalan-, teknisen suunnittelun- sekä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutus. Tilojen muutostyöt on suunniteltu osittain opinnollistettavaksi toimipisteen eri alojen opiskelijoille. Valimoalan koulutusta jatketaan ja kehitetään työelämän ympäristöissä toteutettavaksi.

Turvallisuusalan koulutus on suunniteltu siirrettäväksi joko Sammonkadun tai Hepolamminkadun toimipisteeseen.

Talotekniikan koulutus on suunniteltu siirrettäväksi Ajokinkujan toimipisteeseen ja tekstiili- ja muotialan koulutusta on suunniteltu siirrettäväksi joko Sammonkadun tai Hepolamminkadun toimipisteeseen.

Suunnitelluissa koulutusten siirroissa on otettu huomioon kunkin toimipisteen antamat alojen välisen yhteistyön tuomat pedagogiset hyödyt ja opintojen valintojen mahdollisuudet opiskelijoille. Koulutuksen hajauttamisella suunniteltuihin toimipisteisiin voidaan opiskelijoille tarjota pedagogisesti tarkoituksenmukaisemmat ja teknisesti paremmat oppimisympäristöt, joissa on pienempi saneeraustarve.

Toiminnalliset ja pedagogiset hyödyt

Järjestelyt mahdollistavat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaamman tilojen ja laitteiden yhteiskäytön eri koulutusalojen välillä. Esimerkkeinä rakennus-, pintakäsittely ja puualan oppimisympäristöjen ja henkilöstön yhteiskäyttö. Järjestely mahdollistaa pääsääntöisesti paremmat lukio- ja valinnaisuusopinnot opiskelijoilla muun muassa Sammonkadulle ja Hepolamminkadulle siirtyvillä aloilla. Lisäksi yhteistyömahdollisuudet ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulu-tasolla paranevat. Toiminnallinen talousvaikutus arvioitu olevan 3 - 4 henkilötyövuotta.

Koivistontien toimipisteen henkilökunnalle on asiasta järjestetty tiedotustilaisuus 19.3.2019 ja opiskelijoille 21.3.2019.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan elinvoima- ja osaamislautakunta päättää ammatillisen koulutuksen palveluverkosta koko yhteistoiminta-alueella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Koivistontien toimipisteen vuokrasopimus irtisanotaan siten, että sen koulutustoiminta siirtyy Tredun muihin toimipisteisiin 21.10.2019 alkaen. Tavoitteena on, että vuokrasopimus irtisanotaan ja vuokravelvoite Tredun osalta päättyy 1.1.2020 alkaen.

Tredun johto valtuutetaan valmistelemaan Koivistontien toimipisteen koulutustoiminnan sijoittaminen Ajokinkujan, Hepolamminkadun ja Sammonkadun toimipisteisiin perusteluissa esitetyn mukaisesti.

Koivistontien toimipisteen toiminnan uudelleen sijoittamisen yhteydessä Hepolamminkadulla sijaitsevan Valimo-instituutin tilojen käyttötarkoitus muutetaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Jussi Kuortti ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Kuortti poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Harri Jokinen ja Ari Mäkitalo olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Harri T Jokinen, Ari Mäkitalo, Regina Blom, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi, Satu Kuivasto, Raija Mäkelä, Ilkka Hakala, Mika Uronen, Maija Kirvesoja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.