Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 35 Jäsenen nimeäminen Kallioniemi-Säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2018 - 2019

TRE:6917/00.03.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kallioniemi-Säätiö on pyytänyt kirjeellään 20.9.2017 Tampereen kaupunkia nimeämään jäsenen Kallioniemi-Säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2018–2019. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksesta eronneen Anu Hakarin tilalle kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto nimesi kokouksessa 23.8.2016 § 94 Kallioniemi-Säätiön hallitukseen kaupungin edustajaksi toimikaudeksi 2016–2017 Messukylän kirjastonjohtaja Tuulia Kappaksen. Kallioniemi-Säätiön kaupungin edustajana on perinteisesti toiminut Messukylän kirjastonjohtaja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Kaupungin edustajaksi Kallioniemi-Säätiön hallitukseen kaudeksi 2018–2019 nimetään kirjastonjohtaja Tuulia Kappas.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kallioniemi-Säätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Puutarhakatu 6, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.