Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 10.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 34 Tampereen Infra Liikelaitoksen korjaamotoimintojen kehittämisselvityksen loppuraportti

TRE:7124/00.01.03/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 § 62 vuoden 2017 talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että Tampereen Infra Liikelaitoksen toiminta on organisoitu kaupungin uuden toimintamallin mukaiseksi. Kaupunginvaltuusto päätti myös, että Infran korjaamotoiminnan kehittämistarpeet selvitetään vuoden 2017 aikana. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto käsitteli Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointiselvityksen tavoitteet ja suuntaviivat 14.3.2017 § 33. Liiketoimintajaosto linjasi selvityksen toteutusperiaatteiden osalta mm. että korjaamotoiminnan kehittämistarpeiden selvitys priorisoidaan aikataulullisesti. Lisäksi liiketoimintajaosto linjasi, ettei oman palvelutuotannon ulkoistamisvaihtoehtoja selvitetä.

Omistajaohjausyksikkö arvioi liiketoimintajaoston linjausten jälkeen yhdessä Infra liikelaitoksen johdon kanssa, että korjaamotoimintojen nykytila-analyysin ja kehittämissuositusten objektiivisuuden varmistamiseksi kaupungin on syytä hyödyntää selvitystyössä myös ulkopuolista asiantuntemusta. Työhön kiinnitettiin yhdyskunta-alalle erikoistunut suunnittelutoimisto Navico Oy ja selvitystyötä varten koottiin työryhmä, jossa oli edustus omistajaohjausyksiköstä, Infra liikelaitoksen johdosta ja johon Infra liikelaitoksen henkilöstö nimesi henkilöstön edustajan. Työryhmä kokoontui neljä kertaa.

Korjaamotoimintojen kehittämisselvityksen raporttiluonnosta on käsitelty mm. Infra Liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä 12.9.2017 ja korjaamon henkilöstölle järjestettiin asiaan liittyvä tiedotustilaisuus 12.9.2017. Henkilöstön edustajille varattiin myös mahdollisuus esittää raporttiluonnosta koskevia kysymyksiä sähköpostitse. Infra liikelaitoksen johtokunnalle asia esiteltiin 27.9.2017. Kehittämisselvityksen loppuraportti (liitteenä) valmistui lokakuun alussa.

Raportissa on käsitelty laajasti Infran korjaamotoimintojen kehittymistä vuosien 2011 - 2017 aikana, tehty korjaamopalvelujen nykytila-analyysi, arvioitu toimintaympäristön muutoksia, vertailtu muutamaa muuta kunnallista korjaamoa sekä haastateltu mm. korjaamon henkilöstöä ja asiakkaita. Korjaustoimintojen järjestelyjen mahdollisia tulevaisuuden vaihtoehtoja on arvioitu kolmen eri vaihtoehdon kautta. Konsultti on tehnyt lopuksi johtopäätökset antanut suosituksia jatkoa varten. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaupungin omassa korjaamotoiminnassa on huomattavasti kehitettävää, mutta oikeanlaisilla toimintaa ohjaavilla ratkaisuilla ja toimenpiteillä omaa korjaamotoimintaa on mahdollista ohjata enemmän kaupungin kokonaisetua palvelevaan suuntaan.

Kaupungin korjaamo- ja varikkotoimintoihin liittyy oleellisena osana toimitilakysymykset. Infran ja Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen (TKL) käytössä oleva varikko osoitteessa Jokipohjantie 24 on elinkaarensa päässä, eivätkä tilat vastaa käyttäjien tarpeisiin. Korjaamotoimintojen näkökulmasta nykyiset tilat eivät ole toiminnallisesti eivätkä taloudellisesti tarkoituksenmukaiset. Osa Infran henkilöstöstä joutuu lisäksi siirtymään kiinteistössä havaittujen sisäilmaongelmien johdosta syksyn 2017 aikana pois Jokipohjantieltä. Kiinteistön/tontin tyhjentäminen kaupungin toiminnoista on tuotu esiin kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän kanssa käydyissä keskusteluissa. Edellisen aikataulullisesti toivottu tapahtuvan mahdollisimman pian nykyisten käyttäjien tarpeet huomioiden.

Raportissa esitettyjen havaintojen pohjalta omistajaohjausyksikkö on jatkanut Infran ja TKL:n johdon kanssa neuvottelua sen osalta mikä olisi kaupungin kannalta tarkoituksenmukainen tapa kehittää kaupungin omaa tuotantoa nykyistä paremmin toimivammaksi ja taloudellisesti tehokkaammaksi kokonaisuudeksi. Ratkaisuna on hahmoteltu mm. seuraavien toimenpiteiden toteuttamista:

- Linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta niiltä osin kuin ne ovat tällä hetkellä Infrassa siirretään viimeistään 5/2018 TKL:n vastuulle. Henkilöstön osalta järjestely tarkoittaa arviolta viidestä kymmenelle henkilölle mahdollisuutta siirtyä Infrasta TKL:lle myöhemmin täsmentyvien tarpeiden mukaan.

- Infran jäljelle jääville korjaamotoiminnoille hankitaan korvaavat tilat joko kaupungin olemassa olevasta kiinteistömassasta tai kaupungin ulkopuolelta siten, että liiketaloudelliset reunaehdot toteutuvat. Tilatarve on murto-osa nykyisestä tarpeesta. Vaihtoehtona on myös jatkaa toimintaa toistaiseksi Jokipohjantien varikolla, mutta luopua kaikista ylimääräisistä tiloista.

- Infran korjaamo keskittyy jatkossa kaupungin (Infran) oman kaluston korjaamiseen/huoltoon. Tavoitteena kehittää toimintaa vuoteen 2020 mennessä siten, että korjaamo kattaa omat kulunsa.

- Jokipohjantie 24:n varikko on elinkaarensa päässä. Kiinteistön/tontin tyhjentäminen kaupungin toiminnoista on kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän tavoitteena (mahdollisimman pian nykyisten käyttäjien tarpeet huomioiden).

- TKL:n varikkotoiminnoille ryhdytään etsimään aktiivisesti korvaavia tiloja, jonne toiminnot voidaan siirtää vuoteen 2020 mennessä. Tilaratkaisu, joka pohjautuu liiketaloudellisiin lähtökohtiin ja kaupungin joukkoliikenteen kehittämiseen, voi aluksi olla myös väliaikainen. Taustalla ovat nykyiset linjaukset koskien oman tuotannon toiminnan volyymia (kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto 10.11.2015 § 139): Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen minimikokona pidetään vuoden 2019 jälkeen noin 100 autoa raitiotien vaikutukset mukaan luettuna.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen Infra Liikelaitoksen korjaamotoimintojen kehittämisselvitys merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käy keskustelun kaupungin oman korjaamotoiminnan kehittämisen ja organisoinnin periaatteista asian jatkovalmistelun tueksi. Toimintaan liittyvistä muutoksista päätetään erikseen kaupunginhallituksessa ja liikelaitosten johtokunnissa kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Ville Taivassalolle, toimitusjohtaja Sakari Suomiselle ja toimitusjohtaja Timo Perälälle tämän pykälän ajaksi.

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Sakari Suominen, Timo Aaltonen, Timo Savolainen, Risto Simola, Pekka Pirhonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Puutarhakatu 6, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.