Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 13.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Lausunnon antaminen Tampereen Kotilinnasäätiön esityksestä uusiksi säännöiksi

TRE:307/00.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Kotilinnasäätiön hallitus ja johto ovat valmistelleet sääntöjen muutoksia toimintaympäristön ja uuden säätiölain muutoksia vastaaviksi. Esitys säätiön uusiksi säännöiksi on liitteenä ja hallitus pyytää Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston lausuntoa muutoksista.

Kotilinnasäätiön hallitus pyytää 16.1.2018 saapuneessa kirjeessään Tampereen kaupungilta lausuntoa muutetuista säännöistä säätiölain mukaisesti. Kotilinnasäätiön hallitus on hyväksynyt säännöt 12.1.2018 kokouksessaan. Säätiön esityksessä keskeisimmät sääntömuutokset liittyvät seuraaviin kohtiin (kohdat hallituksen esityksestä uusiksi säännöiksi):

1 § Säätiö voi käyttää toiminnassaan Tampereen Kotilinna sr nimen ohella toissijaista tunnusta Kotilinna.

2 § Lisäyksenä vanhoihin sääntöihin: Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta välittömästi edistävillä toimintamuodoilla.

Kotilinnasäätiön hallituksen perusteluna muutokselle on, että säätiö voi käyttää varojaan vain säännöillä määrätyillä tavoilla. Muu varojen käyttö on säätiörikoksena rangaistavaa. Yleisklausuuli mahdollistaa vain sellaiset varojen käyttötavat, joilla itsessään edistetään säätiön tarkoitusta, ei varojen keräämistä tarkoituksen toteuttamiseksi.

3 § Säätiön peruspääoma kuten aiemmin. Aiemmissa säännöissä mainittu käyttöpääoma 58.697,59 euroa on poistettu uusista säännöistä.

4 § Ensimmäinen kappale on kirjoitettu kuten aiemmin. Kohtaa "säätiön rahavarat on sijoitettava turvatusti ja tuloa tuottavasti", on syvennetty varainhoidon osalta ja lisätty: Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiö voi harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi sellaista kiinteistöjen hallinnointia ja vuokraustoimintaa, mitä säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi harjoitettava toiminta edellyttää.

Hallituksen perusteluna tähän on, että säätiö voi vuokrata liike- ja muita tiloja toimijoille, joiden toiminta tukee säätiön omaa toimintaa, ollen sosiaalista ja/tai ikäihmisille suunnattua palveluntuottamista tai muulla tavalla säätiön asukkaiden erilaisten palvelujen saavuttavuutta edistävää toimintaa.

5 § Lisätty asiana: hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes Tampereen kaupunki on valinnut säätiölle uuden hallituksen. Tampereen kaupunki voi erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksen.

6 § Aiempaa 5 §:n asiaa on sisällytetty 6 §:ään ja järjestys on hieman muuttunut.

7 § Vanhojen sääntöjen 5 § on tuotu 7 §:ään kokouksen pöytäkirjan pitämisestä

8 § Säätiöllä on toiminnanjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Vanhoissa säännöissä oli kirjaus: säätiöllä on toiminnanjohtaja ja sihteeri, jotka hallitus valitsee. Sihteerin valinta poistettiin uusista säännöistä.

9 § Pykälässä on määritelty hallituksen koolle kutsumiseen liittyvät asiat. Asiasisällöllisesti säännöissä ei muutoksia aiempaan käytäntöön nähden.

10 § Pykälä hallituksen kokouspalkkiosta on sisällöltään aiempia sääntöjä vastaava.

11 § Säätiön tilintarkastus asiasisällöllisesti sama kuin aiempien sääntöjen 10 §.

12 § Muutoksena aiempaan: tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on oltava valmiina viimeistään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä (aiemmissa säännöissä maaliskuun loppuun mennessä). Poistettu kohta "jos tilintarkastajat katsovat hallituksen toimenpiteistä aiheutuneen säätiölle vahinkoa, on tilintarkastajien ilmoitettava siitä Patentti- ja rekisterihallitukselle asian vaatimiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten".

13 § Nimenkirjoitusoikeus muotoiltiin hieman eri tavoin: Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen muuta jäsentä yhdessä. Säätiön hallitus voi antaa oikeuden kirjoittaa säätiön nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa. Hallituksen päätöksellä voidaan antaa nimenkirjoitusoikeus toiminnanjohtajalle.

14 § sama kuin aiempien sääntöjen § 13

15 § Säätiön hallitus toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiölain edellyttämät selvitykset, jotka samanaikaisesti on annettava myös Tampereen kaupungille (aiemmin kaupunginhallitukselle).

16 § kuten aiemmissa säännöissä § 15

17 § Kuten aiemmin § 16, mutta uusissa säännöissä käytetään termiä säätiön purkaminen. Lausunto pyydetään Tampereen kaupungilta, ei kaupunginhallitukselta (kuten aiemmissa säännöissä).

18 § Sisältö kuten aiempien sääntöjen § 17.

Konsernijaosto edellytti 23.1.2018 kokouksessaan (§ 3), että Kotilinnasäätiön hallitus huomioi seuraavat muutosesitykset säätiön uusien sääntöjen valmistelussa.

Konsernijaoston mukaan hallituksen tulisi lisätä sääntövalmistelussaan säätiön uusiin sääntöihin kaupungin tietojensaantioikeus ja sisäisen tarkastuksen tarkastusoikeus säätiön toimintaan, hallintoon ja talouteen konsernijohdon niin päättäessä. Samalla hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta olisi hyvä suorittaa kaupungin toimesta.

Tampereen Kotilinnasäätiön vanhoja sääntöjä on modernisoitu nykyisen toiminnan tarpeita vastaaviksi. Sääntöjen muutosesitykset sanamuotojen ja sisältöjen osalta ovat perusteltuja. Kotilinnasäätiön päivitetyt säännöt on laadittu  ottaen huomioon uusi säätiölaki ja sen siirtymäaika. Sääntöjen uudistamisen tukena on käytetty Asianajotoimisto Oili Kela Oy:tä.

Säätiölainasiantuntija Oili Kelalta saadun lausunnon mukaan edellä mainittujen sääntöjen lisääminen on säätiölain kannalta ongelmallista. Saadun lausunnon perusteella sääntömuutoksien tekemistä ei ole sisällytetty kaupunginhallitukselle tehtyyn päätösehdotukseen.

Säätiölain 6 luvun mukaan sääntöjen hyväksymisestä tekee päätöksen säätiön hallitus. Kotilinnasäätiön sääntöjen mukaan muutoksesta on hankittava Tampereen kaupungin lausunto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupungin näkemys on, että Tampereen Kotilinnasäätiön säännöissä tulisi huomioida konsernijaoston 23.1.2018 kokouksen § 3 lisäykset sääntöihin. Muilta osin kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n uusista säännöistä.

Päätös

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n uusista säännöistä.

Kokouskäsittely

Asian esitteliä Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksensa kuulumaan "Tampereen kaupunki ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n uusista säännöistä." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käittelyn pohjana.

Tiedoksi

Toiminnanjohtaja Atanas Aleksovski / Kotilinnasäätiö, Timo P. Nieminen / Kotilinnasäätiö, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)