Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 17.12.2019

§ 135 Hiedanranta Ky:n osakkuus- ja hallinnointisopimus 

TRE:1178/14.02.00/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi
Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Hiedanranta Ky perustetaan ja yhtiösopimus hyväksytään.

Tampereen kaupunki tekee 750 000 euron sijoituksen Hiedanranta Ky:n yhtiöpääomaan. 

Hiedanrannan Kehitys Oy perustetaan ja perustamissopimus hyväksytään.

Tampereen kaupunki merkitsee 50 kappaletta 1 000 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 50 000 euroa.

Talousarvion kaupungin yhteisiin eriin osakkeisiin ja osuuksiin lisätään 800 000 euroa.

Talousarviota 2019 muutetaan siten, että elinvoima- ja osaamislautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelman talousarvioon siirretään 480 000 euroa yhdyskuntalautakunnan sekä 350 000 euroa asunto- ja kiinteistölautakunnan Hiedanrannan kehitysohjelmalle kohdistettuja menoja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Tampereen kaupungin omistamilla maa-alueilla on arvioiden mukaan myös kohteita, joissa on pilaantunueita maita. Pilaantuneista maista tulee toteuttaa vaiheittain kokonaisselvitys, jossa ensin selvitetään alueet ja toisessa vaiheessa hallintasuunnitelma ja riskiarviot. Selvitystyö aloitetaan Hiedanrannan teollisuusalueesta.

Eriävä mielipide

Aarne Raevaara esitti asiaan eriävän mielipiteensä.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen:

Tampereen kaupungin omistamilla maa-alueilla on arvioiden mukaan myös kohteita, joissa on pilaantunueita maita. Pilaantuneista maista tulee toteuttaa vaiheittain kokonaisselvitys, jossa ensin selvitetään alueet ja toisessa vaiheessa hallintasuunnitelma ja riskiarviot. Selvitystyö aloitetaan Hiedanrannan teollisuusalueesta.

Antti Ivanoff, Lassi Kaleva ja Mikko Aaltonen kannattivat Sasin toivomusponsiehdotusta.

Aarne Raevaara ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Jaakko Stenhäll, Matti Höyssä, Yrjö Schafeitel, Ari Wigelius, Pekka Salmi ja Aila Dündar-Järvinen kannattivat Sasin toivomusponsiehdotusta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi Raevaaran palautusehdotuksen rauenneen kannatuksen puuttuessa.

Tämän jälkeen puheenjohtaja totesi,että koska kaupunginhallituksen ehdotukseen ei ole tehty muutosehdotusta se on tullut valtuuston päätökseksi.

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Sasin tekemä toivomusponsiehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska toivomusponsiehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankekehityspäällikkö Juha Kaivonen, puh. 040 680 0179 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.4.2019 § 57 yhtiöittää Hiedanrannan kehitysohjelman. Hiedanrannan Kehitys Oy ja Hiedanranta Ky ovat päätöksen mukaisesti perustamisvaiheessa.

Hiedanrannan Kehitys Oy vastaa Hiedanrannan kehittämisestä ja toteuttaa sille siirrettäviä julkiseen palveluun rinnastettavia tehtäviä.

Hiedanranta Ky on yhtiö, jonka keskeinen tehtävä on kehittää sen hallitsema maaomaisuus sisällöllisestä tavoitteesta tonteiksi, infrastruktuuriksi ja lopputilanteessa eläväksi, kestävää kaupunkirakentamista toteuttavaksi kaupunginosaksi.

Laaditulla osakkuus- ja hallinnointisopimuksella sovitaan Hiedanranta Ky:n hallinnoinnista yhtiömiesten kesken ja täydennetään yhtiösopimusta. Sopimusosapuolet ovat Tampereen kaupunki vastuunalaisena yhtiömiehenä, Hiedanrannan Kehitys Oy äänettömänä yhtiömiehenä ja Hiedanranta Ky. Sopimuksen voimaantulo edellyttää molempien yhtiömiesten hyväksynnän.

Konsernijaostolla on hallintosäännön 16 § 7 kohdan mukaan toimivalta päättää osakassopimusten hyväksymisestä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hiedanranta Ky:n osakkuus- ja hallinnointisopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Janne Salonen poistui kokouksesta asiasta käydyn keskustelun jälkeen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Juha Kaivonen, Jyri Nuojua, Tero Tenhunen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.