Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 17.12.2019

§ 140 Jäsenen nimeäminen Tammenlehväsäätiön hallitukseen loppukaudelle 2020 

TRE:7706/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884 , etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tammenlehväsäätiö pyytää 10.12.2019 päivätyllä kirjellään Tampereen kaupunkia nimeämään 1.1.2020 alkaen säätiön hallitukseen yhden (1) jäsenen toimikauden loppuun eli 31.12.2020 asti.

Hallituksen jäsen Timo P. Nieminen on pyytänyt eroa Tammenlehväsäätiön hallituksen jäsenyydestä 1.1.2020 alkaen vedoten pitkäaikaisiin oleskeluihin ulkomailla. Tammenlehväsäätiön hallitus on myöntänyt eron kokouksessaan 9.12.2019.

Yleishyödyllisenä yhteisönä Tammenlehväsäätiö hankkii ja varustaa asunto-, hoito- ja kuntoutustiloja ensisijaisesti sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille sekä tämän tarpeen päätyttyä vanhuksille ja vammaisille.

Tammenlehväsäätiön 18.2.2009 vahvistettujen sääntöjen mukaan säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus, johon kuuluu viisi (5) neljäksi kalanterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenistä Tampereen kaupunginhallitus nimeää kolme (3). Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osaston ry:n johtokunta yhden (1) ja Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdistys ry:n hallitus yhden (1) jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. 

Tampereen kaupungin nimeämät jäsenet säätiön hallituksessa kaudelle 2017-2020 ovat Taru Kuosmanen, Timo P. Nieminen ja Pauli Ruoholahti.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tammenlehväsäätiön hallitukseen jäseneksi loppukaudelle 2020 nimetään Seppo Rantanen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Satu Laitinen/Tammenlehväsäätiö, nimetty, Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.