Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 17.12.2019

§ 138 Tampereen Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskuntien vastaukset Tampereen ehdotettamaan vesiliiketoiminnan selvitykseen 

TRE:5978/11.03.00/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Arto.Vuojolainen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun keskuspuhdistamon rakennustyöt ovat käynnissä Tampereen Sulkavuoressa. Toiminnan on määrä alkaa vuonna 2023. Keskuspuhdistamo toteutetaan seudullisena yhteistyönä.

Seuraava ja luonnollinen askel seudullisessa vesiyhteistyössä olisi toiminnan, vesilaitosten, puhtaan veden putkistojen ja viemäreiden keskittäminen yhdelle seudulliselle vesihuolto-organisaatiolle. Parhaimmillaan seudullinen toimija parantaisi vesihuollon toimintavarmuutta, kehittäisi suunnittelua ja hallitsisi vesihuoltokustannuksia.

Tampereen seudun kuntayhtymä ja kunnat selvittivät seudun vuosihuollon organisoimista vuosina 2009 ja 2010. Tampereen jatkovalmistelussa vuonna 2014 (kaupunginhallitus 10.11.2014) päätettiin toteuttaa Sulkavuoren keskuspuhdistamo, mutta puhtaan veden liiketoiminta päätettiin arvioida erikseen myöhemmin.

Nyt mahdollisesti aloitettavassa selvityksessä päivitetään laitosten ja verkostojen arvot, seudullisen vesihuollon vaikutukset omistajiensa talouteen, asiakashintoihin, toimintavarmuuteen, toiminnan tehokkuuteen, investointeihin ja vesihuollon riskien hallintaan.

Tampereen kaupungin omistajaohjausyksikkö koordinoisi selvitystä ja siihen pyydettäisiin mukaan myös seudun muut kunnat. Selvitys tehtäisiin vuosina 2019 ja 2020. Toimenpide-ehdotusten vuoro olisi vuoden 2020 loppupuolella.

Tampereen seudullista vesihuoltoa koskevan selvityksen tekeminen on kirjattu konsernijohtajan vuoden 2019 tuloskorttiin, jonka kaupunginhallitus on vahvistanut.

Kaupunginvaltuutettu Esa Kanerva on tehnyt asiasta valtuustoaloitteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupunkiseudun kunnille esitetään Tampereen seudullista vesihuoltoa koskevan selvityksen käynnistämistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaoston myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Sami Suojaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884 , etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 8.10.2019 § 117, että Tampere ehdottaa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskunnille yhteisen selvityksen tekemistä vesiliiketoiminnan tulevaisuudesta. Konsernijaoston puheenjohtaja, konsernijohtaja ja omistajaohjauksen edustajat tapasivat keskuspuhdistamon osakaskuntien kuntajohtajia ja luottamushenkilöjohtoa 28.11.2019.

Pirkkala ja Tampere olivat selvityksen tekemisen kannalla, kun taas Kangasala, Lempäälä ja Ylöjärvi eivät kannattaneet selvitystä. Vesilahden edustajat eivät olleet paikalla, eikä kunnan kantaa oltu toimitettu muulla tavoin neuvotteluun.

Neuvottelun johtopäätöksenä todettiin, että yhteiselle vesiliiketoiminnan selvitykselle ei ole edellytyksiä tällä hetkellä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskuntien vastaukset Tampereen ehdotettamaan vesiliiketoiminnan selvitykseen merkitään tiedoksi.

Tampereen Vesi Liikelaitosta pyydetään laatimaan kesään 2020 mennessä pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista.

Päätös

Tampereen Keskuspuhdistamo Oy:n osakaskuntien vastaukset Tampereen ehdotettamaan vesiliiketoiminnan selvitykseen merkitään tiedoksi.

Tampereen Vesi Liikelaitosta pyydetään laatimaan kesään 2020 mennessä pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista siten, että Tavase Oy toteutuu ja siten, että Tavase Oy ei toteudu.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Kalervo Kummola ehdotti, että Tampereen Vesi Liikelaitosta pyydetään laatimaan kesään 2020 mennessä pitkän tähtäimen suunnitelma vesiliiketoiminnan järjestämisestä ja toiminnan vaatimista investoinneista siten, että Tavase Oy toteutuu ja Tavase Oy ei toteudu. Muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sami Suojanen, Sanna Kareinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)