Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 17.12.2019

§ 137 Tampereen kaupungin omistamien Hermia Yrityskehitys Oy:n osakkeiden myynti 

TRE:7408/02.04.00/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki omistaa 335 kappaletta Hermia Yrityskehitys Oy:n (HYK) osakkeita. Osakemäärä edustaa 15,6 prosentin osuutta yhtiön osakkeista. Kaupunki on nimennyt yhden edustajan yhtiön hallitukseen.

Tampereen kaupungista tuli HYK Oy:n omistaja vuonna 2015 osana yritysjärjestelyä, jossa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy myi Tampereen Teknologiakeskus Oy:n perintönä tulleet Hermia Yrityskehitys Oy:n osakkeet kaupungille. Kaupassa osakkeiden tasearvo oli 93.000 euroa. Kauppaan kuului myös tasearvoltaan 90 000 euron vaihtovelkakirjalaina, jonka vaihtosuhde oli 150 osaketta. Vaihtovelkakirjalainalle kertyi korkoa 18.000 euroa. Koron muunto osakkeiksi vuonna 2016 lisäsi kaupungin omistusta 30 osakkeella.

Yhtiön pääomistaja Pekka Jussila sekä yhtiön henkilökuntaan kuuluvat Wendy Keski-Keturi ja Petri Purmonen ovat tehneet tarjouksen kaupungin omistamien Hermia Yrityskehitys Oy:n osakkeiden ostamisesta. He tarjoavat seitsemän euron osakekohtaista hintaa. Tarjouksen perusteella kaupungin osakeomistuksen arvo olisi 2.345 euroa.

Tarjous noudattaa HYK:n yhtiökokouksen kesäkuussa 2019 antamaa valtuutusta, jossa mahdollisen osakeannin merkintähinnaksi päätettiin 7 - 2.400 euroa osakkeelta.

Vähemmistöosakkuus yrityskehitykseen ja yritysten kansainvälistymispalveluihin erikoistuneessa yhtiössä ei kuulu Tampereen kaupungin toimintaan ja toisaalta Tampereen kaupungin omistuksella on vähän annettavaa yhtiön toiminnan kehittämiseen. Siksi Hermian Yrityskehitys Oy:n omistuksesta luopuminen on perustelua kaupungin näkökulmasta.

Kaupungin omistajaohjauksen arvion mukaan osakkeista tarjottu hinta vastaa yhtiön taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Siksi omistajaohjaus puoltaa osakkeista tehdyn ostotarjouksen hyväksymistä.

Vuonna 2018 HYK:n liikevaihto ja tuotot olivat yhteensä noin 160.000 euroa ja vuonna 2019 niiden arvioidaan olevan noin 157.000 euroa. Kumpanakin vuonna tulos on ollut tappiollinen. Yhtiön taseen loppusumma on noin 362.000 euroa. Yhtiö työllistää kokopäiväisesti kolme henkilöä.

Kaupungin taseessa HYK:n osakkeet on arvostettu 201.000 euron arvoiseksi. Tarjotulla hinnalla osakkeiden myynnistä tulee kaupungille 198.655 euron alaskirjaus vuoden 2019 tilinpäätökseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pekka Jussilan, Wendy Keski-Keturin ja Petri Purmosen tarjous Tampereen kaupungin omistamien Hermia Yrityskehitys Oy:n osakkeiden ostamisesta hyväksytään.

Tampereen kaupunki myy Pekka Jussilalle 95 osaketta, Wendi Keski-Keturille 120 osaketta  ja Petri Purmoselle 120 osaketta hinnalla 7 euroa/osake, yhteensä 2.345 euroa.

Liitteenä olevat kauppakirjat hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään tarvittaessa kauppakirjoihin teknisluonteisia korjauksia tai muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Janne Salonen, Sanna Kareinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.