Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 17.12.2019

§ 141 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan nimeäminen Tampereen Oopperatoimintasäätiölle vuodelle 2020 

TRE:7620/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Oopperatoimintasäätiö pyytää 15.11.2019 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan säätiön sääntöjen mukaisesti yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan vuodelle 2020. Tilintarkastajien tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Vuonna 2019 tilintarkastajina ovat toimineet sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta, varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta KHT Niilo Järkäs, varalla KHT Riitta Järvi.

Säätiö on muuttamassa sääntöjään kaupungin toiveiden mukaisesti niin, että se jatkossa valitsee tilintarkastajat itse.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Oopperatoimintasäätiön tilintarkastajaksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa vuodelle 2020 nimetään Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta KHT Niilo Järkäs ja varatilintarkastajaksi KHT Riitta Järvi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Marja Virta/Tampereen Oopperatoimintasäätiö, nimetyt, Arto Vuojolainen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.