Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Konserniyhtiöissä käytettävän toimitusjohtajasopimuksen päivittäminen

TRE:8003/00.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden toimitusjohtajaa koskeva sopimus on syytä olla laadittu yhteisen mallin mukaisesti. Toimitusjohtaja on toimielin eikä hän ole työsuhteessa yhtiöön tai säätiöön, jolloin lähtökohtaisesti kaikki toimisuhteen ehdot sovitaan toimitusjohtajasopimuksessa. Sopimuksella pyritään turvaamaan molempien osapuolten etuja ja välttämään mahdollisia ristiriitoja. Myös voimassaolevan konserniohjeen mukaan konsernissa on käytettävä yhdenmukaista hyväksyttyä sopimuspohjaa, jonka laadinnassa omistajaohjaus auttaa yhtiöiden ja säätiöiden hallituksia.

Toimitusjohtajasopimusmallia on konsernijaoston tai -liiketoimintajaoston toimesta päivitetty edelliset kerrat vuosina 2009 ja 2015, ensimmäinen konsernia koskeva sopimuspohja lienee tehty vuonna 2005. Konsernissa on lähes poikkeuksetta noudatettu ohjeita yhtenäisen sopimuspohjan käyttämisestä sekä toimitusjohtajan sopimusehtojen läpikäynnistä omistajaohjauksen kanssa ennen sopimuksen allekirjoittamista. Koska sopimuksia on tehty eri aikoina eri mallien mukaisesti, esitetään kaikki toimitusjohtajasopimukset uudistettavaksi nyt päätettävän sopimusmallin mukaisiksi. 

Toimitusjohtajasopimuksen keskeisimmät muutokset ovat: a) täsmennetty kohdassa 2 sopimuksen luonnetta ja sitä ettei toimitusjohtajaan sovelleta työaikalainsäädäntöä, b) kohtaan 4 lisätty viittaus palkitsemisohjeeseen, c) kohtaan 5 muutettu lomarahan määräytymisperuste, d) lisätty kohtaan 6 toimitusjohtajan oikeus työterveyspalveluihin, e) poistettu kohdasta 7 viittaus minimieläkeikään, f) poistettu kappale 8, jonka sisältö korvautuu viittauksella palkitsemisohjeeseen, g) täsmennetty kohtien 10 ja 11 sanamuotoja sekä h) muutettu kohta 12 muotoon, jossa työssä tehtyjen innovaatioiden oikeudet kuuluvat yhtiölle. Liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa uusi teksti on vihreällä fontilla ja poistettava teksti punaisella yliviivattuna.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Konserniyhtiöitä ja -säätiöitä koskeva päivitetty toimitusjohtajasopimus hyväksytään.

Konserniyhtiöitä ja -säätiöitä kehoitetaan muuttamaan nykyiset toimitusjohtajasopimukset uuden mallin mukaisiksi kuuden kuukauden kuluessa ja toimittamaan uudesta toimitusjohtajasopimuksesta kopio kaupungin omistajaohjaukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserniyhtiöiden ja -säätiöiden hallitusten puheenjohtajat, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.