Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien nimeäminen Tampereen Oopperatoimintasäätiölle vuodelle 2019

TRE:7483/00.03.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Oopperatoimintasäätiö pyytää 14.11.2018 päivätyllä kirjeellä Tampereen kaupunginhallitusta valitsemaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2019. Tilintarkastajista ainakin toisen ja tämän varamiehen tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Vuonna 2018 tilintarkastajina ovat toimineet sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta, varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja KHT Hanna Keskinen, BDO Oy ja varalla JHT, KHT Minna Havia-Niemi, BDO Oy.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen Oopperatoimintasäätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa vuodelle 2019 nimetään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta, varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto ja Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta KHT Niilo Järkäs, varalla KHT Riitta Järvi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tampereen Oopperatoimintasäätiö, nimetyt, Markus Kiviaho, Erja Viitala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.