Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.6.2019

§ 91 Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2018

TRE:4102/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2018 on järjestyksessään viidestoista yhtiöiden toiminnasta koottu vuosiraportti. Raportissa esitetään yhtiöiden perustietojen lisäksi keskeisiä tapahtumia ja tuloksia vuodelta 2018 tilinpäätösanalyysin muodossa. Tiedot perustuvat valtaosin kunkin yhtiön tilinpäätöksen toimintakertomukseen. Kunkin yhtiön talouden kehittymisestä esitetään lisäksi tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukujen tulkinnassa on otettava huomioon toiminnan luonne. Kuntaomisteiset yhtiöt jakautuvat liiketoiminta-ajatuksensa mukaan karkeasti kahteen segmenttiin. Kaupungin omistamilla ns. toiminnallisilla yhtiöillä on kunnallinen, seudullinen tai sosiaalinen palvelutehtävä. Näiden yhteisöjen toimintaa ei harjoiteta pelkästään liiketaloudellisista lähtökohdista, tavoitteena niilläkin on kuitenkin kattaa kulunsa ja kehittyä oman tulorahoituksen turvin. Toisessa kategoriassa ovat liiketoiminnalliset yhtiöt, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla. Näille yhtiöille on asetettu selkeä taloudellinen tuottovaatimus. Myös tavoiteasetanta ja liiketoiminnan tuloksellisuuden vertailu on markkinalähtöistä.

Kaupunginvaltuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018 on raportoitu Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä, jossa konsernin toimintaa on myös analysoitu tunnuslukujen pohjalta. Konsernijaosto käsitteli toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista 14.3.2019 § 21.

Tytär-ja osakkuusyhtiöraportin yhtenä keskeisenä havaintona on, että kaupungin tytäryhteisöjen maksamien osinkojen kasvu on ollut huomattavan suurta 2010-luvulla. Nyt voidaan sanoa, että osinkotuloilla on jo selkeä merkitys kaupungin taloudelle ja saatu 29,3 milj. euron tulo vastaa noin 0,75 veroprosenttiyksikköä. Kaupunginvaltuuston keväällä 2018 hyväksymän talouden tasapainotusohjelman mukaisesti osinkotulojen kasvua odotetaan myös jatkossa ja paine kohdistuu kaikkiin markkinaehtoisesti toimiviin yhtiöihin. Osinkotavoitteen kasvulla vahvistetaan myös kaupungin omistajapoliittista linjausta koskien yhtiöiden pääoman tuottotavoitetta. Kaupungin yhteenlasketut osingot kasvoivat edellisvuoteen nähden 53 prosentilla. Merkittävin osingonmaksaja oli Tampereen Sähkölaitos Oy, jonka maksama osinko kaupungille kasvoi peräti 7,4 milj. euroa viime vuodesta. Vuonna 2018 tytäryhteisöt myös kasvattivat merkittävästi liiketoimintaansa. Kaupungin viidentoista suurimman tytäryhteisön yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi kaupungin suurimmilla yhtiöillä 2018 vuoden aikana yhteensä 85,8 milj. euroa. Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2018 on esitetty liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Raportti Tampereen kaupungin tytär- ja osakkuusyhtiöiden toiminnasta vuodelta 2018 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, sitar, tarla

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.