Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 18.6.2019

§ 94 Tavase Oy:n rahoitustilanne ja ohje yhtiökokousedustajalle

TRE:4209/02.04.00/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tavase Oy järjesti kaksiosaisen 700.000 euron suuruisen osakeannin, jonka jälkimmäisen osan merkintäaika päättyi 31.12.2018. Kaikki osakaskunnat ovat tehneet positiivisen päätöksen antiin osallistumisesta. Kangasalla päätöksestä valitettiin, eikä valtuuston päätös ole siten lainvoimainen. Tästä syystä Kangasala ei ole voinut maksaa omaa vajaan 59.000 euron osuutta annista. Tällä hetkellä Tavase Oy:n omistus jakautuu Tampere 79,45 %, Akaa 8,72 %, Kangasala 8,37 %, Lempäälä 2,59 % ja Vesilahti 0,87 %.

Tampere osallistui osakeantiin kaupunginhallituksen konsernijaoston 12.12.2017 § 71 ja kaupunginhallituksen 8.1.2018 § 9 päätöksien mukaan. Annin tavoitteena oli kerätä yhtiölle 700.000 euroa lisää omaa pääomaa, joka suunniteltiin käytettävän siten, että 580.000 euroa käytetään yhtiön lainojen lyhentämiseen ja 120.000 euroa käytetään yhtiön toiminnan rahoittamiseen. 

Tavase Oy:n selvittämän tekopohjavesihankkeen lupaprosessi on edennyt monen vaiheen kautta siten, että korkein hallinto-oikeus antoi 30.8.2018 päätöksen, jossa se palautti lupa-asian aluehallintoviraston käsiteltäväksi ja totesi, että hankkeella ei ole Kangasalan alueella haitallisia Natura-vaikutuksia ja että Pälkäneen oleellisesti pienemmällä alueella Natura-arvioinnin vaikutuksissa on epävarmuuksia. Tavase Oy on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen jatkanut lupaprosessiin liittyvää työtä ja tehnyt/teettänyt siihen liittyviä selvityksiä. Aluehallintoviraston 9.10.2018 pyynnöstä Tavase ilmoitti, että se haluaa jatkaa hakemuksen käsittelyä sekä Kangasalla että Pälkäneellä.

Koska osakeantia ei kokonaisuudessaan ole maksettu ja Tavase Oy:n toimintakustannukset ovat lupaprosessin uusien vaiheiden johdosta jonkin verran arvioitua suuremmat, ei osakeantivaroja ole voitu käyttää suunnitellussa määrin yhtiön velan lyhentämiseen. Tällä hetkellä yhtiön konsernitiliin liitetyn käyttöoikeustilin luottolimiitti on 6.245.000 euroa ja siitä on käyttämättä noin 140.000 euroa. 

Osakkeenomistajien ja yhtiön edustajat pitivät yhtiön tilanteesta kokouksen 8.1.2019. Kokouksessa kuultiin Tavase Oy:n toimitusjohtajan tilannekatsaus sekä käsiteltiin yhtiön osakeannin toteutustilannetta, osakeantivarojen käyttöä ja maksuvalmiuden arvioitua kehittymistä. Kokouksessa todettiin, että yhtiöllä ei tule olemaan mahdollisuutta lyhentää lainaansa suunnitelman mukaisesti, vaan aiempaa suurempi summa joudutaan käyttämään lupaprosessin eteenpäin viemiseksi. Tähän liittyen kokousedustajat päättivät, että osakeantivaroilla lyhennetään Tampereen kaupungin myöntämää konsernitililuottoa siten, että yhtiön lupahakemusprosessin edellyttämä rahoitustarve turvataan. Kangasalan edustajat ilmoittivat tähän eriävän mielipiteensä ja Akaan ja Lempäälän edustajat eivät voineet sitoutua päätökseen osakastahojensa puolesta. Kokouksessa Tavase Oy:n hallituksen puheenjohtaja esitti hallituksen huolen toimintamahdollisuuksistaan, ellei sillä ole omistajien tukea ja luottamusta toimintaa kohtaan.

Tavase Oy:n hallitus on kutsunut koolle normaalin yhtiökokouksen 19.6.2019. Yhtiökokouksen asialistalla on myös osakkaiden kokouksen 8.1.2019 muistion hyväksyminen. Yhtiökokousedustaja tarvitsee konsernijaoston tuen tilanteelle ja päätettävälle asialle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tavase Oy:n rahoitustilanne ja osakkaiden kokouksen muistio 8.1.2019 merkitään tiedoksi.

Yhtiökokousedustajalle annetaan Kuntalain 46 §:n mukaisena ohjeena hyväksyä muistio 8.1.2019 ja siinä kuvatut toimenpiteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

yhtiökokousedustaja, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)