Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 19.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 24 Tampereen kaupungin liikelaitosten sekä tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018

TRE:6447/02.02.01/2017

Valmistelija

  • Arto Vuojolainen, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkistrategiaa toteutetaan johtamalla valtuustokauden tavoitteista talousarvioon vuosittaiset tavoitetasot. Nämä ovat kuntalain tarkoittamia valtuustoon nähden sitovia toiminnan ja talouden tavoitteita. Sitovat tavoitetasot johdetaan valtuustokauden tavoitteista mittarikohtaisesti. Sitovista tavoitetasoista raportoidaan strategiaraportissa kolme kertaa vuodessa. Muita kaupunkistrategian mittareita seurataan kerran vuodessa koko vuotta koskevassa strategiaraportissa. Talousarviossa asetetaan sitovia toiminnallisia tavoitteita myös liikelaitoksille.

Tampereen kaupunkikonserniin kuuluu 49 tytäryhteisöä, joista talousarvion toiminnallisia tavoitteita on asetettu 25 yhteisölle. Liikelaitoksia on yhteensä viisi. Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Valtuuston antamat tavoitteet ohjaavat kunnan edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Tavoitteet eivät kuitenkaan oikeudellisesti sido tytäryhteisöjä. Tavoiteasettelu on luonteeltaan välillistä, pääomistajan tahdon esiintuomista.

Liikelaitoksille asetettavat tavoitteet ovat toiminnallisia. Suorat taloudelliset tavoitteet asetetaan talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Liikelaitoksille esitetään asetettavaksi kaksi kaikille yhteistä toiminnallista tavoitetta sekä jokaiselle liikelaitokselle lisäksi niiden omaa toimintaa koskevia toiminnan ja talouden tavoitteita.

Vuodelle 2018 tytäryhteisöille asetetut tavoitteet koskevat yhtiöiden taloutta, taloudellisia tunnuslukuja ja myös toimintaa, kuten esimerkiksi kehittämishankkeita, jotka nähdään kaupunkiomistajan näkökulmasta merkittävinä. Eri toimialoja koskevia tavoitteita on pyritty yhdenmukaistamaan. Esimerkiksi asuntoyhteisöjä koskevat tavoitteet liittyvät pääosin asuntojen taloudelliseen käyttöasteeseen, sijoitetun pääoman tuottoon, omavaraisuusasteeseen ja korjausvelan määrän analysoimiseen. Kaupungin asuntoyhteisöille asetettiin myös asuntokannan kasvattamiseen liittyviä rakentamistavoitteita kaupungin asuntopolitiikan ja pormestariohjelman mukaisesti. Osinkotavoitteet on pidetty edellisen vuoden tasolla. Osinkotavoite on määritelty prosentuaalisesti ja osingon määrä lasketaan yhtiön nettotuloksesta. Myös vastuullisuusnäkökulma ja digitalisaatioon liittyvät tavoitteet on huomioitu yhtiöiden tavoiteasetannassa.

Kaupunginvaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin liikelaitosten sekä tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet hyväksytään vuoden 2018 talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Anneli Taina, Raija Lindell, Sinikka Torkkola ja Juha Yli-Rajala saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Atanas Aleksovski ei ollut läsnä kokouksessa kun asiaa käsiteltiin tytäryhtiöiden ja -yhteisöjen osalta.

Keskustelun kuluessa, ennen päätöksentekoa, päätettiin puheenjohtajan esityksestä käsitellä pykälät 25 ja 28.

 

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Reija Linnamaa, Annina Nääppä, Janne Salonen, Ville Taivassalo

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Puutarhakatu 6, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.