Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 31.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 42 Jäsenten nimeäminen Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen

TRE:7113/00.03.01/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Ville Taivassalo, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti 2.10.2017 § 270 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen yhtiöittämisestä ja Tampereen Tilapalvelut nimisen osakeyhtiön perustamisesta. Yhtiöittäminen toteutetaan siten, että Tampereen Tilapalvelut Oy ostaa Tampereen kaupungilta Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen palveluliiketoiminnan vuodenvaihteessa 2017–2018. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Tilakeskuksen kiinteistöt pysyvät Tampereen kaupungin taseessa myös yhtiöittämisen toteuttamisen jälkeen.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n on perustettu kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen ja yhtiön rekisteröinti on vireillä. Yhtiön ensivaiheen tavoitteena on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen liiketoiminta Tampereen kaupungilta valtuuston antaman tavoitteen mukaisesti. 

Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallituksen jäsenmäärä on määrätty yhtiöjärjestyksessä ja sen mukaisesti hallitukseen valitaan viidestä seitsemään jäsentä. Kaupungin luottamuselinten päätösten mukaisesti Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen valitaan henkilöstön nimeämä jäsen. Henkilöstö esittää, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Ville Hämäläinen.

Perustettavan Tampereen Tilapalvelut Oy:n ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2018. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2017–2018 ja se päättyy kevään 2019 yhtiökokoukseen. Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna. Kaupunginhallituksen liiketoimintajaosto päätti 31.5.2017 § 61 hallitusten jäsenten vuosipalkkioista määrätyissä Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä. Yhtiöt on luokiteltu kolmeen ryhmään liiketoiminnan laadun, taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen sekä markkinatilanteen pohjalta. Vuosipalkkio maksetaan ainoastaan emoyhtiön hallitusten jäsenille. Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden esitetään kuuluvaksi ryhmään 3, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5.000 euroa ja jäsenen 2.500 euroa.

Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Erityisen tärkeää hallintoelimien valinta on toimintaan liittyvissä murrostilanteissa, kuten osakeyhtiön perustamisvaiheessa ja sen jälkeisissä toiminnan käynnistys- ja kehitysvaiheissa.

Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiölakia ja muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä. Ohjeen ja Kuntalain 47 §:n mukaan hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tarkoituksenmukainen toimialan, organisaation toiminnan sekä hallinnon ja johtamisen asiantuntemus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Tämän takaamiseksi hallituksen jäsen voi toimia samanaikaisesti korkeintaan kolmessa kaupungin yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenen on oltava myös yhtiöstä aidosti riippumaton ohjeen tarkoittamalla tavalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen nimetään __________, __________, __________, __________, Ville Hämäläinen, ( __________ ja __________ ).

Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään __________.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat ryhmän 3 mukaiset, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5.000 euroa ja jäsenen 2.500 euroa.

Päätös

Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen nimetään Kari Markkola, Vesa Koskinen, Atte Tahvola, Suvi Linjamaa-Korppi, Ville Hämäläinen, Petri Olkninuora ja Seppo Mäkinen.

Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Petri Olkinuora ja varapuheenjohtajaksi Atte Tahvola.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat ryhmän 3 mukaiset, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5.000 euroa ja jäsenen 2.500 euroa.

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi ehdotti, että Tampereen Tilapalvelut Oy:n hallitukseen nimetään Kari Markkola, Vesa Koskinen, Atte Tahvola, Suvi Linjamaa-Korppi, Ville Hämäläinen, Petri Olkninuora ja Seppo Mäkinen.

Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Petri Olkinuora ja varapuheenjohtajaksi Atte Tahvola.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

nimetyt, Arto Vuojolainen, Ville Taivassalo, Annina Nääppä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.