Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 5.5.2020

§ 45 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:lle vuodelle 2020 

TRE:2554/00.03.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry pyytää 15.4.2020 päivätyllä kirjeellä kaupunginhallituksen liiketoimintajaostoa nimeämään kaksi edustajaa Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen sekä tilintarkastajat tarkastamaan yhdistyksen tilejä. Hallitus ja tilintarkastajat nimetään yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa.

Yhdistyksen sääntöjen kohdan 13 mukaan Tampereen kaupunginhallitus nimeää kaksi edustajaa Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen ja tilintarkastajat. Tällä hetkellä hallituksessa kaupungin nimeäminä edustajina ovat Wäinä Järvelä ja Jyrki Liikka. Tilintarkastajaksi ovat toimineet sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin edustajiksi Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival ry:n hallitukseen vuodelle 2020 nimetään Väinä Järvelä ja Jyrki Liikka.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2020 nimetään sisäinen tarkastaja, JHT, HT Piritta Haapahuhta ja varalla sisäinen tarkastaja, HT Jukka Piirto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetyt, Päivi Räsänen/Tampereen elokuvajuhlat – Tampere Film Festival, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.