Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 5.5.2020

§ 42 Patentti- ja rekisterihallituksen päätös Kotilinnasäätiötä koskevassa valvonta-asiassa ja kanneoikeus 

TRE:328/03.07.02/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on antanut 9.4.2020 päätöksensä Kotilinnasäätiön vahingonkorvausasiassa. Päätöksen mukaan PRH ei ryhdy omissa nimissään ajamaan kannetta vahingonkorvauksen suorittamiseksi säätiölle Muotialan tonttiin liittyvässä asiassa.

PRH:n 13.10.2017 ottaman kannan mukaan säätiön hallitus on toimillaan asettanut säätiön tilanteeseen, jossa säätiölle on mahdollisesti aiheutunut vahinkoa. Säätiön hallitus valitti PRH:n valvontapäätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 25.10.2017. Vuonna 2018 PRH:lle toimittamassa selvityksessä Kotilinnasäätiön hallitus totesi, että säätiölle ei ole aiheutunut asiassa vahinkoa tai taloudellisia menetyksiä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on 9.1.2019 antamassaan päätöksessä todennut, että säätiölle on aiheutunut asiassa 0,775 milj. euron vahinko ja 1,8 milj. euron vahingonvaara.

Turun hovioikeus hylkäsi 27.2.2020 antamalla päätöksellä säätiön toiminnanjohtajan saaman syytteen. Hovioikeus ei ottanut kantaa, onko säätiölle aiheutunut vahinkoa toiminnanjohtajan menettelystä.

PRH:n käsityksen mukaan säätiön toiminnanjohtajan lainvoimaisesti ratkaistulla rikosasialla olisi merkittävän vahva todistevaikutus hallituksen jäseniä koskevassa siviilijutussa, vaikka vahingonkorvauskysymystä ei ole säätiön hallituksen osalta ratkaistu. Tämän takia PRH pitää varsin todennäköisenä, että tuomioistuin ottaisi siviiliasiassa vastaavan kannan kuin rikosasiassa. PRH ei pidä vahinkorvauskanteen menestymistä todennäköisenä ja siksi se ei ryhdy asiassa toimiin vahingonkorvauskanteen ajamiseksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös Kotilinnasäätiötä koskevassa valvonta-asiassa merkitään tiedoksi.

Kaupunki säätiön perustajana ei käytä säätiölain mukaista oikeutta nostaa vahingonkorvauskanne asiassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Kaupungilla on oikeus säätiölain 8 luvun 5 § perusteella nostaa kanne vahingonkorvauksen suorittamiseksi säätiölle, jos kannetta vireille pantaessa on todennäköistä, ettei säätiö huolehdi vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta.

Säätiölain mukainen erityinen viiden vuoden kanneaika tulee kyseeseen, jos kanne kohdistuu hallituksen jäseniin tai toimitusjohtajaan. Jos säätiöllä ei ole toimitusjohtajaa vaan työsuhteinen toiminnanjohtaja, vanhentumisaika voi olla vanhentumislain mukainen kolme vuotta. Säätiön hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla turvataan mahdollisen vahingonkorvaussaatavan periminen. Säätiön hallitus on katkaissut vanhentumisen toiminnanjohtajaa kohtaan. Perustaja on oikeutettu kanteen nostamiseen kuultuaan säätiötä, jos säätiössä ei ole päätetty ryhtyä kanteen ajamiseen ja kanneoikeus on vanhentumassa. Kanneoikeus ei ole vanhentumassa. Kotilinnasäätiön hallituksella on mahdollisuus kanteen nostamiseen, jos se katsoo siihen olevan perusteita.

PRH ei päätöksensä mukaan käytä oikeuttaan nostaa kanne asiassa. PRH ei pidä vahinkorvauskanteen menestymistä todennäköisenä ja siksi se ei ryhdy asiassa toimiin vahingonkorvauskanteen ajamiseksi.

Myöskään kaupungilla säätiön perustajana ei ole PRH:ta parempia edellytyksiä nostaa kanne menestyksekkäästi ja ilman merkittävää kuluriskiä ajaa vahingonkorvauskannetta asiassa.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.