Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 5.5.2020

§ 41 Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta 

TRE:1305/00.05.01/2020

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Konsernijaosto käsitteli 18.2.2020 § 14 sisäisen tarkastuksen raporttia Tampereen Vesi Liikelaitoksen hankintatoiminnan arvioinnista. Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta velvoitettiin ryhtymään toimiin hankintatoimen järjestämiseksi asianmukaisella ja tarkastusraportin havainnot korjaavalla tavalla. Lisäksi johtokunta velvoitettiin käsittelemään hankintatoiminnan kehittämistä kokouksissaan säännöllisesti, kunnes prosessi on kunnossa ja raportoimaan konsernijaostolle neljännesvuosittain liikelaitoksessa tehdystä kehitystyöstä.

Konsernijaoston kokouksen jälkeen on järjestetty tilaisuus, jossa Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunta esitti toimenpidesuunnitelmansa aikatauluineen raportin havaintojen johdosta. Tilaisuudessa olivat paikalla liikelaitoksen johtokunnan lisäksi konsernijaoston puheenjohtajisto, pormestari, konsernijohtaja, liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, sisäisen tarkastuksen johtaja ja tarkastuksen suorittanut tarkastaja sekä henkilöstöyksikön neuvottelupäällikkö. Tilaisuudessa johtokunnan esittämä kuusisivuinen toimenpidesuunnitelma todettiin hyväksi, mutta teknisen johtajan rekrytointi toivottiin suoritettavan suunnitelmassa esitettyä nopeammalla aikataululla.

Tampereen Vesi Liikelaitoksen vuodelle 2020 suunnitellut toimenpiteet kohdistuvat jo tehtyjen hankintapäätösten läpikäyntiin, hankintoja koskevan riskienhallintasuunnitelman laatimiseen, hankintalinjausten ja -tavoitteiden laatimiseen, hankintojen organisoinnin  ja sopimushallinnan kehittämissuunnitelman laatimiseen sekä hallintoon ja päätöksentekoon liittyvään osaamisen kehittämiseen. Kokonaisuuteen kuuluu myös hankinta-asiantuntijan rekrytointi.  

Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja esittelevät kokouksessa toimenpiteiden edistymistä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta merkitään tiedoksi.

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimenpiteet sisäisen tarkastuksen hankintatoimintaa koskevan raportin johdosta merkitään tiedoksi. Tampereen Vesi Liikelaitokselle kaupunginhallituksen konsernijaoston 17.12.2019 kokouksessa päätöksellä TRE:5978/11.03.00/2019 annettu aika jättää jaostolle suunnitelma raakaveden hankinnasta pidennetään kesäkuun 30. päivästä syyskuun 30. päivään asti.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Tampereen Veden johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanervalle ja Tampereen Veden toimitusjohtaja Petri Jokelalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Pormestari Lauri Lyly saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtaja Kalervo Kummola teki seuraavan lisäponsi ehdotuksen:

"Tampereen Vesi Liikelaitokselle kaupunginhallituksen konsernijaoston 17.12.2019 kokouksessa päätöksellä TRE:5978/11.03.00/2019 annettu aika jättää jaostolle suunnitelma raakaveden hankinnasta pidennetään kesäkuun 30. päivästä syyskuun 30. päivään asti."

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotettu lisäponsi yksimielisesti hyväksyä. Koska lautakunta oli yksimielinen, ehdotettu lisäponsi hyväksyttiin osaksi päätöstä.
 

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, sisäinen tarkastus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)