Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 7.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 75 Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja hallituksen jäsenten nimeäminen vuonna 2019 alkavaksi toimikaudeksi 

TRE:2591/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Nyt valittavien kaupungin edustajien toimikausi on 2019 ja se päättyy kevään 2020 yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenmääräksi on alkuperäisessä yhtiöjärjestyksessä määrätty enintään viisi henkilöä. Kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohje täydentää osakeyhtiö- ja kuntalakia sekä muun lainsäädännön mukanaan tuomia velvoitteita. Ohjetta noudatetaan kaupungin tytäryhtiöissä ja suositellaan noudatettavaksi myös osakkuus- ja osaomistusyhtiöissä.

Kuntalain 47 §:n 2. momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Esitys on valmisteltu myös huomioiden kuntalain 47 §:n 1. momentti, jonka mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Hiedanrannan Kehitys Oy:n toimintaa ollaan käynnistämässä ja yhtiön hallituksen kokoonpanossa tarvitaan osaamista liittyen strategiseen liikkeenjohtoon, talouteen, rahoitukseen, markkinointiin, hankesuunnitteluun ja kommandiittiyhtiön hallinointiin. Yhtiön hallitukseen esitettävien henkilöjen kokoonpano on muodostettu siten, että edellä mainitut osaamisvaatimukset kokonaisuudessaan täyttyvät. Tämän perusteella on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hallitukseen voidaan valita kuusi jäsentä. 

Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoitusperiä, joita omistaja on yhteisölle asettanut.

Kaupunginhallituksen hyväksymän hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen mukaan kaupunkikonserniin kuuluvissa yhteisöissä hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Tampereen kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkio. Puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 prosentilla korotettuna.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hiedanrannan Kehitys Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kuusi.

Hallitukseen vuonna 2019 alkavaksi vuoden toimikaudeksi nimetään Janne Kytö, Antti Marttila, Emmi Mäntylä, Mika Pekkinen, Tuukka Salkoaho ja Pauli Välimäki.

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi Mika Pekkinen.

Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle perustamiskokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nimetyt, Juha Yli-Rajala, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Annina Nääppä, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.