Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 7.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 78 Jäsenen nimeäminen Postimuseosäätiön hallitukseen toimikaudelle 2019-2022 

TRE:2846/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Postimuseosäätiö pyytää 11.4.2019 päivätyssä sähköpostissa Tampereen kaupunkia valitsemaan yhden jäsenen Postimuseosäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2019–2022. 

Postimuseosäätiön tehtävä on Postimuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä suomalaisen postitoiminnan ja sen pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muotojen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja esittäminen.

Postimuseosäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus ja sen toimikausi on kolme vuotta. Hallitusjäsenten lukumääräksi on päätetty viisi jäsentä, joista Posti Group Oyj nimeää ehdolle kaksi jäsentä, Suomen museoliitto ry kaksi jäsentä ja Tampereen kaupunki yhden jäsenen. Postimuseosäätiön hallituksenjäseneltä toivotaan hyvää museotoiminnan osaamista museoiden toimintaympäristössä odotettavissa olevien laki- ja valtionosuusmuutosten takia

Kaupungin edustajana hallituksessa on toiminut Olli-Poika Parviainen, joka on ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä tehtävään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Postimuseosäätiön hallitukseen kaupungin edustajaksi toimikaudelle 2019–2022 nimetään kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

nimetty, Kimmo Antila/Postimuseosäätiö, Arto Vuojolainen, Janne Salonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.