Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 7.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 76 Jäsenen nimeäminen Tuomi Logistiikka Oy:n neuvottelukuntaan 

TRE:3054/00.03.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tuomi Logistiikka Oy:n omistuksen laajentuessa maakuntaan, päätettiin osakassopimuksessa perustaa neuvottelukunta, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnassa jokaisella omistajalla on edustaja. Neuvottelukunta ilmaisee kantansa yhtiön kannalta merkittäviin asioihin ja hallituksen tulee ottaa ne huomioon päätöksenteossaan. Neuvottelukunnalla on täysi tietojensaanti oikeus yhtiön hallitukselta. Tärkeät päätökset ja strategiset tavoitteet edellyttävät kaikista osakkaista koostuvan neuvottelukunnan käsittelyä, jos aiheena on yhtiötä koskevat yritysjärjestelyt, yhtiön strategian hyväksyminen tai muu kuin teknisluontoinen muuttaminen, yhtiön merkittävät investoinnit ja kolmansien osapuolten kanssa solmittavat toteutettavat merkittävät sopimukset tai järjestelyt, periaatteellisesti merkittävän sopimuksen solmiminen tai järjestelyn toteuttaminen yhtiön ja osakkaan välillä, oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen yhtiön palveluvalikoimaan tai yhtiön palveluiden hinnoittelun päälinjat.

Kaupungin puolelta asiakkuudesta Tuomi Logistiikka Oy:ssä vastaa hankintapäällikkö Tanja Welin ja yhtiön palveluiden sekä sopimusten seuranta kuuluu hänen tehtäviinsä. Hänellä on paras näkemys ottaa kantaa yhtiön toimintaan ja palveluihin neuvottelukunnassa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupungin edustajaksi Tuomi Logistiikka Oy:n neuvottelukuntaan nimetään hankintapäällikkö Tanja Welin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tanja Welin, Kirsikka Kivimäki/Tuomi Logistiikka Oy, Lotta Perämaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.