Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 7.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 72 Tampereen Infra Oy:n perustaminen ja työnjako kaupungin kanssa 

TRE:280/00.01.03/2018

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Sami Suojanen, puh. 040 801 6656, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Infra Liikelaitos on kuntalain 9 luvun mukainen kunnallinen liikelaitos. Tampereen Infra tarjoaa yhdyskuntatekniikan paikkatietopalveluja, kunnossapito- ja rakentamispalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja Tampereen kaupungin sisäisille asiakkaille. Liikelaitoksen palveluksessa oli 327 vakituisessa työsuhteessa olevaa henkilöä 31.12.2018. Liikelaitoksen liikevaihto vuonna 2018 oli 53,2 milj. euroa ja liikeylijäämä 2,3 milj. euroa. Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 34,7 milj. euroa.

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointia on selvitetty vuosien 2016-2018 aikana. Infran korjaamotoimintojen osalta kaupunginhallitus päätti 18.12.2017 § 708, että Infran linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirretään Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vastuulle viimeistään vuoden 2018 toukokuuhun mennessä. Siirto toteutui 1.5.2018. Koko liikelaitoksen selvitystyötä on jatkettu kaupunginvaltuuston vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 13.11.2017 § 308 asettaman tavoitteen mukaisesti. Infra Liikelaitoksen organisointia on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa vuoden 2018 aikana 13.3.2018 § 17, 19.6.2018 § 107, 28.8.2018 § 116 ja 18.9.2018 § 124. Elokuun kokouksessa konsernijaosto päätti, että valmistelua jatketaan Infra erillisenä osakeyhtiönä -vaihtoehdon pohjalta. Tampereen Infra Liikelaitoksen yhtiöittäminen valmisteltiin konsernijaoston syyskuun kokoukseen. Kaupunginhallitus käsitteli yhtiöittämistä 1.10.2018 § 400. Kaupunginvaltuusto päätti 22.10.2018 § 194 jättää asian pöydälle. Kaupunginvaltuusto päätti 19.11.2018 §213 palauttaa asian valmisteltavaksi. Valtuuston päätöksen mukaan ennen yhtiöittämispäätöstä on ratkaistava työnjako kaupungin ja perustettavan yhtiön välillä tekeillä olleen rajapintaselvityksen perusteella.

Pormestari nimesi 5.12.2018 ohjausryhmän työnjako- ja rajapintaselvitykseen kaupungin ja Infra Oy:n välillä. Rajapintaselvitys valmistui 31.3.2019. Ohjausryhmä vertaili yhteensä viittä eri työnjakovaihtoehtoa. Ohjausryhmä ei päässyt yksimieliseen tulokseen, vaan päätyi esittämään, että tuleva työnjako ja rajapinta valitaan vahvan tilaajan (0+) ja vahvan yhtiön (1) välillä. Roolien läpikäynnin yhteydessä huomattiin, että vaihtoehto 1 vaikuttaisi soveliaammalta kunnossapidolle ja paikkatiedolle, kun taas vaihtoehto 0+ olisi parempi ratkaisu rakennuttamispalveluille.

Rajapintaselvityksestä tekemistään johtopäätöksistä omistajaohjaus on päätynyt esittämään vaihtoehtoa, jossa rakennuttaminen keskitettäisiin kaupunkiympäristön palvelualueelle ja kunnossapito sekä paikkatieto Infra Oy:öön. Rakennuttamisen keskittäminen kaupunkiympäristön palvelualueelle on perusteltua, koska se vahvistaa ja ylläpitää kaupungin kannalta strategisina katsottuja toimintoja, kuten maankäytön kehittämistä ja suuria infrahankkeita, riskienhallintaa ja ottaa paremmin huomioon kaupungin kokonaisedun. Lisäksi rajapintaselvityksen mukaan kaupungin näkökulmasta suurimmat säästöt voidaan saavuttaa tilaajapuolen tehtäviä ja toimintamalleja kehittämällä. Infran rakentamispalveluiden volyymi alenee arviolta 5-10 milj. euroa järjestelyn takia. Toisaalta kunnossapidon ja paikkatietopalvelujen keskittäminen yhtiöön parantaa infrayhtiön mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Kunnossapidon keskittäminen Infra Oy:öön olisi parempi ratkaisu mm. kokonaispalvelun järjestämisen, oman tuotannon ja ostopalvelujen suhteen optimoimisen sekä henkilöstön nykyisen osaamisen perusteella. Infra Oy vastaisi sataprosenttisesti kunnossapidon operatiivisesta järjestämisestä ns. kokonaisvastuupalveluna markkinoita hyödyntäen. Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella.

Henkilöstön näkökulmasta ehdotettu ratkaisu tarkoittaisi alustavien arvioiden mukaan 8-10 rakennuttamisen henkilön siirtymistä Tampereen Infra Liikelaitoksesta kaupunkiympäristön palvelualueelle. Kunnossapidossa 2-3 henkilöä siirtyisi kaupunkiympäristön palvelualueelta Infraan ja paikkatiedossa 6 henkilöä siirtyisi kaupunkiympäristön palvelualueelta Infraan. Henkilöstö siirtyy yhtiöön liikkeen luovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Perustettavalle yhtiölle (Tampereen Infra Oy) on yhtiöittämisen valmistelun yhteydessä vuonna 2018 laadittu liiketoimintasuunnitelma (liite on salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 17 kohdan perusteella), yhtiöjärjestys ja perustamissopimus. Liiketoimintasuunnitelmassa on mm. arvioitu yhtiön kriittisiä menestystekijöitä ja riskienhallintaa, eikä siihen ole tarvetta tehdä muutoksia esitettyjen rajapintamuutosten johdosta. Yhtiöjärjestys on laadittu siten, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä.

Perustettavan yhtiön päätarkoituksena on tuottaa omistajalleen yhdyskuntatekniikan rakentamis-, paikkatieto- ja kunnossapitopalveluja sekä kuljetus- ja korjaamopalveluja. Yhtiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin ja se on täysin Tampereen kaupungin omistama yhtiö. Yhtiöstä muodostuu liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärän perusteella tarkasteltuna yksi merkittävimmistä Tampereen kaupungin omistamista yhtiöistä. Yhtiön on tarkoituksenmukaista tukeutua moniin Tampereen kaupunkikonsernin eri toimijoiden tarjoamiin tukipalveluihin (mm. Monetra Pirkanmaa Oy:n taloushallinto ja Tuomi Logistiikka Oy). Yhtiön perustamista valmistellaan vuoden 2019 aikana ja liiketoimintakauppa on määrä toteuttaa 1.1.2020. Perustamisvaiheessa yhtiön hallituksen on tarkoituksenmukaista koostua konsernihallinnon työntekijöistä. Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää myöhemmin yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittavan varsinaisen hallituksen. Tällöin yhtiön hallitukseen valitaan myös henkilöstön nimeämä jäsen. 

Yhtiön alkuvaiheen tehtävänä on valmistautua vastaanottamaan Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta 1.1.2020 alkaen. Yhtiön oma pääoma muodostuu 100.000 euron osakepääomasta sekä 900.000 euron sijoituksesta yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. Riittävän tukeva oman pääoman rahoitus on tarpeellinen huomioiden yhtiön liiketoimintaan liittyvät lähtökohdat hinnoittelutavoitteineen sekä yhtiön tavoitteet toiminnan kehittämiselle.

Tampereen kaupunki myy perustettavalle yhtiölle Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan 1.1.2020. Maksettava kauppahinta perustuu liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien nettokirjanpitoarvoon, josta vähennetään liiketoiminnan mukana yhtiölle siirtyvät velat, kuten henkilöstön lomapalkkoihin ja palkkajaksotuksiin liittyvät vastuut. Omaisuuden ja velkojen määräksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 3,5 milj. euroa, jolloin nettokauppahinta jää lähelle nollaa (arvio +/- 0,3 milj. euroa). Tarkat arvot täsmäytetään myöhemmin kaupantekohetkeen.

Tampereen Infra Oy:lle myönnetään Tampereen kaupungin konsernitiliin kuuluvalle käyttöoikeustilille 5.000.000,00 euron suuruinen luottolimiitti, jonka käytöstä peritään korkoa 1 kk euribor + 1,5 %. Myönnettävää 5,0 milj. euron suuruista konsernitililimiittiä yhtiö tarvitsee käyttöpääomarahoitukseen ainakin toiminnan alkuvaiheessa, sillä myyntisaatavat ja ostovelat eivät siirry yhtiölle. Yhtiö joutuu saattamaan mm. laskutuskäytäntönsä itsenäisyyden edellyttämälle tasolle. Se on merkittävä ero verrattuna aiempaan liikelaitoksena tapahtuneeseen toimintaan.

Tampereen kaupungin edellytyksenä on, että yhtiö toimii kaupungin sidosyksikkönä (in house) ja kaupunki voi hankkia yhtiöltä palveluja kilpailuttamatta. Tämä näkyy myös yhtiöjärjestyksen toimialapykälässä. Yhtiö tuottaa tehtyjen taloudellisten laskelmien perusteella vuosittain jonkin verran voittoa ja liikelaitoksen liikeylijäämä sekä korvaus peruspääomasta on yhtiön liiketoimintasuunnitelmassa annettu asiakkaalle edullisempien hintojen muodossa. Yhtiö voi kuitenkin maksaa kaupungille maltillista osinkoa muutaman vuoden kuluttua aloittamisensa jälkeen, mikäli kannattavuutta kyetään parantamaan. Tavoitteena on se, että toiminta on taloudellisessa mielessä läpinäkyvää ja että kaupunki hyötyy järjestelystä mm. yhtiön tuottamien kilpailukykyisten palvelujen kautta. Yhtiö rahoittaa itse tarvittavat investointinsa. Perustettavan yhtiön liikevaihdoksi on arvioitu vuoden 2020 osalta noin 50 milj. euroa. Yhtiön taseen loppusumman arvioidaan olevan noin 6 milj. euroa.

Yhtiöittämistä ja rajapintaselvitystä on käsitelty kaupungin yhteistoimintaryhmässä 17.4.2019 sekä konsernihallinnon yhteistoimintaryhmässä 28.5.2018 ja 6.9.2018. Infra-liikelaitoksen yhteistoimintaryhmässä yhtiöittäminen ja rajapintaselvitys ovat olleet vakioaiheina kaikissa kokouksissa lähimmän vuoden aikana. Henkilöstön edustajat kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Infra liikelaitoksesta olivat rajapintatyön ohjausryhmässä.

Lausunnossaan 17.4.2019 § 23 Infra Liikelaitoksen johtokunta pitää parhaimpana vaihtoehtona vahvan yhtiön (1) vaihtoehtoa.

Lausunnossa 17.4.2019 Infra Liikelaitoksen henkilöstö pitää parhaimpana vaihtoehtona voimavarojen yhdistämistä Tampereen Infra Liikelaitoksen ja kaupunkiympäristön palvelualueen kesken.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Perustettavan osakeyhtiön (Tampereen Infra Oy) yhtiöjärjestys hyväksytään ehdolla, että kaupunginvaltuusto päättää yhtiön perustamisesta.

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Tampereen kaupunki perustaa Tampereen Infra Oy:n ja merkitsee 100 kappaletta 1.000,00 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 100.000,00 euroa. Osakepääoma maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

Tampereen kaupunki tekee 900.000,00 euron sijoituksen Tampereen Infra Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitus maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta. 

Kaupunkiympäristön palvelualue ohjaa Infra Oy:n tekemistä palvelusopimuksella ja talousarviolla. Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään niin, että keskeiset rakennuttamisen toiminnot keskitetään kaupunkiympäristön palvelualueelle rajapintaselvityksen vaihtoehto 0+ mukaisesti ja Infra Oy:lle keskitetään kunnossapito- ja paikkatietopalvelut vaihtoehto 1 mukaisesti.

Perustettavalle yhtiölle myydään Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta aikaisintaan 1.1.2020. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutetaan hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden apulaispormestari Aleksi Jäntille, johtaja Mikko Nurmiselle ja Tampereen Infra Liikelaitoksen toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntolalle. He olivat asiantuntijoina läsnä asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Pekka Salmi teki seuaavan muutosehdotuksen: "Päätösesitys hyväksytään siten muutettuna, että Tampereen Infra Oy:n ja kaupungin välinen työnjako määritellään vaihtoehto 1 mukaisesti." Ilpo Sirniö, Sinikka Torkkola ja Anne Liimola kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus JAA (Kummola, Ahonen, Sasi, Stenhäll), Salmen muutosehdotus EI (Salmi, Liimola, Sirniö, Torkkola). Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksen tulos: 4-4. Koska äänet menivät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisi päätöksen. Puheenjohtaja Kalervo Kummola oli äänestänyt esittelijän päätösehdotusta, joten se tuli päätökseksi.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Sami Suojanen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)