Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 7.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 74 Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n vastaukset Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston selvityspyyntöihin 

TRE:328/03.07.02/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto pyysi 25.1.2019 kirjatulla kirjeellä Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitukselta selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin säätiön hallitus ryhtyy Pirkanmaan käräjäoikeuden 9.1.2019 (Asianumero 09.01.2019 R 18/6456) antaman tuomion johdosta, jossa vastaajana on Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n toiminnanjohtaja Atanas Aleksovski. Konsernijaoston selvityspyyntö on käsitelty jaoston kokouksessa 22.1.2019 § 7 Tiedoksi merkittävät asiat (kohta 4). Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi päätöksessään, että Tampereen Kotilinnasäätiön toiminnanjohtaja Atanas Aleksovski on syyllistynyt luottamusaseman väärinkäyttö -rikokseen, mistä hänet tuomittiin seitsemän (7) kuukauden ehdolliseen vankeusrangastuksen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Käräjäoikeus totesi päätöksessään lisäksi, että säätiölle on aiheutunut 1,8 milj. euron suuruinen vahingonvaara ja 775.000 euron suuruinen taloudellinen vahinko. Tuomiossa riidattomaksi katsottiin, että kaupungin ja säätiön välinen riita-asia on päättynyt tuomioistuimen vahvistamaan sovintosopimukseen, jonka mukaan säätiö suorittaa sovintosuorituksena Tampereen kaupungille 775.000 euroa. Säätiölain 4 §:n mukaan säätiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä säätiön tarkoituksen toteutumista ja säätiön etua. Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n hallitus antoi konsernijaoston selvityspyyntöön liitteenä olevan vastauksen, jossa säätiön hallitus kertoo käsitelleensä tuomion vaikutuksia kokouksissaan 22.1.2019 ja 19.2.2019 ja tehnyt vastauksessa kuvattuja toimenpiteitä. Lisäksi hallitus kertoo selvittävänsä asiaa uudelleen, kun siinä saadaan lainvoimainen päätös. 

Konsernijaosto merkitsi kokouksessaan 19.2.2019 § 18 Tiedoksi merkittävät asiat tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen Tampereen Kotilinnasäätiön valvontaa koskevasta valituksesta. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja katsoi, että Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä ei ole syytä muuttaa. Konsernijaosto keskusteli tuolloin, mitä vaikutuksia hallinto-oikeuden päätöksellä on Kotilinnasäätiön omistajaohjauksen näkökulmasta. Lisäksi konsernijaosto päätti pyytää Tampereen Kotilinnasäätiöltä selvitystä, mihin toimenpiteisiin säätiön hallitus on ryhtynyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 30.1.2019 johdosta. Patentti- ja rekisterihallitus määräsi päätöksessään Kotilinnasäätiötä selvittämään johdon huolimattomuuteen johtaneen menettelyn, siitä mahdollisesti säätiölle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, taloudelliset menetykset ja muut kustannukset. Kotilinnasäätiön hallitus antoi liitteenä olevan vastauksen konsernijaostolle sekä laajemman vastauksen Patentti- ja rekisterihallitukselle valvonta-asiassa 2017/672569. Vastauksessaan säätiö kertoo tyytyvänsä hallinto-oikeuden päätökseen ja viittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle toimitettuun selvitykseen, jossa säätiön hallitus kuvaa myös toimenpiteitä hyvän hallintokäytännön edistämiseksi. Selvityksessä säätiö kiistää hallinto- ja käräjäoikeuksien ratkaisujen mukaisen huolimattomuuden, toiminnanjohtajan toiminnan tahallisuuden, vahingonvaaran sekä vahingon syntymisen.

Konsernijaosto käsittelee saadut vastaukset ja arvioi niiden riittävyyden suhteessa säätiölain vaatimuksiin sekä johdon huolellisuusvelvoitteeseen ja asemaan. Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta. Konsernijaoston tehtävänä on myös seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Hallintosäännön määräysten nojalla konsernijaostolla on velvollisuutena arvioida kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön hallituksen toimintaa erityisesti tilanteissa, joissa kaupunkikonsernin tytäryhteisössä on havaittu sellaisia merkittäviä riskejä ja valvonta-asioita, jotka voivat vaikuttaa kaupunkikonsernin toimintaan.

Tampereen kaupunki on säätiön perustaja ja käyttää säätiössä määräysvaltaa säätiön sääntöjen mukaan valitsemalla säätiön hallituksen jäsenet. Tampereen kaupunki voi säätiön sääntöjen mukaan myös erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksensa. 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n vastaukset Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaoston selvityspyyntöihin merkitään tiedoksi ja asiaan palataan, mikäli oikeuden myöhemmät päätökset siihen antavat aihetta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Säätiövalvonta on pyytänyt säätiön hallitusta selvittämään johdon huolimattomuuteen johtaneen menettelyn, säätiölle mahdollisesti aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, taloudelliset menetykset ja muut vahingot. Selvitys määrättiin antamaan alunperin 15.12.2017 mennessä. Hallinto-oikeus pidensi määräaikaa 29.3.2019 saakka. Käräjäoikeuden tuomiossa 9.1.2019 sivu 31 on todettu säätiölle syntyneen vahinkoa ja että toiminnanjohtaja on tahallaan aiheuttanut säätiölle vahinkoa ja vahingonvaaran. Säätiön selvityksessä kiistetään mahdollisen vahingon olemassaolo. Kuitenkin käräjäoikeuden tuomiosta, hallinto-oikeuden päätöksestä ja säätiövalvonnan kirjeestä voisi päätellä vahingon olemassaolon mahdolliseksi.

Kaupungilla on oikeus säätiölain 8 luvun 5 § perusteella nostaa kanne vahingonkorvauksen suorittamiseksi säätiölle, jos kannetta vireille pantaessa on todennäköistä, ettei säätiö huolehdi vahingonkorvausvaatimuksen toteuttamisesta. Säätiön tulisi hankkia riippumattomien asiantuntijoiden oikeudelliset lausunnot vahingonkorvauskysymyksestä. Perustaja on oikeutettu kanteen nostamiseen kuultuaan säätiötä, jos säätiössä ei ole päätetty ryhtyä kanteen ajamiseen ja kanneoikeus on vanhentumassa. Säätiölain mukainen erityinen viiden vuoden kanneaika tulee kyseeseen, jos kanne kohdistuu hallituksen jäseniin tai toimitusjohtajaan. Jos säätiöllä ei ole toimitusjohtajaa vaan työsuhteinen toiminnanjohtaja, vanhentumisaika voi olla vanhentumislain mukainen kolme vuotta. Määräaika voisi aikaisintaan päättyä syksyllä 2019. Edellä olevan perusteella säätiön hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla turvataan mahdollisen vahingonkorvaussaatavan periminen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Jouko Aarnio

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)