Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 136 Omistajan ennakkokanta Tampereen Vuokra-asunnot Oy:lle

TRE:6293/00.01.02/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on ohjata ja valvoa omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat kaupunkikonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti. Samoin konsernijaoston tehtävänä on seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta.

Tampereen kaupungin kirjaamoon on saapunut 25.9.2018 Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n varapuheenjohtajan sähköposti, jossa yhtiön hallitus pyytää konsernijaostolta omistajan ennakkokantaa koskien yhtiön hallituksen puheenjohtajaa. Sähköpostin liitteenä on toimitettu Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen 20.9.2018 kokouksen pöytäkirjanote. Liite on salainen Viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetyn lain 24 §:n 20 ja 25 kohtien perusteella. Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen keskinäisen luottamuksen voidaan katsoa vaarantuneen siinä määrin, että konsernijaoston on syytä arvioida hallituksen toimivuus ja tarvittaessa valita hallitus uudelleen. 

Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä, joista kaupunki nimeää seitsemän jäsentä. Kevään 2018 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen Tampereen Vuokra-asunnot Oy:n hallituksessa ovat toimineet Tampereen kaupungin nimeäminä hallitusjäseninä Erkki Axen (pj.), Lauri Ruoholahti, Antti Aalto, Erkka Vuorinen, Marko Ulvila, Leila Tilvis ja Taru Hollanti.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio 27.9.2018:

Osakeyhtiölain 6 luvun 13 §:n mukaan hallituksen jäsenen voi ennen toimikauden päättymistä erottaa se, joka on hänet valinnut. Erotetun jäsenen toimikausi päättyy erottamisesta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, jollei yhtiökokous päätä muusta ajankohdasta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen kirje merkitään tiedoksi.

Konsernijaoston puheenjohtaja, konsernijohtaja ja liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja käyvät keskustelun yhtiön hallituksen kanssa.

Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen pyyntöön koskien omistajan ennakkokantaa palataan keskustelun jälkeen.

Päätös

Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen kirje merkitään tiedoksi.

Tampereen Vuokra-asunnot Oy:ssä pidetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan uusi hallitus, konsernijaoston 31.10.2018 kokouksen jälkeen.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, konsernijohtaja Juha Yli-Rajala muutti päätösehdotuksen kuulumaan "Tampereen Vuokra-Asunnot Oy:n hallituksen kirje merkitään tiedoksi. Tampereen Vuokra-asunnot Oy:ssä pidetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan uusi hallitus, konsernijaoston 31.10.2018 kokouksen jälkeen." Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Lauri Lyly poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Nimetyt, Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Ville Taivassalo, Janne Salonen, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.