Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 133 Patentti- ja rekisterihallituksen tietopyyntö Tampereen kaupungille koskien Tampereen Kotilinnasäätiö sr:ää ja säätiön hallituksen mahdollinen erottaminen

TRE:6205/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonta (jäljempänä PRH) on lähettänyt kaupungille tietopyynnön koskien Tampereen Kotilinnasäätiö sr:ää (jäljempänä säätiö). PRH tiedustelee kirjeessään, onko kaupunki ryhtynyt tai mahdollisesti harkinnut ryhtyvänsä säätiön sääntöjen 5 §:n mukaiseen menettelyyn säätiön hallituksen jäsenen tai jäsenten erottamiseksi. PRH pyytää toimittamaan kaiken edellä mainitun asian käsittelyyn liittyvän aineiston, sikäli kuin kaupunki on käsitellyt asiaa. Säätiön 21.5.2018 rekisteröityjen sääntöjen 5 §:n mukaan kaupunki voi erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksen. PRH huomauttaa kirjeessään, että poliisi on 17.9.2018 saanut valmiiksi säätiön hallituksen jäseniä koskevan esitutkinnan ja epäilee, että hallituksen jäsenet olisivat syyllistyneet luottamusaseman väärinkäyttöön.

PRH:n tehtävänä on säätiölain (487/2015) 14 luvun 1 §:n mukaan valvoa, että säätiön toiminnassa noudatetaan säätiölakia ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Säätiölain 14 luvun 8 §:n mukaan PRH:lla on tätä tehtävää hoitaessaan salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus pyynnöstä saada viranomaiselta ja muulta julkista tehtävää hoitavalta säätiövalvontaa varten välttämättömät tiedot säätiöstä ja sen säätiölain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvista.

Säätiön nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi on neljän vuoden pituinen 2015-2018. Säätiön 21.5.2018 rekisteröityjen sääntöjen 5 §:n mukaan Tampereen kaupunki valitsee hallituksen jäsenet neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes kaupunki on valinnut säätiölle uuden hallituksen. Kaupunki voi sääntöjen mukaan myös erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksensa.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston yhtenä tehtävänä hallintosäännön mukaan on vastata omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta liikelaitosten, tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta. Tätä valvontatehtävää konsernijaosto on  myös säätiötä koskien toteuttanut vuoden 2018 aikana useassa kokouksessaan. Kokouksessaan 23.1.2018 konsernijaosto käsitteli PRH:n säätiölle antamaa päätöstä ja arvioi sen vaikutuksia. Säätiö on valittanut PRH:n päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. PRH oli 13.10.2017 määrännyt säätiön korjaamaan menettelytapojaan. Säätiö ei PRH:n mukaan ollut toiminut huolellisesti selvittäessään kaupungin kantaa Muotialantien vuokraoikeuden siirrossa, koska säätiö ei ollut saanut kaupungilta yksiselitteistä hyväksyntää toiminnalleen. Säätiön olisi pitänyt pyytää kaupungilta kirjallisena virallinen päätös vuokraoikeuden siirrosta.

Konsernijaosto käsitteli myös kaupungin sisäisen tarkastuksen laatiman tarkastusraportin säätiön Muotialan tontin vuokraoikeuden siirrosta. Kokouksessa konsernijaosto kuuli säätiön hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa säätiön hallitustyöskentelystä ja johtamisesta ottaen huomioon PRH:n valvontapäätöksen, sisäisen tarkastuksen raportin ja hallituksen jäsenen Maire Martikaisen väitteet hallituksen toimintakäytännöistä. Konsernijaosto myös esitti säätiön hallituksen huomioivan tiettyjä muutosehdotuksia säätiön uusien sääntöjen valmistelussa, jotka olennaisesti parantaisivat kaupungin omistajaohjauksen mahdollisuuksia vaikuttaa säätiön toimintaan. Konsernijaoston 13.3.2018 kokouksessa konsernijaosto antoi lausunnon säätiön esityksestä uusiksi säännöiksi. Osin konsernijaoston päätöksen perusteella säätiön sääntöihin lisättiin kaupungin oikeus tarvittaessa erottaa hallitus kesken toimikauden, mitä ei ollut säätiön vanhoissa säännöissä.

Konsernijaoston 28.8.2018 kokouksessa konsernijaosto kuuli säätiön toiminnanjohtaja Atanas Aleksovskia ja Ilpo Sirniötä Kotillinnasäätiötä koskevassa asiassa, josta uutisoitiin Aamulehdessä. Konsernijaosto on useaan otteeseen vuoden 2018 aikana kuullut Kotilinnasäätiön johtoa ja käsitellyt säätiön asioita, jotta konsernijaosto voisi näin paremmin arvioida kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta sekä myös samalla arvioida säätiön johdon toimintakykyisyyttä. 

Sisä-Suomen Poliisilaitos on tiedottanut Kotilinnasäätiötä koskevasta esitutkinnasta 17.9.2018 seuraavaa:

  • Esitutkinta Kotilinnasäätiön Tampereen kaupungilta Muotialantieltä vuokraaman tontin luovuttamista koskevassa asiassa on saatu valmiiksi.
  • Vanhusten asumispalveluita tuottava Kotilinnasäätiö vuokrasi tontin kaupungilta marraskuussa 2016. Säätiö luovutti maaliskuussa 2017 vuokraoikeuden omistamalleen asunto-osakeyhtiölle ja myi seuraavana päivänä asunto-osakeyhtiön osakkeet rakennusyhtiölle, joka rakensi kaupan yhteydessä saamalleen vuokratontille vapaarahoitteisia asuntoja.
  • Vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti rakentamattoman vuokratontin voi luovuttaa vain vuokranantajan kirjallisella suostumuksella. Vuokratontin luovuttaminen ilman kirjallista suostumusta johti siihen, että Tampereen kaupunki määräsi Kotilinnasäätiölle sopimussakon, jonka suuruus vuokrasopimusehtojen mukaisesti oli lopulta 1.800.000 euroa. Sopimussakon määrää soviteltiin myöhemmin esitutkinnan aikana Pirkanmaan käräjäoikeudessa tuomioistuinsovittelussa siten, että sovintosuorituksen määräksi tuli 775.000 euroa, jonka säätiö on kaupungille suorittanut ja siten siviiliriita käräjäoikeudessa on jäänyt sillensä.
  • Asiaa on esitutkinnassa tutkittu epäiltynä luottamusaseman väärinkäyttönä säätiössä. Epäiltyinä on kuultu säätiön vastuuhenkilöt, jotka kaikki kiistävät rikoksen. Asia siirtyi syyteharkintaan Sisä-Suomen syyttäjänvirastoon.

Ennen esitutkinnan valmistumista 17.9.2018 konsernijaosto ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin säätiön hallituksen jäsenten erottamiseksi. Seuraava konsernijaoston kokous oli heti seuraavana päivänä tiedotteen julkaisun jälkeen 18.9.2018, johon hallituksen jäsenten luottamusta tai nimittämistä koskevaa asiaa ei olisi ehditty valmistella asianmukaisesti kokouksen esityslistalle.  Kaupunki toimittaa PRH:lle kaikki edellä mainitut konsernijaoston säätiötä koskevat päätökset ja liitteet.

Hallintosäännön mukaan konsernijaoston tehtävänä on seurata ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn sekä liikelaitosten johtokuntien edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta. Tämän johdosta konsernijaosto käsittelee ensimmäisessä mahdollisessa Poliisin antaman tiedotteen jälkeisessä kokouksessaan 9.10.2018 Kotilinnasäätiön hallitusjäsenten asemaa ja esitutkinnassa ilmenneen epäilyn luottamusaseman väärinkäytöstä vaikutusta hallitusjäsenten yleiseen luottamukseen. Mikäli konsernijaosto toteaa, että hallituksen jäsen on menettänyt yleisen luottamuksensa,  kaupungilla ja sen konsernijaostolla on oikeus erottaa säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallituksen jäsen.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio 5.10.2018:

Säätiölain 3 luvun 13 §:n mukaan hallituksen jäsenen voi erottaa kesken toimikauden, jos hänet valitsee jokin muu taho kuin hallitus itse. Jotta tällä taholla on jäsenen erottamisoikeus kesken toimikauden, tästä on määrättävä säännöissä. Erottamisesta päättää hallituksen jäsenen valitseva taho eli kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto. Säätiölakia koskevan  hallituksen esityksen mukaan (s. 112) erottamista ei tarvitse perustella. Uusien keväällä rekisteröityjen sääntöjen mukaan  kaupunki voi erottaa hallituksen jäsenen, jos hän on menettänyt yleisen luottamuksen.

Säätiön hallituksen toimikausi on päättymässä. Kaupunginhallituksen 1.2.2016 hyväksymän konsernimääräyksen mukaan tutkinnan kohteena olevaa ei saa valita kaupungin toimielimiin eikä kaupunki esitä hänen valitsemistaan edustajakseen yhteisöihin, joihin nimetään kaupungin edustajia. Mikäli syyttäjä ei tee syyttämättä jättämispäätöstä, tutkinnan kohteena olevat nykyiset hallituksen jäsenet  eivät voisi jatkaa hallituksessa uudella kaudella. Yksi nykyisen hallituksen jäsenistä ei ole tutkinnan kohteena, koska hänet on hiljattain valittu eronneen jäsenen tilalle.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonnan 20.9.2018 tiedusteluun vastataan seuraavasti:

Tampereen Kotilinnasäätiö sr:n nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2018 lopussa ja siksi uusi hallitus nimetään tässä kokouksessa tai 31.10.2018 pidettävässä kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksessa. Kaupunginhallituksen konsernimääräyksen mukaan tutkinnan kohteena olevia nykyisen hallituksen jäseniä ei voida nimetä uuteen hallitukseen, jos heidän osaltaan syyttäjä ei tee pikaisesti syyttämättä jättämispäätöstä. Säätiön hallituksen toimikauden loppuvaiheessa erottamisprosessi ei ole tarkoituksenmukaista.

Patentti- ja rekisterihallituksen säätiövalvonnalle toimitetaan Tampereen Kotilinnasäätiö sr:öön liittyvät selvitykset asian käsittelystä kaupunginhallituksen konsernijaostossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Kirsi Kaivonen saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Annina Nääppä, Jouko Aarnio, Markus Kiviaho

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.