Kaupunginhallituksen konsernijaosto, kokous 9.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Tampereen kaupungin tytäryhtiöiden tietojen toimittaminen kaupungin sisäiselle tarkastukselle

TRE:5866/07.01.00/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupungin sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on objektiiviseen arviointiin perustuen tuottaa konsernijohdolle ja tarkastusten kohteille perusteltu arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatapojen tuloksellisuudesta sekä esittää suosituksia niiden kehittämiseksi. Arvioidessaan Tampereen kaupunkikonserniin kuuluvia toimintoja sisäinen tarkastus toimii konsernijohdon eli kaupunginhallituksen ja sen tarkastustoimikunnan, konsernijaoston ja pormestarin tukitoimintona.

Tampereen kaupunginvaltuuston 15.5.2017 hyväksymän konserniohjeen mukaan "Tampereen kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus pyytää tytäryhteisöiltä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi- ja kehittämistoiminnan sekä muun tarkastustoiminnan edellyttämät tiedot. Sisäisellä tarkastuksella on oikeus tarkastaa tytäryhteisön toimintaa ja taloutta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyviä prosesseja.” (Konserniohje, s. 13)

Lisäksi osakeyhtiölain mukaan hallitus voi antaa yhtiötä kohtaan olevaa huolellisuusvelvoitetta noudattaen yhtiön pääomistajille tai osalle heistä tietoja yhtiöön liittyvistä asioista silloin, kun he näin menettelemällä katsovat edistävänsä yhtiön etuja. Pyydetty tieto voidaan antaa myös yhtiökokouksen ulkopuolella. (Osakeyhtiö I, Kyläkallio, Iirola, Kyläkallio)

Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen suorittamat tarkastukset perustuvat aina Tampereen kaupungin tarkastustoimikunnan hyväksymiin sisäisen tarkastuksen pitkän ja lyhyen aikavälin tarkastussuunnitelmiin ja työohjelmiin ja niillä on siten kaupunkikonsernin ylimmän johdon hyväksyntä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupungin tytäryhteisöjä velvoitetaan toimittamaan sisäiselle tarkastukselle sen pyytämät tiedot ja asiakirjat, kun tarkastus suoritetaan tarkastustoimikunnan työsuunnitelmaan tai konsernijohdon toimeksiantoon perustuen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti, että asia jää pöydälle.

Valmistelijan yhteystiedot

Controller Annina Nääppä, puh. 040 749 3590, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 18.9.2018 kokouksessa.

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 3.10.2018:

Tarkoituksena on ollut, että tytäryhtiöt velvoitetaan tällä päätöksellä toimittamaan sisäiselle tarkastukselle sen pyytämät tiedot ja asiakirjat. Säätiöiden osalta tietojen ja asiakirjojen toimittaminen edellyttää yhteistyötä säätiön hallituksen kanssa ja säätiölain huomioimista. Tämän johdosta teen päätösehdotukseen muutoksen.

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio 4.10.2018:

Säätiöt eivät ole yhteisöjä. Kuntalain 6 §:n mukaan kunnan tytäryhteisöjä koskevia säännöksiä sovelletaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluviin säätiöihin. Muutetun päätösehdotuksen johdosta päätös ei kohdistu säätiöihin vaan ainoastaan kaupungin määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin tytäryhtiöt velvoitetaan toimittamaan sisäiselle tarkastukselle sen pyytämät tiedot ja asiakirjat, kun tarkastus suoritetaan tarkastustoimikunnan työsuunnitelmaan tai konsernijohdon toimeksiantoon perustuen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Atanas Aleksovski ilmoitti esteellisyytensä hallitusjäsenyytensä perusteella (hallintolaki § 28 1. mom. kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouskäsittely

Kirsi Kaivonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Markus Kiviaho, Juha Yli-Rajala, Lauri Lyly, Arto Vuojolainen, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.