Kaupunginhallituksen suunnittelukokous, kokous 13.3.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Keskustan maanalaisen eritasoliittymän ja katuverkkoyhteyden sekä Kunkun parkin ajoyhteysvarauksen suunnittelun ja toteutuksen valmistelun käynnistäminen

TRE:1811/10.03.02/2017

Valmistelija

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518 ja hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Keskustan maanalainen eritasoliittymä Rantatunneliin ja ajoyhteydet tunnelista katuverkkoon ja Kunkun parkkiin ovat osa Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmaa. Ne ovat tärkeä osa hankekokonaisuutta, jolla mahdollistetaan keskustan kehittämiselle asetettuja strategisia tavoitteita. Keskustan eritasoliittymä parantaa keskustan saavutettavuutta ja liikenteen toimivuutta huomattavasti. 
 
Kunkun parkin toteuttaminen ei ole mahdollista kaupunginhallituksen linjaamalla tavalla ilman eritasoliittymästä toteutettavaa ajoyhteyttä. 

Ratkaisu on kaupunginhallituksen 2.11.2015 hyväksymän Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelman, kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen 29.4.2013 hyväksymän Tampereen Keskustan Liikenneverkkosuunnitelman (Takli) sekä kaupunginvaltuuston 16.1.2016 hyväksymän keskustan strategisen osayleiskaavan mukainen. 

Kaupunginhallituksen 20.12.2016 § 221 hyväksymässä Tampereen kaupunkikonsernin maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän aikavälin suunnitelma PALM 2017–2031 keskustan eritasoliittymän toteuttamisesta on linjattu seuraavasti: ”Uutena merkittävänä liikenneinvestointina esitetään toteutettavaksi vuosina 2018-2020 keskustan maanalainen eritasoliittymä Rantaväylän tunneliin. Eritasoliittymällä parannetaan merkittävästi keskustan liikenteellistä saavutettavuutta, kytkemällä keskustan kehä Rantaväylän tunneliin uudella ajoneuvoyhteydellä.”

Kaupunginhallitus on päättänyt 1.9.2014 § 346 Kunkun parkin toteutuksen ja operoinnin kilpailutetuksesta ja 3.10.2016 § 64 Kunkun parkin maanalaisen pysäköintilaitoksen toteutuksen ja operoinnin kilpailutuksen laajuudesta ja periaatteista. 

Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa keskustan kehittämisohjelman ja keskustan strategisen yleiskaavan tavoitteita luoda ydinkeskustan maanalaisten pysäköinnin verkosto. Se lisää keskustan vetovoimaa, parantaa sen saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla, ja edistää keskustan muuttamista hitaan liikkumisen alueeksi. Kunkun parkki on keskustan läntisen puolen elinvoiman säilymisen ja kehittymisen kannalta merkittävä hanke. Keskustan länsipuolen vetovoimaa vahvistavien keskeisten hankkeiden eteneminen on yksi Viiden tähden keskustan kehittämisohjelman tavoitteista. Keskustorin ja siihen välittömästi liittyvän kaupunkirakenteen ja toiminnallisuuksien kehittäminen sekä Kunkun parkki ovat keskustan länsipuolen elinkeinoja ja yksityisiä investointeja tukevia hankkeita. Kunkun parkin alustavassa hankesuunnitelmassa on laitoksen sisäänajorampit suunniteltu Rantaväylän tunnelista ja keskustan katukehältä sekä yhdystunneli Tammerkosken alitse P-Hämppiin keskustan strategisen yleiskaavan mukaisesti.

Henkilöautoliikenteen osalta keskustan liikenneratkaisussa tavoitteena on ohjata läpikulkuliikenne kehätielle sekä keskustan ohittavalle Rantaväylälle. Keskustan ohittavalle seudulliselle liikenteelle Rantaväylän tunneli tarjoaa sujuvan reitin. Liikenne-ennusteissa juuri tämä keskustan ohittava liikenne kasvaa voimakkaimmin. Rantaväylän tunneli, Näsinkallion eritasoliittymä sekä Ratapihankatu toimivat yhdessä erittäin tehokkaasti sekä keskustan ohittavan liikenteen reittinä että reittinä keskustan maanalaiseen pysäköintijärjestelmään. 

Näsinkallion eritasoliittymää käyttää toteutusratkaisusta riippuen 1.200 - 1.400 ajoneuvoa tunnissa iltahuipputunnin aikana. Hankkeen merkitys keskustan liikenneverkon toimivuudelle ja keskustan kehittämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiselle on suuri.

Ratkaisu jossa Kunkun parkkista on suora yhteys tunneliin pienentää selvästi keskustan länsiosan ja Keskustakehän pohjois- ja itäosan liikennettä. Kunkun parkin arvioidaan vähentävän Satakunnan sillan liikennettä yli 30 prosenttia. Myös pelkällä ennen Kunkun parkkia toteutettavalla katuverkkoyhteydellä Satakunnankadulta Rantatunneliin voidaan vähentää Satakunnankadun liikennettä noin 15 prosenttia.

Keskustan maanalainen pysäköintiverkko tulee tarjoamaan hyvän autoliikenteen saavutettavuuden vähentäen katuverkolla pysäköintipaikan etsinnästä aiheutuvaa liikennettä merkittävästi. Kunkun parkin rakentaminen vähentää liikennettä läntisen keskustakehän sisäpuolisella katuverkolla noin 45 prosenttia verrattuna tilanteeseen, jossa ei ole Kunkun parkkia. Kunkun parkin toteuttaminen vaikuttaa koko Tampereen keskustan liikenteen toimivuuteen vähentäen liikennemääriä maan päällä ja sujuvoittaen liikennettä katuverkolla

Kaupunginhallituksen 3.10.2016 Kunkun parkin kilpailuttamista koskevan päätöksen mukaisesti kilpailijoita pyydetään esittämään ratkaisu ajoyhteydestä Näsinkallion eritasoliittymästä keskustan kehälle ennalta määritettyyn paikkaan Satakunnankadulta. Ajoyhteyden sijoittaminen keskustan olemassa olevaan katuverkkoon ja kaupunkirakenteeseen on haasteellinen tehtävä toiminnallisesti, teknisesti ja kaupunkikuvallisesti. Lähtökohtana on ajoyhteyden sijoittuminen keskustan länsipuolella liikenteellisesti optimaaliseen paikkaan keskustan kehälle. Ajoyhteyden eri sijaintivaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ja toteutettavuutta on tutkittu useaan eri paikkaan. Vaihtoehtotarkastelun tuloksien perusteella toiminnallisesti, liikenteellisesti ja muilta vaikutuksiltaan tarkoituksenmukaisin paikka ajoyhteyden sijoittamiseksi katuverkkoon on Satakunnankadulla välittömästi Hämeenpuiston länsipuolella. Kunkun parkin kilpailutusta ei voi käynnistää ellei kaupungilla ole linjausta ja ratkaisua yhteyden toteuttamisesta rantatunnelin eritasoliittymästä. 

Keskustan maanalaisen eritasoliittymän, katuverkkoyhteyden sekä Kunkun parkin sisäänajon varauksen suunnittelu ja toteutuksen valmistelu käynnistetään seuraavien periaatteiden mukaisesti:

-    Tehdään eritasoliittymän, katuverkkoyhteyden sekä Kunkun parkin sisäänajon varauksen suunnitelmat, joiden perusteella on mahdollista käynnistää toteutuksen hankinta.
-    Suunnitteluratkaisun yhteensopivuus Kunkun parkin ratkaisuun on varmistettava. Suunnitteluprosessi etenee samanaikaisesti Kunkun parkin kilpailutuksen kanssa, jotta molempien suunnitteluratkaisut saadaan yhteensovitettua ja Kunkun parkin kilpailussa olevat toimijat mukaan suunnitteluun. 
-    Kunkun parkin ajoyhteyden varaus on toteutettava siten, että se mahdollistaa pysäköintilaitoksen louhimisen eritasoliittymän ja tunnelin kautta. 
-    Ajoyhteys katuverkkoon osoitetaan yleissuunnitelmassa Satakunnankadulle. 
-    Käynnistetään ratkaisun edellyttämä asemakaavaprosessi sekä muut tarvittavat lupaprosessit.
-    Keskustan eritasoliittymän toteuttaminen on strategisesti merkittävä keskustan kehittämisen investointi, joka mahdollistaa kaupungin kasvua ja elinvoiman lisääntymistä. Tällöin lähtökohtana on toteuttaminen 2015 määritellyn kymmenen vuoden investointikehyksen ulkopuolisena hankkeena, jotta investoinnin toteuttaminen ei vie edellytyksiä vuosittain toteutettavilta muilta kaupunkiympäristön kasvun mahdollistavan ja välttämättömät korvausinvestoinnit sisältävän kokonaisuuden toteuttamiselta.

Keskustan eritasoliittymän toteutus esitettynä ajankohtana palvelee myös toisen merkittävän kehitysohjelman toteutumista. Keskustan eritasoliittymän toteutuksesta syntyvällä louheella voidaan toteuttaa osa Hiedanrannan katuraitiotien linjauksen mukaisesta järveen toteutettavasta täytöstä. Aikataulullisesti hankkeet ovat hyvin yhteensovitettavissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Keskustan maanalaisen eritasoliittymän ja katuverkkoyhteyden sekä Kunkun parkin ajoyhteysvarauksen suunnittelun ja toteutuksen valmistelu käynnistetään esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen ja Ari Vandell olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa keskustelun aikana.

Anna-Kaisa Heinämäki ja Pertti Virtanen poistuivat kokouksesta.

Mikko Aaltonen ja Seppo Silvennoinen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Jaakko Mustakallio teki seuraavan muutosehdotuksen: "Keskustan maanalaisen eritasoliittymän ja katuverkkoyhteyden sekä Kunkun parin ajoyhteysvarauksen suunnittelun tarpeellisuus arvioidaan vasta sen jälkeen, kun Rantaväylän tunneli liittymineen on kokonaan valmistunut. Päätöksenteon tueksi tuodaan selvitys investoinnin hyödyistä ja kustannuksista ilman Kunkun parkkia ja selvitys siitä, mitä muita liikenteen strategisia investointikaton ulkopuolisia investointeja eritasoliittymän investointisummalla voisi tehdä." Sirkkaliisa Virtanen kannatti Mustakallion ehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: esittelijän päätösehdotus KYLLÄ, Mustakallion muutosehdotus EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9 - 2.

Äänestys: Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ. Mustakallion muutosehdotus EI.

Kyllä 9 Ikonen Anna-Kaisa, Aleksovski Atanas, Jäntti Aleksi, Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina, Kivistö Anneli, Sirén Elina, Sasi Ilkka, Sirniö Ilpo, Silvennoinen Seppo
Ei 2 Mustakallio Jaakko, Virtanen Sirkkaliisa
Tyhjä 0  

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Ari Vandell, Tero Tenhunen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/  tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi.

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Käsitellyt asiat