Kaupunginhallitus, kokous 10.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 504 Aiesopimus Tampereen keskustan maanalaisen pysäköintijärjestelmän toisen vaiheen ”Kunkun parkin” toteutuksesta ja operoinnista sekä keskustan maanalaisen pysäköinnin kokonaiskehittämisen tilannekatsaus 

TRE:6640/02.07.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunkun parkin pysäköinti- ja huoltolaitoksen rakentaminen toteuttaa keskustan kehittämisohjelman ja keskustan strategisen yleiskaavan tavoitteita luoda ydinkeskustan maanalaisten laitosten verkosto. Se lisää keskustan vetovoimaa, parantaa sen saavutettavuutta kaikilla liikennemuodoilla, ja edistää keskustan muuttamista hitaan liikkumisen alueeksi. Kunkun parkki on keskustan läntisen puolen elinvoiman säilymisen ja kehittymisen kannalta tärkeä hanke. Keskustan länsipuolen vetovoimaa vahvistavien keskeisten hankkeiden eteneminen on yksi Keskustahankkeen tavoitteista. Keskustorin ja siihen välittömästi liittyvän kaupunkirakenteen ja toiminnallisuuksien kehittäminen sekä Kunkun parkki ovat keskustan länsipuolen elinkeinoja ja yksityisiä investointeja tukevia hankkeita. Kunkun parkin alustavassa hankesuunnitelmassa on laitoksen sisäänajorampit suunniteltu Rantaväylän tunnelista ja keskustan katukehältä sekä yhdystunneli Tammerkosken alitse P-Hämppiin keskustan strategisen yleiskaavan mukaisesti.

Kaupunki käynnisti vuonna 2013 laitoksen alustavan hankesuunnittelun, asemakaavoituksen ja hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin. Alustava hankesuunnitelma valmistui vuonna 2014. Vuonna 2013 hyväksytyn Tampereen ydinkeskustan maanalaisen pysäköinnin ja huollon yleissuunnitelman ja Kunkun parkin alustavan hankesuunnitelman ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyi tämän vuoden tammikuussa. Arviointia varten laadittu selvitys- ja arviointiaineisto palvelee Kunkun parkin asemakaavatyötä, joka on vireillä.

Kaupunginhallitus käsitteli 1.9.2015 § 346 Kunkun parkin toteutuksen ja operoinnin hankinnan käynnistämistä. Kaupunginhallitus päätti tuolloin, että Kunkun parkin pysäköintioperaattorin valinnasta käynnistetään hankintalain mukainen kilpailutus ja että kilpailutuksen perusteella valitun operaattorin kanssa tehdään pitkä maanvuokrasopimus pysäköintilaitoksen edellyttämästä alueesta ja valittu operaattori saa tehtäväkseen hankkeen toteuttamisen. Tavoitteena on etsiä hankkeen toteutukselle malli, jossa kaupungille ei synny pysäköintilaitoksen rakentamisesta ja ylläpidosta suoria kustannuksia. Kilpailuttamisen valmisteluja esitettiin käynnistettäväksi välittömästi siten, että operaattorin valinta olisi ollut selvillä jo vuoden 2015 alussa. Kilpailutuksen käynnistäminen on viivästynyt, koska hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely ja hanketta koskevan keskustan yleiskaavan valmistelu ovat olleet kesken. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.1.2016 § 12 keskustan strategisen osayleiskaavan. Päätöksen esittelytekstissä sanotaan, että ”Keskustan länsiosassa on työn alla maanalaista pysäköintiverkostoa koskeva asemakaava. Sen valmistuttua hyväksyttäväksi hankkeen toteuttajan kanssa tehdään sopimus toteuttamisesta.” Tavoitteena on, että asemakaava tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi 2017 aikana. Asemakaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville 22.9.2016. Valmistelua tehdään sillä periaatteella, että asemakaava mahdollistaa toteuttamisen alustavassa hankesuunnitelmassa esitetyn laajimman vaihtoehdon mukaan, mutta ilman yhteyttä P-Frenckellin laajennukseen.

Kilpailutusta esitetään käynnistettäväksi seuraavien periaatteiden mukaisesti.

Toteutuksen ja operoinnin kilpailutusta varten määritellään hankkeen vähimmäislaajuus. Laitoksen kilpailuttaminen pelkästään tavoitellun asemakaavan täyden laajuuden mukaisena saattaa tuottaa ratkaisun joka on taloudellisesti liian haastava toteuttaa. Kilpailuttamisen tavoitteena on saada tarjoukset pysäköintilaitoksen laajuudesta ja ratkaisusta, joilla tarjoajat ovat valmiit laitoksen toteuttamaan. Kilpailijoiden on tarjottava vähintään minimilaajuutta, mutta laajuus on yksi kilpailtavista asioista. Kilpailun tuottamat ratkaisut ja laajuus huomioidaan asemakaavan laadinnassa. 

Pormestarin asettama Kunkun parkin suunnittelun ohjausryhmä suosittelee hankkeen kilpailutuksen minimilaajuudeksi ratkaisua, jossa pysäköintiluolat louhitaan kallioon Hämeenkadun ja Kuninkaankadun alle, niihin rakennetaan huoltotunnelit ja -pihat kiinteistöjen huoltoa varten sekä pysäköintitasot noin 1200 henkilöautolle. Minimiratkaisu perustuu ajoyhteyksiin pohjoisessa Näsinkallion eritasoliittymän kautta tunnelista pysäköintilaitokseen ja idässä Tammerkosken alta P-Hämppiin. Lisäksi tarjouksessa pyydetään esittämään ratkaisu ajoyhteydestä Näsinkallion eritasoliittymästä keskustan kehälle ennalta määritettyyn paikkaan Satakunnankadulta. sekä kilpailijan ehdottamaan vaihtoehtoiseen paikkaan keskustan kehältä. Vaihtoehtoisten ajoyhteyksien keskeisenä arviointikriteerinä on liikenteen sujuvuus.

Laitoksen toteutuksen ajankohta perustuu toteuttajan valinnan jälkeen markkinoiden kysyntään ja kaupungin asettamien ehtojen toteutumiseen. Kaupungin intressi on säilyttää mahdollisuus eritasoliittymän ja katuverkon ajoyhteyden toteuttamiseen eri aikajänteellä kuin varsinaisen pysäköintilaitoksen toteutus. Kaupunki asettaa kilpailutuksessa laitoksen ja ajoyhteyksien vaiheistukselle ehtoja. Lähtökohtana on, että eritasoliittymä ja yhteys katuverkkoon voidaan toteuttaa tarvittaessa ennen Kunkun parkin toteutumista. Vaiheistus on oltava mahdollinen myös siten, että ajoyhteys keskustan katuverkkoon voidaan toteuttaa eritasoliittymästä vasta myöhemmin Kunkun parkin ja eritasoliittymän toteutuksen jälkeen.  

Kilpailutuksessa pyydetään tarjoukset laitoksen toteuttamisesta huoltotoimintojen vaatimin mitoituksin ja pelkän pysäköintitoiminnan vaatimin mitoituksin. Kilpailutuksessa haetaan eritasoliittymälle ja katuverkkoyhteydelle ratkaisut kustannusarvioineen. Tarjoajan sitoutumisen määrä eritasoliittymän ja katuverkkoyhteyden kustannuksiin on yksi kilpailtava asia. 

Kilpailutuksen perusteella valitun kumppanin kanssa tehdään sopimus, jossa lopullisesti päätetään mitkä osakokonaisuudet kaupunki toteutukseen edellyttää ja mikä on kaupungin rooli ja ehdot toteutukselle.

Laitoksen on toimittava osana keskustan maanalaista pysäköintiverkkoa ja oltava yhdistettävissä olemassa oleviin maanalaisiin pysäköintilaitoksiin esteettömästi ja sujuvasti. Kilpailussa tavoitellaan innovatiivista ratkaisua, joka mahdollistaa tulevaisuuden ajoneuvoliikenteen älykkäät ratkaisut ja toimii asiakaslähtöisesti osana keskustan monipuolista ja miellyttävää palvelukokemusta.

Hankkeen muu aineisto on julkaistu kaupungin internet-sivulla http://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/asemakaavoitus/kunkunparkki.html

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Kunkun parkin maanalaisen pysäköintilaitoksen toteutus ja operointi kilpailutetaan esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja tiedusteli myönnetäänkö tässä asiassa läsnäolo- ja puheoikeus johtaja Mikko Nurmiselle ja hankepäällikkö Veikko Vänskälle sekä johtaja Teppo Rantaselle pykälien 63-66 ajaksi. Kaupunginhallituksen yksimielisellä päätöksellä oikeus myönnettiin. Rantanen saapui klo 15.18. Nurminen sekä Vänskä olivat läsnä klo 15.18–16.06 ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitukselle annetaan kokouksessa katsaus keskustan maanalaisen pysäköinnin kehittämisen ja siihen liittyvän hankekokonaisuuden tilanteesta. Kokonaisuuden ajankohtaisena asiana kaupunginhallitukselle esitetään Kunkun parkin suunnittelua, toteutusta ja operointia koskevan aiesopimuksen hyväksymistä.    

Tampereen kaupunki järjesti hankintamenettelyn Tampereen keskustan maanalaisen pysäköintijärjestelmän toisesta vaiheesta ”Kunkun parkki” kaupunginhallituksen päätösten 1.9.2014 § 346, 3.10.2016 § 63 ja kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen päätösten 13.3.2017 § 16 ja 18.4.2017 § 29 mukaisesti.

Hankejohtaja Tero Tenhunen päätti 7.2.2018 § 16 Tampereen keskustan maanalaisen pysäköintijärjestelmän toisen vaiheen ”Kunkun parkin” suunnittelun, toteutuksen ja operoinnin käyttöoikeusurakkaa koskevan toteuttamissopimuksen saajaksi Finnpark Oy:n (Dno: TRE:2258/02.07.01/2017), jonka jälkeen asiassa edettiin sopimusneuvotteluun.

Kunkun parkki tarvitsee hyvin toimiakseen liittymisen Rantatunneliin Näsikallion eritasoliittymän kautta. Yhteyttä Rantatunneliin on myös edellytetty hankkeen kilpailutuksessa. Näsikallion eritasoliittymän rakentamisesta ei ole vielä olemassa rakentamispäätöstä. Kaupunginhallitus on käsitellyt Näsikallion eritasoliittymää viimeksi 14.5.2018 § 223 Viiden Tähden Keskusta -kehitysohjelman tilannekatsauksessa, 4.12.2017 § 679 Asemakaavoitusohjelmassa vuosille 2018-2022 sekä 30.10.2017 § 626 Näsikallion eritasoliitymän suunnittelun tilannekatsauksessa.

Kaupungin osalta toteutussopimus voidaan tehdä sitovasti vasta, kun Näsikallion eritasoliittymästä on tehty tarvittavat toteuttamiseen vaadittavat päätökset, kuten esimerkiksi Tampereen kaupunginvaltuuston päätös myöntää hankkeeseen määräraha. Tämän vuoksi päädyttiin esittämään kaupunginhallitukselle toteutussopimuksen sijaan aiesopimusta, jossa osapuolia sitoo ainoastaan hankekehitysvaiheen käynnistäminen ja hankekehityksen sekä asemakaavoituksen kustannusjako. Aiesopimus on laadittu yhteistyössä kaupungin lakiasioiden yksikön kanssa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tilannekatsaus keskustan maanalaisen pysäköinnin kokonaiskehittämiseen ja siihen liittyvään hankekokonaisuuteen merkitään tiedoksi.

Aiesopimus Tampereen keskustan maanalaisen pysäköintijärjestelmän toisen vaiheen ”Kunkun parkin” toteutuksesta ja operoinnista hyväksytään.

Hankejohtaja oikeutetaan allekirjoittamaan aiesopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Finnpark Oy, Tenhunen Tero, Ranta Pekka, Kaivonen Juha, Ahponen Marjut, Perämaa Juha, Kilpi Ari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.