Kaupunginhallitus, kokous 10.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Säätiöyliopiston perustamiskirjan ja sääntöjen muutosten hyväksyminen

TRE:3462/00.03.01/2016

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki osallistuu perustajajäsenenä Uusi yliopisto -säätiön perustamiseen.

Tampereen kaupunki sijoittaa omistamansa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet perustettavan Uusi yliopisto -säätiön pääomaan siten, että sijoitus rinnastetaan säätiön peruspääomaan. Osakekannan sijoitus tehdään ehdolla, että perustettavalle uudelle säätiölle annetaan lainsäädännössä hoidettavaksi yliopistolle säädettyjä julkisia tehtäviä.

Liitteenä olevat ehdotukset Uusi yliopisto -säätiön perustamiskirjaksi ja säännöiksi hyväksytään. Perustamiskirjaan ja sääntöihin voidaan tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämiä tai perustajaosapuolten sopimia muutoksia, jotka kaupunginhallitus oikeutetaan Tampereen kaupungin puolesta hyväksymään.

Kokouskäsittely

Lassi Kaleva ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Aarne Raevaara kannatti Kalevan palautusehdotusta.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Kalevan palautusehdotus JAA, asian käsittelyn jatkaminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: palautusehdotus hylättiin ja asian käsittely jatkui äänin 7-52, 6 tyhjää.

Varpu Jutila teki seuraavan sisältöiset muutosehdotukset:

Muutosesitys 1: Poistetaan pykälästä 10, Konsistori:

“Rehtori tai hänen määräämänsä toimii konsistorin puheenjohtajana. Kun konsistori nimittää hallituksen jäseniä, rehtori ei voi toimia konsistorin puheenjohtajana.”

Muutosesitys 2: Pykälä 16 §, Siirtymäsäännökset:

“Tämän hallituksen nimitystä valmistelevassa nimityskomiteassa on kuusi (6) jäsentä, joista kolme (3) on säätiön perustajien esittämiä henkilöitä.”

Muutetaan: “Tämän hallituksen nimitystä valmistelevassa nimityskomiteassa on seitsemän (7) jäsentä, joista kolme (3) on säätiön perustajien esittämiä henkilöitä.”

Jaakko Mustakallio, Juhana Suoniemi, Jari Heinonen ja Lassi Kaleva kannattivat Jutilan tekemiä muutosehdotuksia.

Muutosehdotus 1:

Puheenjohtajan äänestysesitys: Jutilan muutosehdotus JAA, muutosehdotuksen hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Jutilan muutosehdotus hylättiin äänin 18-48, 1 tyhjä.

Muutosehdotus 2:

Puheenjohtajan äänestysesitys: Jutilan muutosehdotus JAA, muutosehdotuksen hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Jutilan muutosehdotus hylättiin äänin 18-48, 1 tyhjä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020 ja erityisasiantuntija Pekka Kivekäs, puh. 0400 760 620, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.11.2016, että kaupunki osallistuu perustajajäsenenä Uusi yliopisto -säätiön perustamiseen. Päätöksen mukaan kaupunki sijoittaa omistamansa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeet perustettavan säätiön pääomaan siten, että sijoitus tehdään ehdolla, että säätiölle annetaan lainsäädännössä hoidettavaksi yliopistolle säädettyjä julkisia tehtäviä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Uusi yliopisto -säätiön perustamiskirjan ja säännöt. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen hyväksymään sopijaosapuolten sopimat tai Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämät muutokset.

Kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen käydyissä säätiön perustajien ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisissä keskusteluissa sovittiin perustamiskirjaan tehtävistä muutamasta muutoksesta. Säätiön perustamiskirjaan lisättiin kaupunginvaltuuston Tamk Oy:n osakekannan luovuttamiselle asettama ehto, jonka mukaan luovutus tehdään vain, mikäli säätiölle annetaan yliopistolaissa tarkoitettuja tehtäviä. Sijoitettavan osakevarallisuuden hoitaminen rinnastetaan säätiön peruspääoman hoitamiseen eli se on säilytettävä koskemattomana.

Perustamiskirjan toiseen kappaleeseen on lisätty kappaleen ensimmäisen lauseen loppuun lause ”sekä soveltavaa tutkimusta ja elinkeinoelämää palvelevaa kehitystoimintaa”, millä on haluttu korostaa ammattikorkeakoulutoiminnan roolia uudessa korkeakouluyhteisössä.

Säätiön perustajat ovat samat kuin marraskuussa hyväksytyssä perustamiskirjassa. Perustajien perustamispääomaosuuksiin on tullut pieniä täsmennyksiä. Lisäksi asiakirjassa asetetaan tavoitteeksi kerätä säätiölle 50 milj. euroa yksityistä pääomaa ja toivotaan valtion osallistumista pääomittamiseen mahdollisuuksien mukaan.

Perustamiskirjan viimeisessä kappaleessa ollut maininta säätiön hallituksen puheenjohtajan toimimisesta väliaikaisena toimitusjohtajana on poistettu.

Muutetuissa yliopistoa ylläpitävän säätiön säännöissä ei enää puhuta Uusi yliopisto -säätiöstä, vaan käytetään säätiö -nimitystä. Säätiön 2 §:ään on lisätty maininta säätiön toiminnan perustumisesta Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimukseen ja opetukseen. Tarkoituspykälään on sisällytetty myös em. perustamiskirjaan tehty lisäys, joka painottaa ammattikorkeakoulun tehtävää osana korkeakouluyhteisöä.

Sääntöjen 3 §:ään on tehty teknisiä muutoksia ja määräys siitä, että säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojen rahoittamiseksi, on siirretty 4 §:ään.

Sääntöjen 5 - 12 pykäliin ei ole tehty muutoksia. Sääntöjen 13 § Nimenkirjoitusoikeudet on muutettu uudeksi pykäläksi 13 Edustamisoikeudet.

Säätiön purkamista käsittelevään pykälään 15 on lisätty viittaus säätiölakiin. Pykälä 14 Muut määräykset ja siirtymäsäännöksiä käsittelevä pykälä 16 ovat entisellään.

Säätiön perustajat ovat sopineet, että säätiön perustaminen sekä säädekirja ja sääntöjen allekirjoitus tapahtuu 20.4.2017. Säätiölle valitaan allekirjoituksen jälkeen ensimmäinen hallitus, jonka valitsevat sääntöjen siirtymäsäännösten mukaisesti Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset nimityskomitean ehdotuksesta.

Hallituksen lainsäädäntöesitys, jolla säätiö saa yliopistolaissa määrättyjä tehtäviä, lähtee opetus- ja kulttuuriministeriöstä lausunnolle 10.4.2017. Hallituksen esitys eduskunnalle tehdään vielä ennen kesälomia ja eduskuntakäsittely on syksyllä. Lain voimaan tulon jälkeen säätiön toimintaa säätelee säätiölain lisäksi yliopistolaki.

Uuden säätiömuotoisen yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019, mihin päivämäärään mennessä kaupunki luovuttaa myös omistamansa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n osakekannan säätiölle.

Kaikkien kaupungin omistamien Tamk Oy:n osakkeiden luovuttaminen säätiölle on mahdollista vain yhtiöjärjestystä muuttamalla. Voimassa oleva yhtiöjärjestys edellyttää kunnallisen omistuksen enemmyyttä, jonka perusteena on ollut mm. yhtiön KEVA-kelpoisuus.

Kaupungin liiketoimintajaosto on 14.3.2017 päättänyt esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että vaatimus uusien omistajien KEVA-kelpoisuudesta poistetaan. Lisäksi lunastusoikeuden käyttämisen pitäisi vastaisuudessa koskea koko luovutettavaa osake-erää. Samoin esitetään poistettavaksi yhtiön hallituksen suostumisvaatimusta omistusjärjestelyjen suhteen.

Muutoksia käsittelevän yhtiökokouksen on tarkoitus kokoontua 12.4.2017.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Liitteenä olevat muutettu säätiöyliopiston perustamiskirjaluonnos ja muutettu säätiön sääntöluonnos hyväksytään.

Kokouskäsittely

Teppo Rantanen ja Kari Kankaala olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa.

Asian käsittelyn aikana kokoukseen saapuivat Leena Kostiainen ja Seppo Silvennoinen.

Jaakko Mustakallio teki seuraavan toivomusponsiehdotuksen: "Tavoitteena on, että jatkoneuvotteluissa säätiön 2§:n säännöistä poistetaan erillismaininnat tieteenaloista." Sirkkaliisa Virtanen kannatti ehdotusta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Mustakallion toivomusponsiehdotuksen yksimielisesti.

Päätös

Liitteenä olevat muutettu säätiöyliopiston perustamiskirjaluonnos ja muutettu säätiön sääntöluonnos hyväksytään.

Lisäksi hyväksyttiin seuraava toivomusponsi: "Tavoitteena on, että jatkoneuvotteluissa säätiön 2 §:n säännöistä poistetaan erillismaininnat tieteenaloista."

Tiedoksi

perustajajäsenet, TaY, TTY, Tamk, osela, Teppo Rantanen, Kari Kankaala, Pekka Kivekäs, Arto Vuojolainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite: Tampereen kaupunki, Kirjaamo, Puutarhakatu 6, PL 487, 33101 Tampere. Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella, http://www.tampere.fi/asiointi/  tai sähköpostilla: kirjaamo@tampere.fi.

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.