Kaupunginhallitus, kokous 11.3.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 101 Tavoitekeskustelu vuoden 2020 talousarvion laadinnan tavoitteista ja periaatteista

TRE:845/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talous- ja strategiaprosessissa on tarkoitus lisätä kaupunginhallituksen ohjausroolia valmisteluprosessin eri vaiheissa. Talousarviovalmistelun aluksi käydään 11.3.2019 kaupunginhallituksessa tavoitekeskustelu vuoden 2020 talousarviolaadinnan tavoitteista ja periaatteista. Tavoitteena on arvioida eri skenaarioiden kautta talouden näkymiä vuosille 2019 ja 2020 ja sen perusteella linjata tavoitteita ja periaatteita talousarviovalmistelulle. Kaupunginhallituksen käsittelyn pohjaksi on laadittu vuoden 2018 tilinpäätöstietojen, vuoden 2019 vuosisuunnitelman perusteella skenaarioita vuosien 2019 ja 2020 toteutumista.

Kaupunginhallitus linjasi vuoden 2019 talousarviovalmistelun yhteydessä, että vuodelle 2020 asetetaan tilikauden tulostavoitteeksi 0-tulos. Tämä mahdollistaisi toimintakatteen kasvuksi enintään 1,4 prosenttia vuonna 2019 ja 1,0 prosenttia vuonna 2020 ja lisäksi verorahoituksen tulisi toteutua syksyllä 2018 arvioidun mukaisesti. Tavoite on viime vuosien toteutumien perusteella erittäin tavoitteellinen ja skenaarioiden perusteella tulostavoitteen saavuttaminen vaatii toteutuakseen erityisen vaikuttavia toimenpiteitä. Kaupunginhallituksen tulee kevään aikana linjata talouden tasapainottamisessa käytettävät toimenpiteet ja toisaalta linjata myös toimenpiteitä, joita ei saa käyttää.

Vuosien 2019-2022 taloussuunnitelmassa on toimintakatteen kasvuksi tavoiteltu 2,00 - 2,50 prosentin vuotuista kasvua. Tavoite on viime vuosien toteutumien perusteella tiukka, mutta ei täysin mahdoton saavuttaa. Kaupungin talouden kannalta olisi välttämätöntä pidättäytyä nykyisten palveluiden laajentamisesta ja uusien palvelujen aloittamisesta. Tässä kaupunginhallituksella ja kaupunginvaltuustolla on keskeinen rooli.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa vuoden 2020 nettoinvestoinnit ovat 238 milj. euroa ja vuoden 2021 noin 218 milj. euroa. Vuosien 2020 ja 2021 investoinneista pelkästään talonrakennushankkeet ovat 91 milj. euroa ja 83 milj. euroa ja suurin osa  talonrakennushankkeista kohdistuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tiloihin.

Talousohjelman avulla taloussuunnitelmakaudella tavoitteena on nostaa investointien tulorahoitusprosentti 70 prosenttiin, jolloin velkaantumista saadaan hidastetuksi olennaisesti. Talousohjelman avulla tavoitellaan toimintamenojen sopeuttamisen lisäksi pitkäjänteistä ja taloudellisesti hallittua investointien suunnittelua. Tulevien investointien aiheuttamaa suurta lisärahoitustarvetta katetaan osittain myös omistuksien uudelleenjärjestelyillä ja omaisuuden myynnillä. Omaisuuden myynnistä saatavia tuloja tulee ensisijaisesti kohdistaa suunniteltujen investointien omarahoitusosuuden vahvistamiseen ja velanottotarpeen vähentämiseen.

Kaupunginhallituksen 11.3.2019 keskustelun ja linjausten perusteella valmistellaan kaupunginhallituksen 8.4.2019 kehittämiskokoukseen vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtia. Kaupunginvaltuustossa käydään 20.5.2019 toiminnan ja talouden suunnittelun lähetekeskustelu. Kaupunginhallituksessa käsitellään 27.5.2019 talousarviokehyksen valmistelutilannetta ja talousarviokehys on kaupunginhallituksessa 17.6.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaupunginhallitus käy tavoitekeskustelun vuoden 2020 talousarvion laadinnan tavoitteista ja periaatteista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle sekä henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Vesa-Matti Kangas, Anniina Ylä-Mattila, Reija Linnamaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)