Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 393 Asemakaava nro 8598, Ristinarkku, Jankan liikekeskus, käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen

TRE:8266/10.02.01/2014

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue, kaupunkisuunnittelu on valmistellut 16.10.2016 päivätyn ja 27.2.2017 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8598. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8598

Diaarinumero: TRE:8266/10.02.01/2014 pvm 12.12.2014

TIIVISTELMÄ

Asemakaava

Asemakaavalla mahdollistetaan nykyisen yksikerroksisen liikerakennuksen korvaamisen asuin- ja liikerakentamisella sekä nykyisten kaksikerroksisten asuinrakennusten korvaamisen suuremmilla asuinrakennuksilla. Korttelin pohjoisosassa viisikerroksiset asuintalot muodostavat umpikorttelimaisen kokonaisuuden, eteläosassa korkeammat asuintalot liittyvät kampamaisesti kadunvarren mataliin rakennusosiin. Pysäköinti järjestetään pääasiassa keskitettynä, rakenteellisena pysäköintinä korttelin keskiosissa.

Valmisteluvaiheen jälkeen kaavaa on tarkistettu seuraavilta osin:

  • Ristinarkunaukio on liitetty osaksi tonttia
  • Rakennuksia on otettu etäämmäksi puiston rajoista ja pysäköintialueesta
  • Ristinarkuntien katualuetta on tarkennettu
  • Suomalanpuiston pohjoisosasta on erotettu ET-2 -kottelialue puistomuuntamoa varten
  •  Tontin 4 rakennusoikeutta on vähennetty 900 k-m2
  •  Määräystä rakennusten suurimmasta sallitusta runkosyvyydestä on tarkistettu pohjoisimman rakennusmassan osalta
  • Hulevesimääräys on tarkistettu nykyisin käytettäväksi hule-43 -määräykseksi

Asemakaava-alueen koko on noin 1,1 ha. Alueen kokonaiskerros-ala on 16 100 k-m² ja korttelitehokkuus on e=1,43. Kaava-alueen ra-kennusoikeus kasvaa noin 12 000 k-m2. Asuinrakentamista on noin 15 200 k-m2, josta lisäystä nykyiseen on noin 13 400 k-m2. Tämä tarkoittaa noin 300 uutta asukasta alueelle.

Rakennusoikeuden muutos

Asemakaava-alueella rakennusoikeus kasvaa nykyisestään 12 000 k-m2.

Uusien okt-tonttien lukumäärä

Asemakaava-alueella ei ole uusia okt-tontteja.

Asemakaavan toteuttaminen

Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman.

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Suunnittelualue sijaitsee Ristinarkun kaupunginosassa, Jankassa, noin viiden kilometrin etäisyydellä keskustasta. Suunnittelualue rajautuu Sammon valtatiehen, Ristinarkuntiehen ja Suomalan asuinalueeseen. Alueen pohjoisosassa on yksikerroksiset Jankan liikekeskuksen rakennukset ja eteläosassa Pirkan opiskelija-asuntojen kolme kaksikerroksista pienkerrostaloa.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on täydentää Jankan keskustaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoisella ratkaisulla, joka huomioi alueen arvot.

Asemakaava kuuluu maankäytön suunnittelun kaavoitusohjelmaan vuosille 2017 - 2021 (kohde numero 6 vuodelle 2017).

Asemakaavaprosessin vaiheet

Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt Pohjola Rakennus Oy Häme, joka kiinteistön 837-015-5015-0002 osalta on kiinteistön haltijan Kiinteistö Oy Jankan Liikekeskus valtuuttama ja kiinteistön 837-015-5015-0003 osalta on kiinteistön haltijan Kiinteistö Oy Opintanner (nykyinen Pirkan Opiskelija-asunnot Oy) valtuuttama. Alueen omistaa Tampereen kaupunki.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 10.3.–31.3.2016 sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Asemakaavamuutosta esiteltiin yleisötilaisuudessa 15.3.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 5 viranomaiskommenttia sekä 7 mielipidettä.

Valmisteluvaihe

Asemakaavan valmisteluaineisto liiteaineistoineen kuulutettiin nähtäville 20.10. - 10.11.2016. Valmisteluaineistoa esiteltiin 1.11.2016 yleisötilaisuudessa, johon osallistui 18 lähialueen asukasta. Aineistosta saatiin 6 viranomaiskommenttia ja 4 mielipidettä.

Asukaspalautteessa kritisoitiin rakentamisen määrää ja painotettiin tarvetta laadukkaalle rakentamiselle. Toisaalta eräässä mielipiteessä kaivattiin tehokkaampaa ratkaisua. Kaupunkikuvatoimikunta piti ratkaisua periaatteessa hyvänä, mutta kaipasi tarkentamista piha-alueen liikennejärjestelyihin. Kaupunkikuvatoimikunta piti rakennustehokkuutta liian suurena. Viranomaiskommentit olivat lähinnä teknisluonteisia huomioita, ja ne on otettu suunnittelussa huomioon.

Lausunnot ja mielipiteet kokonaisuudessaan sekä vastineet niihin ovat asemakaavan liitteenä.

Lausunnot

Kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa Jankan liikekeskuksen ja sen lähialueen kaavamuutoksesta nro 8598.
Alueen maanvuokrasopimukset uusitaan asemakaavan saatua lainvoiman.
Alueella olevan kaukolämpöjohdon siirrosta neuvotellaan erikseen alueen toteuttajan kanssa.

Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunto seuraavilta tahoilta:

- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

- Pirkanmaan pelastuslaitos

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus  nro 8598 (16.10.2016 päivätty ja 27.2.2017 tarkistettu) hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja

esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Perustelut

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 23.3. - 24.4.2017. Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi viranomaislausuntoa ja kolme muistutusta. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä Pirkanmaan pelastuslaitoksen lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Muistutukset käsittelivät Ristinarkun alueen liikenteellisiä kysymyksiä ja alueen palveluverkkoon liittyviä laajempia kysymyksiä sekä kaavahankkeen kaupunkikuvallisia kysymyksiä. Asemakaavaa ei muutettu muistutusten johdosta. Tullut palaute välitettiin tiedoksi kaupungin liikennejärjestelmäsuunnittelu -yksikköön ja hyvinvoinnin palvelualueelle.

Muistutukset on liitetty kaavan palauteraporttiin, jossa on koottuina tiivistelmät tulleesta palautteesta ja kaavoituksen vastineet. Kaikki muistutukset ovat kokonaisuudessaan myös palauteraportin lopussa.

Kaavaan on teknisenä tarkistuksena (pvm. 15.5.2017) tehty seuraavat muutokset: Kaavakartan otsikkoa ja tonttijakoa koskevaa tekstiä on tarkistettu sekä kartan merkintöjen selitys on muutettu yhtäpitäväksi kartan kanssa.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

17.10.2016 päivätty ja 27.2.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8598 hyväksytään muistutuksista huolimatta ja esitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka, puh 040 806 3935, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

17.10.2016 päivätty ja 27.2.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8598 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan Ely-keskus, Pohjola Rakennus Oy Häme, Pirkan Opiskelija-asunnot Oy, muistuttajat, kuulutus, Peltoniemi Terhi/tupa, Jalo Tarja/tupa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)