Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 394 Asemakaava nro 8641, Tampella (IX), Valumallinpolku 4, 5, 7, 11, 12, käyttötarkoituksen muuttaminen ja tonttien muodostaminen

TRE:3424/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 9.1.2017 päivätyn ja 6.3.2017 tarkistetun asemakaavan muutoksen nro 8641. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.
  
Lisätietoja osoitteesta:

http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8641
  
Diaarinumero: TRE: 3424/10.02.01/2016, pvm. 17.5.2016

  
TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutoksella muodostetaan omat tontit kaava-alueella jo olemassa oleville viidelle rakennukselle, joista kaksi on tällä hetkellä asuinkäytössä, kolme vuokrattuina muuhun käyttöön. Rakennuksille annetaan suojelumääräys, jonka mukaan rakennuksia ei saa purkaa. Tonttien pinta-alat vaihtelevat välillä 991-1269 m2.  Tonttien rakennusoikeus on 200-600 k-m2 ja tonttitehokkuus e=0,25-0,50.

Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 1960 m2.

Kaava-alue

Suunnittelualue sijaitsee Tampellan kaupunginosassa Herrainmäen laella, alle kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Kaava-alueen pinta-ala on 1,43 ha.

Kaavamuutos koskee koko Herrainmäen laella olevaa puistoaluetta, joka rajoittuu kaikilta sivuiltaan selkeisiin kallioleikkauksiin. Pohjoisessa kallioleikkauksen alapuolella on Porin rata, itäpuolella pieni Törngrenin aukio ja höyryvoimaIaitoksen piippu ja kaakossa luolan eturakennus, jossa nykyisin on mm. toimistoja ja parkkitilaa. Länsipuolella on 2000-luvulla rakennettujen kerrostalojen pihoja. Herrainmäen eteläkulmasta johtavat portaat alas Pellavantorille. Täyttömaalle Porin radan pohjoispuolelle on kaavoitettu uusi Ranta-Tampellan alue, jonka rakentaminen on alkamassa.

Kaava-alueella sijaitsee viisi rakennusta, jotka ovat aikanaan olleet tehtaan ylimmän johdon asuntoina:
Villa Sakari, rakennusajankohta 1860-1890-luku, suunnittelija ei ole tiedossa
Villa Ryselin, rakennusvuosi 1899, suunnittelija Evert Helin
Lavoniuksen talo (Villa Jugend), rakennusvuosi 1901, suunnittelija Birger Federley
Villa Sandsund, rakennusvuosi, 1912, suunnittelija Birger Federley
Villa Nykopp (Villa Pääjohtaja), rakennusvuosi 1963, suunnittelija Jaakko Tähtinen

Puisto on hyvin hoidettu, puistokäytävät ovat hiekkapintaisia ja siellä kasvaa kookkaita jaloja lehtipuita sekä jonkin verran asuinrakennusten puutarhoista säilyneitä omenapuita, pensaita ja kukkia. Herrainmäen säilyneet rakennukset on sijoitettu puistoon vapaasti ja niiden pihat ovat aitaamattomia, lukuun ottamatta osia Villa Nykoppin ja Lavoniuksen talon pihoista. Ne on 2000-luvulla myyty yksityisasunnoiksi. Kolme muuta rakennusta on vuokrattuna. Yleisilmeeltään Herrainmäki on puistoinen saareke modernin kerrostaloalueen kyljessä.

Asemakaavan tavoitteet

Tavoitteena on muodostaa puistoalueella oleville asuinrakennuksille omat tontit, määrittää niille rakennusoikeudet, antaa rakennuksille suojelumääräys, järjestää pysäköinti sekä mahdollistaa kiinteistöjen monipuolinen käyttö. Puistoalueen rajauksia tarkistetaan ja määritellään Tampellasta Herrainmäen läpi uudelle Ranta-Tampellan alueelle kulkeva kevyen liikenteen yhteyden sijainti, alueen muut kulkuyhteydet sekä mahdollistetaan kulku Törngrenin aukiolta kaava-alueen alla oleviin kallioluoliin.

Kaavaprosessin vaiheet

Kaavahanke tuli vireille 9.6.2016, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto kuulutettiin asetettavaksi nähtäville 9.6.-11.8.2016 väliseksi ajaksi Palvelupiste Frenckelliin sekä kaavoituksen Internet-sivuille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin nähtävillä oloaikana tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta pyydettiin aloitusaikana kommentit tarvittavilta kaupungin toimialoilta ja viranomaistahoilta. Nähtävilläoloaikana saatiin neljä kommenttia sekä kaksi mielipidettä kaava-alueen nykyisiltä asukkailta.

Asukkaiden mielipiteissä otettiin kantaa mm. Ranta-Tampellaan vievään kävelysiltaan, tonttien rajauksiin ja aitaamiseen, pääkäyttötarkoitukseen ja autosuojan rakentamiseen.
Asemakaavoitus:
Radan yli johtavan sillan tulo alueelle on ratkaistu Ranta-Tampellan asemakaavassa. Sen tarkempi sijainti ja malli ratkaistaan alueen rakentamisen yhteydessä. Tonttien rajauksia tarkistettiin siten, että rakennusten huoltaminen oman tontin puolelta on mahdollista. Villa Jugendin tontille sallittiin aitaaminen sen sijainnista johtuen. Kaikille tonteille on esitetty sama pääkäyttötarkoitus. Asemakaavan lähtökohtana on ollut, että alueelle ei tuoda uutta rakentamista, joten tonteille ei ole osoitettu rakennusalaa eikä rakennusoikeutta autosuojille.

Yleisten alueiden suunnittelu sanoi kommentissaan, että hankkeessa ei ole tarvetta hulevesiselvitykselle. Suositellaan Hule-42(1) määräystä, mikäli se ei aiheuta ristiriitaa asemakaavan suojeluta-voitteelle.
Asemakaavoitus:
Tonteille ei ole annettu hulevesimääräystä, koska alueen maaperä on kalliota eikä arvokkaassa puistossa ole syytä tehdä ylimääräisiä kaivauksia.

Ympäristönsuojelulla ei ollut huomautettavaa.

Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan asemakaavan suojelumääräykset tulee valita siten, että rakennetun kulttuuriympäristön arvot tulevat asianmukaisesti huomioiduksi, rakennusoikeuden määrän tulee vastata olevien rakennusten rakennusoikeutta ja tontteja ei saa aidata.
Asemakaavoitus:
Asemakaavan suojelumääräys ottaa huomioon kaava-alueella olevien rakennusten arvon. Tonteille osoitettu rakennusoikeus vastaa rakennusten tämän hetkistä tilannetta. Villa Jugendin tonttia lukuun ottamatta tontteja ei saa aidata. Alueen viherympäristön arvot on huomioitu suunnitelmassa mm. puiston pääkäyttötarkoitusmääräyksellä sekä yleismääräyksellä puiston puista.

Liikennevirasto totesi kommentissaan, että kaavoitettaessa alueita radan läheisyydessä on tapauskohtaisesti otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-, runkomelu- ja tärinähaitat. Kaavatyön yhteydessä tulee laatia riittävät selvitykset melun ja tärinän leviämisestä ja osoittaa niiden pohjalta tarvittavat kaavamääräykset haittojen torjumiseksi. Liikennevirasto tulee lisätä kaavahankkeen osallisiin.
Asemakaavoitus:
Kaava-alueelta on teetetty melu- ja tärinäselvitykset, joiden tulokset on huomioitu kaavamääräyksissä. Liikennevirasto lisättiin kaavahankkeen osallisiin.                                                                                                                                             

Kaavaluonnos oli nähtävillä 19.1.-9.2.2017 välisen ajan. Kaavaluonnoksesta saatiin yksi mielipide ja neljä kommenttia.

Naapuritaloyhtiö esitti mielipiteessään mm., että kevyenliikenteen siltaa ei tule rakentaa, eteläisimpien tonttien rajan tulee ulottua kaava-alueen lounaisrajaan ja että lounaisrajalla kasvavat omenapuut tulee poistaa.
Asemakaavoitus:
Herrainmäensillan sijainti on määritelty Ranta-Tampellan asemakaavassa. Villa Sandsundin tontti ei voi ulottua kaavan lounaisrajaan kiinni, sillä tuolta kohtaa nousevat portaat Pellavantorilta Herrainmäelle. Kaava-alueen rajalla sijaitsevat omenapuut ovat olennainen osa puiston puustoa, eikä niiden poistaminen ole mahdollista.  Arboristi käy tarkastamassa puiden kunnon/leikkaustarpeet.

Kommenteissaan ympäristönsuojelulla, kiinteistötoimella ja yleisten alueiden suunnittelulla ei ollut huomautettavaa.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi kommentissaan mm., että puistoalueen sijainnista johtuen asemakaavassa tulisi turvata jalankulkuyhteys puistoalueelta Törngrenin aukiolle, jotta virkistysyhteydestä saadaan jatkuva. Alueen rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten osalta tulee varmistua siitä, että asemakaavassa osoitettu rakenteellinen meluntorjunta on mahdollista toteuttaa vaarantamatta arvojen säilymistä.
Asemakaavoitus:
Puistoalueelta ei ole tällä hetkellä yhteyttä Törngrenin aukiolle eikä yleisten alueiden suunnittelu ole katsonut tarpeelliseksi lisätä sitä käydessä läpi alueen polkuverkostoa. Törngrenin aukiolta pääsee Herrainmäelle kulkemalla n. 130 m Kihlmaninraittia lounaaseen ja nousemalla jo olemassa olevat portaat ylös mäelle. Asemakaavassa osoitettu rakenteellinen meluntorjunta realisoituu tilanteessa, jossa rakennus korvattaisiin uudella. Melumittauksen tulosten perusteella olemassa olevien, rataa lähimpänä olevien rakennusten sisätiloissa melutaso ei ylitä ohjearvoja.

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavan muutoksella kaava-alueen pääkäyttötarkoitus asuinrakennusten osalta muutetaan asuin-, liike- ja kulttuuritoimintojen korttelialueeksi, jolle saadaan sijoittaa kulttuuriympäristöön soveltuvaa häiriötöntä kulttuuri- ja liiketoimintaa palvelevaa yksityistä tai julkista tilaa sekä ympäristöön soveltuvaa muuta työpaikkatoimintaa. Puistoalue osoitetaan historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittäväksi puistoksi. Puisto tulee rakentaa ottaen huomioon alueen sijainti ja maisemallinen merkitys.

Tonttien pinta-alat vaihtelevat välillä 991-1269 m2.  Tonttien rakennusoikeus on 200-600 k-m2 ja tonttitehokkuus e=0,25-0,50. Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 1960 m2.

Tonteilla korkein sallittu kerrosluku on I-II. Tontille on rakennettava asumiselle kaksi autopaikkaa asuntoa kohti ja liike- ja toimistotiloille yksi autopaikka 120 k-m2 kohti. Tonttien autopaikat tulee ensisijaisesti sijoittaa enintään 300 m päässä olevaan pysäköintilaitokseen. Kolmelle tontille saa sijoittaa enintään kaksi autopaikkaa ja kahdelle tontille saa sijoittaa enintään yhden autopaikan.

Rakennukset osoitetaan rakennustaiteellisesti arvokkaiksi ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeiksi rakennuksiksi: Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan kan-nalta merkittävä luonne säilyy. Rakennuksessa saadaan kerrosalaan kuulumattomia tiloja muuttaa kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi riippumatta siitä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin tai rakennusalan enimmäiskerrosalasta. Myös rakennuksen ullakko- ja kellarikerroksessa saadaan muuttaa tiloja kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi rakennuslupaviranomaisen luvalla. Lisärakentamisella ei saa muuttaa rakennuksen räystäskorkeutta eikä kattomuotoa eikä aiheuttaa muutakaan oleellista muu-tosta rakennuksen julkisivuun.

Kaavamääräyksillä mahdollistetaan maanalaisten kalliosuojien rakentaminen ja väestönsuojan sijoittaminen.

Yleismääräysten mukaan tonteilla kasvavia puita ei saa kaataa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Vanhoja puistopuita tulee suojella ja tarvittaessa uudistaa. Tonttia 963-2 lukuun ottamatta tontteja ei saa aidata, mutta niitä saa osittain rajata istutuksin. Ennen piha-alueita koskevia toimenpiteitä (mm. jätehuollon järjestäminen, tonttien rajaus) on tehtävä tontinkäyttösuunnitelma. Suunnitelma on hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisella.

Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Tonttijako laaditaan sitovana ja kaavan yhteydessä.

Kiinteistötoimella ei ole asemakaavasta huomautettavaa.

Nuorisovaltuuston edustaja Sarianna Waldén poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.32.


 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään asemakaavaehdotus 8641 (päivätty 9.1.2017, tark. 6.3.2017) asetettavaksi nähtäville ja

esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Perustelut

Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville 23.3.-20.4.2017. Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta.

Kaupunkimittaus kommentoi, että uusia kadunnimiä tulee tarkistaa Lavoniuksen raitin eteläpään osalta osoitetietojen selkeyttämiseksi. Villa Sakarin länsipuolelta kulkevan tien nimi muutettiin Lavoniuksenkujaksi. Lisäksi johtorasitteiden sijainnit muutettiin sitoviksi.

Tehdyt muutokset eivät ole niin merkittäviä, että asemakaavaehdotusta tulisi kuuluttaa uudelleen nähtäville.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

9.1.2017 päivätty ja 6.3.2017 sekä 8.5.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8641 hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavainsinööri Merja Kinos, puh 040 841 2571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

9.1.2017 päivätty ja 6.3.2017 sekä 8.5.2017 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8641 hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pirkanmaan Ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, hakija, kuulutus, Peltoniemi Terhi/tupa, Jalo Tarja/tupa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)