Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 391 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ym. sekä laiksi kotoutumisen edistämisestä

TRE:3663/00.01.07/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Ohjelmajohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuija Télen, puh. 040 801 6009 ja maahanmuuttajatyön pääkoordinaattori Marja Nyrhinen, puh. 040 572 7932, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä. Esitysluonnokset liittyvät hallituksen esitykseen maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi sekä hallituksen esitysluonnokseen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluiksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kolme uutta lakia: laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laki alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta ja laki yksityisistä rekrytointipalveluista. Ehdotetut lait korvaavat voimassa olevat lait, jotka kumotaan.

Ehdotetun julkisia rekrytointi- ja osaamispalveluja koskevan lain keskeisenä sisältönä on työnhakijan palveluprosessin määrittely sekä niiden rekrytointi- ja osaamispalvelujen määrittely, joita jokaisessa maakunnassa olisi oltava tarjolla. Rekrytointipalveluna maakunnan tulee välittää tietoa osaavan työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista, antaa rekrytointiin ja työnhakuun liittyvää neuvonta sekä yhteensovittaa työtilaisuuksia ja työnhakijoita. Osaamispalveluna maakunnassa tulee olla tarjolla ammatinvalinta- ja uraohjausta sekä kasvupalvelukoulutusta. Muista palveluista määriteltäisiin tarkemmin ainoastaan työkokeilu

Alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen rahoittamisesta annettavalla lailla on tarkoitus siirtää maakunnan liittojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rahoitustehtäviä perustettaville maakunnille ja Uudenmaan kuntayhtymälle. Lisäksi laissa on tarkoitus säätää eräistä ministeriön myöntämistä tuista. Laki koskee sekä kansallisista varoista että Euroopan unionin varoista myönnettäviä tukia.

Työttömyysturvalain keskeisimmät muutokset koskevat työttömyysturvajärjestelmien toimeenpanoon liittyvien tehtävien siirtämistä TE-toimistoilta työttömyyskassojen, Kansaneläkelaitoksen ja maakuntien hoidettavaksi. Lisäksi työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää muutetaan siten, että keskeistä jatkossa on työnhakijan aktiivisen työnhaun seuraaminen.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämisestä. Voimassa oleva laki (1386/2010) kumotaan. Lain tarkoituksena oni edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita. Esityksessä säädetään kotoutumisen edistämisestä selkeästi ja johdonmukaisesti ottaen huomioon maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistusten edellyttämät kotoutumista koskevat muutostarpeet. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kotoutumista edistävistä palveluista ja viranomaisten tehtävistä kotoutumisen edistämisessä samoin kuin kotoutumisen yhteensovittamisesta ja seurannasta hallinnon eri tasoilla.

Tampereen kaupungin lausunnon yleissävy on melko kriittinen. Lausunnossa nostetaan esiin keskeisinä viesteinä haasteet kaupungin elinvoimakokonaisuuden laajuudesta suhteessa lakiluonnoksiin, mikä on linjassa aiemman alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annetun lausunnon kanssa. Laeissa ei huomioida suurten kaupunkien kokonaispanostuksia ja vahvaa roolia muun muassa elinkeinojen edistämisen, innovaatiokehittämisen ja työllisyydenhoidon osalta.

Tampereen kaupungin lausunnossa nostetaan esille mahdollisuus, että suuret kaupungit voisivat toimia jatkossakin palvelujen järjestäjinä. Edelleen Tampereen kaupunki esittää, että mikäli suurille kaupungeille annettava järjestämisvastuu ei ole mahdollinen, tulee jatkovalmistelussa tarkastella mallia, jossa Uudenmaan maakunnan ratkaisu (kuntayhtymäpohjainen malli) laajennettaisiin koskemaan myös muita kansallisen kasvun ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiä maakuntia (esim. Pirkanmaa). Lausunto nostaa esille kunnan keskeisen kehittäjärooli työllisyydenhoidon uudistuksessa, mikä tulisi huomioida kansallisissa uudistuksissa. Keskeisenä viestinä Tampereen lausunnossa on se, että myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella tulee huomioida suurten kaupunkien vahva kasvun moottorin rooli kansallisen elinvoiman, kilpailukyvyn ja työllisyyden edistämisessä.

Lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Työ- ja elinkeinoministeriölle annetaan liitteenä oleva Tampereen kaupungin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ym. sekä laiksi kotoutumisen edistämisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Regina Saari, Tuija Télen, Marja Nyrhinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)