Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 392 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi

TRE:3448/08.01.00/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, p. 050 326 7007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 1.6.2017 mennessä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Tampereen kaupunki on pyytänyt ja saanut lisäaikaa 15.6.2017 asti.

Lausuttavana oleva esitys on toinen osa nk. liikennekaarihanketta, jolla toteutetaan hallitusohjelman kärkihankkeita digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi sekä säädösten sujuvoittamiseksi. Eduskunta on hyväksynyt hankkeen ensimmäisen vaiheen ja nimennyt uuden lain liikenteen palveluista annetuksi laiksi. Liikenteen palvelulailla toteutetaan asiakaslähtöinen ajatus liikenteestä palveluna (MaaS, Mobility as a Service). Lähtökohtina ovat markkinaehtoinen toiminta ja käyttäjien tarpeisiin vastaavat, laadukkaat, edulliset ja tehokkaasti tuotetut palvelut, joiden ansiosta on mahdollista luopua oman auton käytöstä ja siirtyä käyttämään näitä monipuolisia liikkumispalveluja.

Liikennepalvelulain toisella osalla täydennetään jo hyväksytty ensimmäinen osa kattamaan tieliikenteen lisäksi myös muut liikennemuodot eli ilmailu, merenkulku ja raideliikenne. Lisäksi toisessa osassa parannetaan edellytyksiä liikenteen palveluiden digitalisoimiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi. Tämä toteutetaan yhtenäistämällä sekä tarpeellisilta osin luomalla uutta sääntelyä liikennepalveluja koskevasta tiedon käytöstä ja luovuttamisesta sekä liikenteen rekistereistä.  

Lausuttavana oleva aineisto on erittäin laaja ja lakiesitystä valmistellaan kireällä aikataululla. Ministeriön on tarkoitus antaa hallituksen esitys jo kesäkuussa. Lainvalmistelun tason kannalta kiireinen aikataulu on selvä riski, sillä lakiluonnos sisältää ehdotuksia, jotka muuttaisivat markkinoita ja toimijoiden velvollisuuksia olennaisella tavalla.

Tampereen kaupunki pitää hyvänä, että liikennekaaren lainsäädäntökokonaisuudessa on kyse mahdollistavasta lainsäädännöstä, jossa keskeisenä pyrkimyksenä on uudistaa liikennejärjestelmä kokonaisvaltaiseksi uusien liikkumispalvelujen toimintakentäksi. Edelleen liikennekaaren taustalla on halu edistää uusien teknologioiden, uusien liiketoimintamallien ja avointen tietovarantojen hyödyntämistä liikennemarkkinoilla, mitä kaupunki pitää kannatettavana.

Tampereen kaupunki haluaa kiinnittää liikenne- ja viestintäministeriön huomiota liikkumispalveluihin liittyvien tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden sääntelyyn lisättyyn lainkohtaan, jossa säädetään ns. puolesta-asiointi. Puolesta-asiointi antaa kolmannelle osapuolelle mahdollisuuden hoitaa kuluttajan eri palveluissa olevia käyttäjätilejä kuluttajan luvalla. Puolesta-asioinnin esitettyyn sääntelyyn liittyy paljon kysymyksiä ja epävarmuuksia, jotka edellyttävät jatkovalmistelua. Esimerkiksi henkilötiietosuojaan liittyvät kysymykset edellyttäisivät Tietosuojavaltuuten toimiston kannaottoa asiassa. Lausunto perusteluineen on esitetty liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Liikenne- ja viestintäministeriölle annetaan liitteenä oleva lausunto hallituksen esitysluonnoksesta liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo@lvm.fi, liikennekaari@lvm, Periviita Mika

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)