Kaupunginhallitus, kokous 12.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 389 Sijoitus Tampere-talo Oy:n vapaaseen omaan pääomaan

TRE:3886/02.04.02/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 2015-2018 talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä Tampere-talon toiminnallisten tilamuutosten ja laajennushankkeen investoinnista. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.10.2015 § 207 § hankekohtaisen kustannusarvion muuttamisen 14 milj. eurosta 16,7 milj. euroon, koska rakentajilta saadut tarjoukset ylittivät hankesuunnitelmavaiheen kustannusarvion 2,7 milj. eurolla.

Kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvä Tampere-talon tilamuutosten ja laajennuksen investointivaraus kattaa varsinaisen talonrakennushankeen kustannukset, mutta ei kaikkia tarvittavia toiminnallisen varustamisen ja kalustamisen käyttömenoinvestointeja. Osa ns. käyttömenoinvestoinneista kohdistuu kaikkien Tampere-talon toimijoiden (Tampere-talo Oy, Tampere Filharmonia, Tampereen Taidemuseo) yhteisiin toimintoihin ja osa toimijoiden omiin tarpeisiin. Kaikkiaan käyttömenoinvestointien yhteissumma on 3,065 milj. euroa. Tampere-taloon rakennettavan Muumimuseon kalustaminen ja näyttelyrakentaminen sisällytetään pääosin hyvinvointipalvelujen investointiesitykseen vuosille 2016 ja 2017.

Käyttötalousinvestoinnit hankkeessa liittyvät kalustamiseen (mm. myymälä. aula, orkesteri, kokous- ja harjoittelutilat, ravintola), turvallisuuden ja ICT-ratkaisujen ajantasaistamiseen, audiovisuaalisen laitteiston hankintaan ja ajantasaistamiseen, soitinhankintoihin jne. Teknisen varustamisen ja kalusteiden uudistaminen kannattaa tehdä varsinaisen talonrakennushankkeen yhteydessä, koska silloin asennukset voidaan toteuttaa integroidusti rakennukseen. Jälkiasennus tulisi myös selvästi kalliimmaksi.

Kaikki suunnitellut käyttömenoinvestoinnit ovat Tampere-talon toiminnallisten tilamuutosten ja laajentamisen hankkeen kannalta tarpeellisia.

Hankkeeseen liittyvä, vuosina 2015-2017 tarvittava rahoitus ko. käyttömenoinvestointien kattamiseksi ei sisälly kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan. Tampere-talo Oy on arvioinut voivansa itse kattaa kustannuksista 1,5 milj. euroa. Loppusumma 1,565 milj. euroa on rahoitettava muuta kautta.

Tampere-talon toiminnallisten tilamuutosten ja laajentamisen hankkeelle on myönnetty kulttuuritilojen peruskorjausten ja perustamishankkeiden valtionavustusta 0,6 milj. euroa vuodelle 2015 ja 0,33 milj. euroa vuodelle 2016. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 14.12.2015 § 259 0,6 milj. euron suuruisesta sijoituksesta Tampere-talo Oy:n omaan vapaaseen pääomaan. Summa vastasi vuonna 2015 hankkeelle myönnettyä valtionavustusta.

Koska varsinaisen talonrakennushankkeen kustannukset voidaan kattaa kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvällä investointivarauksella, voidaan hankkeelle myönnetyn valtionavustuksen mukainen summa osoittaa kaupungin rahoituksena Tampere-talo Oy:lle sijoituksena yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Esitän, että vuoden 2016 hankkeelle myönnetyn valtionavustuksen 0,33 milj. euroa suuruinen summa osoitetaan Tampere-talo Oy:lle sijoituksena yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Tampere-talo Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että toiminnallisen uudistushankkeen toteuduttua Tampere-talo Oy:lle myönnettävä varsinainen toiminta-avustus pienenee vuosien 2018–2022 aikana asteittain yhteensä 0,5 milj. eurolla. Kiinteistön toiminnallisen uudistushankkeen tavoitteena on parantaa Tampere-talon liiketoiminnallisia edellytyksiä, joten toiminta-avustamisen tarve vähenee vastaavasti. Tampereen kaupunki edellyttää, että hankkeen toteutumisen myötä toiminta-avustusta pienennetään.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Kaupunki sijoittaa 0,33 milj. euroa Tampere-talo Oy:n vapaaseen omaan pääomaan uudistushankkeen käyttötalousinvestointien rahoittamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397 ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, jouko.aarnio@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Kaupunki sijoittaa 0,33 milj. euroa Tampere-talo Oy:n vapaaseen omaan pääomaan uudistushankkeen käyttötalousinvestointien rahoittamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Sirkkaliisa Virtanen ja Leena Kostiainen olivat esteellisiä (hallintolaki 28.5 §) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Paulina Ahokas/Tampere-talo Oy, Marja Virta/Tampere-talo Oy, Virpi Ekholm, Jukka Männikkö, Arto Vuojolainen, Lauri Savisaari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)