Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 12 Asemakaavan nro 8297 osittainen voimaantulo

TRE:4538/10.02.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 23.4.2018 § 82 hyväksynyt asemakaavan 8297, Kaleva, Pellervonkatu 20, Pellervon koulu.

Päätöksestä on tehty yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Valituksessa on vaadittu kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista asuinkerrostalon korttelialuetta (AK) ja autopaikkojen korttelialuetta (LPA) koskevilta osin sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Valituksen mukaan kaava tulee valmistella uudelleen siten, että se täyttää asuinympäristössä yhdenvertaisuuden vaatimukset ja vähemmän haitan periaatteen. Lisäksi valituksessa on vedottu mm. siihen, että varjostus- ja näkymähaittaa ei ole riittävästi selvitetty ja kaavaa laadittaessa on siksi tapahtunut menettelyvirhe. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta lausuntoa valituksen johdosta. Määräpäivä lausunnon antamiselle on 5.9.2018.

Projektiarkkitehti Markku Kailan ja lakimies Heidi Ruonala ehdotus hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on liitteenä. Ehdotuksen mukaan valitus tulee hylätä. Kaupunginvaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä ei ole ollut lainvastainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteenä oleva lausunto koskien asemakaavaa 8297, Kaleva, Pellervonkatu 20, Pellervon koulu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 23.4.2018 § 82 hyväksynyt 29.5.2017 päivätyn ja 6.11.2017 sekä 29.1.2018 tarkistetun asemakaavan nro 8297 Dno TRE:4152/10.02.01/2017.

Asunto Oy Sampsankontu on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaupunginvaltuuston päätöksestä. Valituksessa on vaadittu kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista asuinkerrostalon korttelialuetta (AK) ja autopaikkojen korttelialuetta (LPA) koskevilta osin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettava päätös viivytyksettä tiedoksi valittajille ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Kaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun valitukset eivät koske kyseistä hanketta tai aluetta.

Asemakaava 8297 on tarpeen saattaa voimaan muilta kuin valituksen kohteena olevilta osin. Keskusta-Kaleva-alueen olemassa oleva palveluverkko ei ole riittävä nykyisten ja tulevien ikäluokkien varhais- ja perusopetuksen järjestämiseen. Tämän johdosta Tampereen kaupunki valmistelee julkisten lähipalvelualuiden korttelialueelle (YL) Pellervon päiväkodin ja koulun rakentamista. Tilat mitoitetaan kahdeksalle päiväkotiryhmälle eli 160 lapselle sekä noin 150 oppilaan kaksisarjaiselle esi- ja alkuopetuksen koululle. Rakentaminen on suunniteltu vuosille 2019-2021.

Asemakaavan hyväksymisestä tehty valitus kohdistuu selkeästi asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK) ja autopaikkojen korttelialueeseen (LPA). Edellä esitetyillä perusteluilla asemakaavoitus katsoo, että asemakaava nro 8297 on tarkoituksenmukaista saattaa voimaan lukuun ottamatta päätösehdotuksessa mainittua valituksenalaista aluetta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Asemakaava nro 8297 ei tule voimaan alla mainituilta osin:

- asuinkerrostalojen korttelialue (AK) ja autopaikkojen korttelialue (LPA).

Muilta osin asemakaava 8297 määrätään tulemaan voimaan.

Päätös annetaan viivytyksettä tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle ja Asunto Oy Sampsankonnulle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Asunto Oy Sampsankontu, Elina Karppinen, Markku Kaila, Heidi Ruonala, Outi Leppänen, Petri Keivaara

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)