Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 4 Etuosto-oikeuden käyttäminen Metsä-Ylisen tilaa Rn:o 1:29 koskevassa kiinteistökaupassa

TRE:1001/02.06.02/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tilaa Metsä-Ylinen 837-721-1-29 koskeva kiinteistönluovutusilmoitus on saapunut Tampereen kaupungille 16.11.2018. Myyjänä oli kuolinpesä ja ostajana yksityinen henkilö. Kauppahinta oli 930.000 euroa. Tila oli myynnissä avoimella tarjouskaupalla ja Tampereen kaupunki teki määräaikaan mennessä kohteesta 830.000 euron suuruisen ostotarjouksen. Noin 160 hehtaarin suuruinen tila rajoittuu Kintulammin luonnonsuojelualueeseen ja Aitolahti-Teisko rantayleiskaavassa se on osoitettu virkistysalueeksi. Puuston arvo UPM:n laatiman puustoarvion mukaan on 690.000 euroa. Tila kaupungin omistuksessa mahdollistaisi Kintulammin virkistysalueen kehittämisen ja laajentumisen sekä luonnonsuojelualueiden painopisteen kohdentamisen Kintulammin alueille.

Metsä-Ylisen tilasta Rn:o 1:29 noin 85 hehtaaria sijoittuu maakuntakaavassa 2040 retkeily- ja ulkoilualueeksi merkitylle alueelle. Alueen kaavamerkinnässä todetaan, että merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät ja alueeltaan laajat retkeilyn ja ulkoilun alueet. Suunnittelumääräyksen mukaan alueet varataan yleiseen retkeilyyn ja ulkoiluun ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava retkeily- ja ulkoilukäyttöedellytyksien säilyminen ja kehittäminen. Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ympäristön laatuun, alueen ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Kiinteistön loppuosa sijoittuu maakuntakaavassa MK-alueelle, jolla silläkin on tarvetta retkeilyn ja ulkoilun järjestämiseen. Alue on osa maakunnan ekologista verkostoa ja tukee luonnonympäristöjen kytkeytyvyyttä, säilymistä ja virkistyskäyttöä. MK-alueella ei rajoiteta alueen metsätalouskäyttöä.

Metsä-Ylisen kiinteistöllä on noin 2,7 kilometriä yhteistä rajaa Kintulammin luonnonsuojelualueen kanssa. Kiinteistön retkeily- ja ulkoilualueeksi maakuntakaavoituksessa osoitettu alue muodostaa hyvän suojavyöhykkeen luonnonsuojelualueen ja metsätalouskäytössä olevan alueen väliin ja ko. alueen metsänkäsittelyvalinnoilla on merkitystä luonnonsuojelualueen virkistyskäytölle.

Kintulammin retkeilyreitistöstä osa kulkee pohjoisella alueella ja Kaulamoiselle ulottuva osa luonnonsuojelualuetta on tällä hetkellä erillinen muusta luonnonsuojelualueesta. Kaulamoisen rannalla on tulipaikka. Valtaosa Kaulamoisen lammen rannoista on Metsä-Ylisen kiinteistöllä, joten tilan tulevilla metsänhoitotoimilla on erittäin suuri vaikutus Kaulamoisen virkistykselliseen käyttöön ja maisemaan.

Omistajana Tampereen kaupungilla olisi hyvät edellytykset turvata Metsä-Ylisen kiinteistön säilyttäminen virkistyskäyttöön soveltuvana ja maakuntakaavan kaavamääräysten mukaisena.

Maakuntakaavassa on osoitettu myös maakunnallisia virkistysreittejä, joista kaksi risteää Kintulammilla. Metsä-Ylisen tilan omistus mahdollistaisi osaltaan reittien ohjaamista kaupungin maille ja tarjoaisi mahdollisuuden suunnitella myös Kintulammin virkistysreiteille uusia lähtöpisteitä. Kintulammilla retkeilee tällä hetkellä liki 40.000 henkilöä vuodessa ja nykyiset kaksi lähtö- ja parkkipaikat ovat riittämättömät.

Kiinteistöllä virtaa Peräjoki, joka on luonnontilainen luhtarantainen joki. Kiinteistön retkeily- ja ulkoilualueen osalla on myös kaksi metsälain mukaista avainbiotooppia ja kaksi arvokasta kasvillisuusaluetta.

Osa Kintulammin luonnonsuojelualueen ojitetuista soista ulottuu myös Metsä-Ylisen kiinteistölle ja luonnonsuojelualueella olevien soiden mahdollinen ennallistaminen tai ojien patoaminen olisi helpompaa naapurikiinteistön ollessa kaupungin omistuksessa, jolloin mahdolliset vettymisvaikutukset pysyisivät kaupungin omistamalla suoalueella.

Kiinteistötoimen näkemyksen mukaan kauppahinta 930.000,00 euroa vastaa kohteen käypää hintaa kohteen sijainti, puuston arvo sekä odotus-, virkitys- ja suojeluarvot huomioon ottaen. Kauppahinta maksettaisiin vuoden 2019 maanhankintaan varatuista määrärahoista.

Ympäristönsuojeluyksikkö ja Yleiskaavoitus pitävät Metsä-Ylisen tilan Rn:o 1:29  hankkimista kaupungin omistukseen tärkeänä virkistysalueiden kehittämisen näkökulmasta. Kintulammin retkeily- ja virkistysalueen monimuotoinen kehittäminen edesauttaisi myös Pohjoisen alueen yritystoimintaa.

Menettelystä:

Etuosto-oikeuden käyttö on Tampereen kaupungin maapolitiikan linjauksien mukainen maanhankinta keino. Etuosto on lakiin perustuva kaupungin maapolitiikan toteuttamisväline, jota käyttämällä kaupungilla on oikeus laissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin lunastaa myyty kiinteistö tulemalla kauppakirjassa mainitun ostajan sijaan. Etuostossa kaupungin on 930.000,00 euron suuruisen kauppahinnan lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko.

Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Perusteet etuostoikeuden käyttämiselle ovat tältä osin olemassa. Etuosto-oikeuden käyttämistä koskeva päätös on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta.

Selvityksen mukaan myyjä ja ostaja eivät ole keskenään sellaista sukua, joka estäisi etuosto-oikeuden käytön (EOL 5.1 §). Lisäksi ei ole ilmennyt mitään sellaista, että myyjän ja ostajien välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet huomioon ottaen etuosto-oikeuden käyttämistä olisi pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. (EOL 6 §).

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupunki käyttää Etuostolaissa tarkoitettua etuosto-oikeuttaan tilaa Metsä-Ylinen 837-721-1-29 koskevassa 15.11.2018 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa.

Kauppahinta 930.000 euroa ja etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuvat muut kulut korkoineen maksetaan ostajalle vuoden 2019 maanhankintaan varatuista määrärahoista.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle sekä kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Ilkka Sasi ehdotti asian jättämistä pöydälle. Anneli Kivistö kannatti pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Valmistelijan yhteystiedot

Maanhankintapäällikkö Ari Kilpi, puh. 050 34 69311, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 17.12.2018 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki käyttää Etuostolaissa tarkoitettua etuosto-oikeuttaan tilaa Metsä-Ylinen 837-721-1-29 koskevassa 15.11.2018 allekirjoitetussa kiinteistökaupassa.

Kauppahinta 930.000 euroa ja etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuvat muut kulut korkoineen maksetaan ostajalle vuoden 2019 maanhankintaan varatuista määrärahoista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana Ilkka Sasi teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Etuosto-oikeutta ei käytetä.

Valmistellaan poistettavaksi vuodelle 2019 maanhankintaan varatuista määrärahoista 930 000 €.

Valmistellaan lisättäväksi vuodelle 2019 sivistys- kulttuuripalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden pieniin hankkeisiin varattuihin määrärahoihin 930 000 €." Lassi Kaleva ja Irja Tulonen kannattivat ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska muutosehdotusta ei ollut hyväksytty yksimielisesti, siitä oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän pohjaehdotus JAA, Sasin muutosehdotus EI. Äänestyksen tulos: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 9-4.

Äänestys

Esittelijän päätösehdotus JAA, Sasin muutosehdotus EI.

Jaa
 Aila Dündar-Järvinen
 Anneli Kivistö
 Ilpo Sirniö
 Jaakko Mustakallio
 Olga Haapa-aho
 Minna Minkkinen
 Veikko Vallin
 Anneli Taina
 Lauri Lyly

Ei
 Lassi Kaleva
 Suvi Mäkeläinen
 Ilkka Sasi
 Irja Tulonen

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Ostaja, myyjä, Harri Willberg, Pia Hastio, Patricia Nikko, Sirkka Koivuniemi, Anita Liecks

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Etuostolain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa muutosta hakea ostaja ja myyjä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai  arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

 Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.