Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 5 Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ajankohtaiskatsaus

TRE:7981/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki järjestää ammatillista koulutusta ammatillisen koulutuksen yhteistoimintasopimuksen perusteella Tampereen seudun ammattiopistossa, Tredussa. Oppilaitos toimii yhteensä 16 toimipisteessä kahdeksalla paikkakunnalla: Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Tampereella, Virroilla ja Ylöjärvellä. Ikaalisten toimipisteen toiminta lakkautettiin vuonna 2018 syksyllä, jolloin sinne ei enää otettu uusia opiskelijoita.

Opetusta tarjotaan seuraavilla koulutusaloilla: kasvatusalat, humanistiset ja taidealat, yhteiskunnalliset alat, kauppa, hallinto ja oikeustieteet, luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT), tekniikan alat, maa- ja metsätalousalat, terveys- ja hyvinvointialat sekä palvelualat. Lisäksi kaupunki järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA).

Strateginen ohjelma 2019-2022

Tredun perustehtävänä eli missiona on kohottaa ja ylläpitää ammatillista osaamista, mahdollistaa yksilölliset opintopolut, kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vauhdittaa yrittäjyyttä. Tredu toimii yhteiskuntavastuullisesti ja edistää hyvää elämää.

Tredu haluaa olla rohkea uudistaja, joka on askeleen edellä muita ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Tredun visioksi muotoiltiin ”Ammatillista etumatkaa –  Rohkee, Retee ja Reilu Tredu”, jossa Rohkee, Retee ja Reilu kuvaavat myös Tredun arvoja:

  • Rohkee (Brave): Isona toimijana uskallamme yhdessä nähdä, kokeilla ja kehittää jopa mahdottomasta mahdollista
  • Retee (Bold): Olemme avoimesti ylpeitä osaamisestamme ja turvaamme juuri sinulle laadukkaan ammatillisen etumatkan
  • Reilu (Fair): Tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti toimimalla syntyy luottamus, joka mahdollistaa avoimuuden ja Treduun on mukava tulla uudestaan.

Strategisen ohjelman painopisteet:

  1. Teknologisesti älykkäämpi tulevaisuus Tredusta
  2. Tulevaisuuden yrittäjyys Tredusta
  3. Kestävä elämäntapa Tredusta.

Tredun tulevaisuuden keskeisiksi menetystekijöiksi ohjelmaan on nostettu: työpaikalla tapahtuva oppiminen, työelämävalmiudet, opiskelijakeskeisyys, henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi sekä yhteistyöverkostot.

Talous ja henkilöstö

Ammatillisen koulutuksen rahoitus muuttuu asteittain siten, että vuonna 2022 perusrahoituksen osuus on 50 prosenttia, suoritusrahoituksen osuus 35 prosenttia ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 15 prosenttia. Ammatilliseen koulutukseen on kohdentunut merkittäviä rahoitusleikkauksia, jotka Tredun osalta ovat kokonaisuudessaan noin 20 milj. euroa.

Tredun tilinpäätös vuonna 2017 oli 4,1 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2018 tulos toteutuu 3,6 milj. euroa alijäämäisenä ja  vuosisuunnitelma 2019 on laadittu 1,7 milj. euroa alijäämäisenä. Talouden tasapainottaminen edellyttää mittavia toiminnan sopeuttamisia, toimintaprosessien ja tilojen käytön tehostamista.

Tredun henkilöstö on pienentynyt vuodesta 2014 vuoteen 2018 yhteensä 139 henkilötyövuotta. Vuonna 2018 opetushenkilöstöä on ollut 681, ohjaushenkilöstöä 61 ja muuta henkilöstöä 283.

Tredun palveluverkko

Palveluverkkotyön keskeisenä haasteena on nyt ja strategiakauden aikana tilojen käytön tehostaminen  ja mahdollisuuksien mukaan myös toimipisteistä luopuminen. Lähtökohtana suunnittelussa niin uudisrakentamisen kuin saneeraustenkin osalta ovat terveelliset ja monikäyttöiset oppimisympäristöt.

Toiminnallinen kehittäminen

Vuosien 2018 ja 2019 aikana yksi kehittämisen painopiste on opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen, opintojen keskeyttämisen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä nuorten elämänhallinnan tukeminen. Tredu on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 700.000 euroa strategiarahoitusta ohjauksen kehittämisen toteuttamiseksi.

Tredun muu kehittämistoiminta on laajaa ja tällä hetkellä on käynnissä 42 projektia, joista puolet on kansallisia ja toinen puoli kansainvälisiä projekteja. Teemoiltaan projektit on jaettu viiteen eri salkkuun, joita ovat: joustavat opintopolut, oppimisympäristöt ja -teknologia, työpaikalla järjestettävä koulutus, työelämäyhteistyö ja organisaation toiminta- ja uudistumiskyky. Kaikkiaan projektien koko toteutusajan mukainen kokonaisbudjetti on 4,63 milj. euroa, jonka rahoitukseen on saatu 3,68 milj. euroa ulkopuolista rahoitusta. Loppu osuus rahoituksesta eli 0,95 miljoonaa euroa koostuu Tredun omarahoituksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun ajankohtaiskatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle ja ammattillisen koulutuksen johtaja Outi Kallioiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

Tiedoksi

Outi Kallioinen, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi, Tuula Hoivala, Pirjo A Järvinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)