Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 8 Tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimen päättyminen ja täydennysvaali

TRE:8057/00.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan jäsenen Heikki Luodon henkilökohtainen varajäsen Erika Veltheim on ilmoittanut olevansa vakinaisessa palvelussuhteessa Tampereen kaupunkiin. Hän ei näin ollen ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. Kuntalain 78 §:n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole

  1. kunnanhallituksen jäsen
  2. pormestari ja apulaispormestari
  3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
  4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
  5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Uuden varajäsenen tulee olla nainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Erika Veltheimin luottamustoimi tarkastuslautakunnan varajäsenenä todetaan päättyneeksi.

Tarkastuslautakuntaan valitaan Heikki Luodolle uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valittu, Erika Veltheim, Erja Viitala, Luottamushenkilömuutokset, Palkat 1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)