Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 11 Ulkovalaistusverkon myynnin valmistelun keskeyttäminen

TRE:7741/02.08.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Matias Ansaharju, puh. 050 500 2447, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus linjasi 18.6.2018 vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhteydessä, että ulkovalaistusverkon myynnin valmistelu Tampereen Sähkölaitokselle käynnistetään. Järjestelyn taustalla on tavoite uudistaa katu- ja muiden julkisten ulkotilojen valaistus energiatehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen led-valaistukseen nykyistä nopeammalla aikataululla. Nykyistä uudistamistahtia on hidastanut muut kaupungin kasvun edellyttämät investoinnit, joita vasten katuvalaistuksen uusimisen investointeja on priorisoitu.

Ulkovalaistuksen myymistä koskevan päätöksenteon pohjaksi on valmisteltu yhteenvetoaineisto, jossa on  kiinnitetty huomiota erityisesti myynnin taloudellisiin vaikutuksiin koko kaupunkikonsernin näkökulmasta. Yhteenveto sisältää johtopäätökset sekä esityksen etenemisestä. Valmistelua on tehty kaupungin johtoryhmän ohjauksessa. Aineiston valmisteluun ovat osallistuneet Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen, omistajaohjausyksikön, talousyksikön sekä Tampereen Sähkölaitos Oy:n asiantuntijat.

Selvityksen johtopäätöksenä on, että ulkovalaistuksen kehittäminen osana kaupungin palvelutoimintaa on jatkossakin tarkoituksenmukaista. Liiketoiminnan kaupasta muodostuva pääoman tuottovaade nostaisi kaupungin kustannukset tarpeettoman korkeiksi eikä järjestelyllä ole saavutettavissa kaupungin kokonaistalouden näkökulmasta kannattavaa ratkaisua. Lisäksi led-investoinnin rahoittaminen kaupungin toimesta on selvästi edullisempaa verrattuna yhtiöön. Tehtyjen arviointien perusteella järjestelmien keskittäminen yksiin käsiin olisi joka tapauksessa kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaista. Kaupungin sähköisten järjestelmien kokonaisuus muodostuu ulkovalaistusverkosta (yleiset alueet sekä liikuntareitit ja kentät), tietoliikenneverkosta, tapahtumasähkökeskuksista, valoviikkoverkosta, ajoneuvojen sähkölatauspisteistä sekä satamien sähköjärjestelmistä. Järjestelmien omistajuus hajaantuu nykyisellään peruskaupungin eri yksiköihin, joiden mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää järjestelmiä ovat vaihtelevia.

Muita selvityksen myötä tunnistettuja löydöksiä ja kehittämiskohteita ovat tarve ulkovalaistuksen kunnossapitoon liittyvään pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen kaupungin ja Sähkölaitoksen yhteistyössä. Lisäksi selvitys lisäsi ymmärrystä tarkoituksenmukaisimmista tavoista toteuttaa led-vaihto kokonaistaloudellisesti kannattavasti. Yhteenvetoaineistossa esitetyillä jatkotoimenpiteillä tähdätään valaistusjärjestelmän investointikustannusten hallintaan, led-vaihdon myötä saavutettaviin taloudellisiin hyötyihin ja myönteisiin ilmastovaikutuksiin sekä mahdollisuuksiin hyödyntää järjestelmää älykkään kaupungin palveluissa ja toiminnoissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Ulkovalaistusjärjestelmien myynnin valmistelu keskeytetään.

Ulkovalaistuksen ja muiden sähköisten järjestelmien kokonaisuuden kehittämistä jatketaan osana kaupungin palvelutoimintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Pekka Salmi ilmoitti esteellisyytensä (hallintolaki 28.5 §) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle sekä liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Matias Ansaharju, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Tampereen Sähkölaitos Oy

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)