Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 10 Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa

TRE:8067/00.00.02/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vuoden 2019 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen eli sunnuntaina 26.5.2019. Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella kaupungin äänestysalueella on kaupunginhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. Kaupunginhallituksen on myös huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin merkitään jokaisen vaalipäivän äänestyspaikan tiedot. Oikeusministeriö on kirjeessään 1.10.2018 antanut tarkempia ohjeita muun ohella äänestyspaikkojen määräämisessä huomioon otettavista seikoista.

Keskusvaalilautakunta esittää vähäisiä muutoksia vaalipäivän äänestyspaikkoihin johtuen muutoksista koulutiloissa. Toiminta Tesomajärven koulutalossa on lakannut ja opetus on siirtynyt uuteen Tesoman yhtenäiskouluun. Keskusvaalilautakunta esittää, että äänestysalueiden 35 ja 36 äänestyspaikka siirtyisi Tesoman yhtenäiskoululle osoitteeseen Kohmankaari 11. Myös Etelä-Hervannan koulutalon toiminta on siirtynyt väistötiloihin. Keskusvaalilautakunta esittää, että äänestysalueiden 58-61 äänestyspaikka siirtyisi Pelipuiston koulutaloon osoitteeseen Teekkarinkatu 17. Edellä mainitut muutokset äänestyspaikkoihin eivät aiheuta äänestäjille kohtuutonta haittaa, koska etäisyydet ja kulkuyhteydet äänestyspaikkoihin säilyvät edelleen hyvinä.

Keskusvaalilautakunta on käynyt tarkastamassa uusien äänestyspaikkojen äänestystilat ja todennut niiden soveltuvan vaalilain mukaisiksi äänestyspaikoiksi.

Muutoin äänestysalueiden äänestyspaikkoina toimivat koulut ja muut paikat olisivat samat kuin presidentinvaalissa 2018. Äänestysalueita on yhteensä 68.

Päätösehdotus oli

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi,

että eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspaikat Tampereella ovat oheisen liitteen 4 mukaiset,

ja että kaupunginhallitus määrää keskusvaalilautakunnan tekemään tarpeelliset merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 5144 884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen eli sunnuntaina 26.5.2019.

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 19.12.2018 esittänyt kaupunginhallitukselle ehdotuksensa vaalipäivien äänestyspaikoiksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspaikat Tampereella ovat liitteen 4 mukaiset.

Keskusvaalilautakunta määrätään tekemään tarpeelliset merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keva/Juha Perämaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.