Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 9 Yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa

TRE:8067/00.00.02/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 3. - 9.4.2019 ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 15.-21.5.2019.

Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat muun muassa ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi. Kaupunginhallitus päättää vaalilain 48 §:n mukaisesti myös ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajoista. Kaupunginhallituksen on myös huolehdittava siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin merkitään jokaisen kunnassa olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä muut oikeusministeriön määräämät tiedot.

Oikeusministeriö on lähettänyt 1.10.2018 kunnille kirjeen (liitteenä), jossa annetaan ohjeita muun ohella siitä, mitä ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulee ottaa huomioon.

Edellisissä yleisissä vaaleissa, presidentinvaalissa tammikuussa 2018, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärä Tampereella oli 18. Presidentinvaalissa ennakkoon äänesti tamperelaisista 41,4 prosenttia (vaalipäivänä 29,6 prosenttia).

Keskusvaalilautakunta toteaa, että ennakkoäänestys on aikaisemmissa vaaleissa sujunut hyvin eikä pitkiä jonoja äänestyspaikoille ole päässyt syntymään. Äänestyspaikkoja on ollut riittävästi ja ne ovat sijainneet eri puolilla kaupunkia. Keskusvaalilautakunta esittää, että kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat säilyvät ennallaan lukuun ottamatta Tesoman äänestyspaikkaa. Tesoman ennakkoäänestyspaikka esitetään siirrettäväksi Tesoman kauppakeskus Westeriin, koska aikaisemmin ennakkoäänestyspaikkana toiminut vanha Tesoman kirjasto ei enää ole käytettävissä ennakkoäänestykseen.

Esityksen mukaan Tampereella olisi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa käytettävissä yhteensä 18 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa:

Keskusvirastotalo

Pääkirjasto Metso

Hervannan kirjasto

Kaukajärven kirjasto

Kämmenniemen kirjasto

Nekalan palvelukeskus

Pappilanpuiston palvelukeskus

Pispan palvelukeskus

Pohjolan palvelukeskus

Tampereen ammattikorkeakoulu / Teiskontie

Tampereen teknillinen yliopisto / Tietotalo

Tampereen yliopiston pääkirjasto Linna

Linnainmaan Citymarket

Turtolan Citymarket

Kalevan Prisma

Koivistonkylän Prisma

Lielahden Prisma

Tesoman kauppakeskus Westeri

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen tarkat aukioloajat ilmenevät liitteistä 2 ja 3.

Päätösehdotus oli

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi yleiset ennakkoäänestyspaikat Tampereella perusteluosan ja liitteiden mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta oikeutetaan tekemään ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoihin mahdollisesti tulevia pieniä muutoksia.

Kaupunginhallitus määrää keskusvaalilautakunnan tekemään tarpeelliset merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan 2. sihteeri Katja Korhonen, puh. 040 128 6993, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 5144 884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan 3.-9.4.2019 ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestys 15.-21.5.2019. Eduskunta- ja europarlamenttivaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat Tampereella ovat:

Keskusvirastotalo
Pääkirjasto Metso
Hervannan kirjasto
Kaukajärven kirjasto
Kämmenniemen kirjasto

Nekalan palvelukeskus
Pappilanpuiston palvelukeskus
Pispan palvelukeskus
Pohjolan palvelukeskus

Tampereen ammattikorkeakoulu/Teiskontie
Tampereen yliopisto Hervannan kampus/Tietotalo
Tampereen yliopisto keskustakampus/Linna

sekä seuraavat kauppakeskukset:
Linnainmaan Citymarket
Turtolan Citymarket
Kalevan Prisma
Koivistonkylän Prisma
Lielahden Prisma

Tesoman kauppakeskus Westeri.

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto ovat 1.1.2019 yhdistyneet Tampereen yliopistoksi. Tästä johtuen ennakkoäänestyspaikan Tampereen teknillinen Yliopisto/Tietotalo nimi on muutettu Tampereen yliopisto Hervannan kampus/Tietotalo ja Tampereen yliopiston pääkirjasto Linna nimi on muutettu Tampereen yliopisto keskustakampus/Linna.

Edellä mainittujen yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat liitteiden mukaiset.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Tampereella hyväksytään perusteluosan ja liitteiden mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta oikeutetaan tekemään aukioloaikoihin mahdollisesti tulevia pieniä muutoksia.

Keskusvaalilautakunta määrätään tekemään tarpeelliset merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

keva/Katja Korhonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.