Kaupunginhallitus, kokous 14.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 223 Viiden Tähden Keskusta -kehitysohjelman tilannekatsaus 

TRE:2900/00.01.02/2017

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 0400 235 442 ja hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Viiden tähden keskusta -kehittämisohjelma on kaupungin strategisen johtamisjärjestelmän työkalu kaupunkistrategian keskustaa koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Strategian painotusten mukaan keskusta on elinvoimainen ja viihtyisä. Keskustan kehittämisohjelma on kokonaisnäkemys keskustan kaupunkiympäristön kehittämistavoitteista ja kehittämistoimista tuleville vuosikymmenille. Tavoitteena on, että Tampereen keskustassa on 15.000 uutta asukasta ja 15.000 uutta työpaikkaa enemmän vuonna 2030 kuin 2015 kun strategisen osayleiskaavan kasvutavoite linjattiin. Kehittämisohjelmaa toteuttamalla kasvatetaan keskustan ja kaupungin vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä vahvistetaan kaupungin brändiä. Keskustan kehittämisellä vastataan jatkuvaan kaupungistumisen trendiin Tamperetta vahvistavalla tavalla ja edistetään kestävän kaupunkirakenteen kehitystä. Kehittämisohjelmalla luodaan edellytyksiä, alustaa ja vakaa näkymä yksityiselle toimeliaisuudelle ja investoinneille sekä uudelle liiketoiminnalle. Keskustan kehittäminen lisää Tampereen kilpailuetua kasvukeskusten välisessä kilpailussa.

Vuodesta 2011 kun ohjelma käynnistettiin, on saatu toteutettua ja käynnistettyä merkittäviä kaupunkikehityshankkeita ja tehty keskustan toiminnallisuutta parantavia toimenpiteitä. Merkittävimpiä toteutettuja ja käynnissä olevia ohjelman hankkeita ovat Rantaväylän tunneli, Ranta-Tampellan asuinalue, Ratinan asuinalue ja kauppakeskus, Hämpin parkki sekä Kansi ja Areenahanke. Ohjelmaa toteuttamalla kaupunki on pystynyt lisäämään vetovoimaansa ja parantamaan imagoaan, joka on näkynyt kansallisena ja kansainvälisenä kiinnostuksen kasvuna ja lisääntyneinä investointeina Tampereelle. Keskustan kehittämisestä on tullut yksi kaupunkimarkkinoinnin ja brändin kärjistä.

Keskustan asukasmäärä on saatu kasvuun, mutta 2011-2017 toteutunut kasvuvauhti ei ole riittävä täyttämään 2030 asetettua tavoitetta. Vuosien 2010-2017 aikana keskustan asukasmäärä on kasvanut noin 2.500 asukkaalla. Työpaikkojen määrän kehitystä koskeva viimeisin tilastotieto on vuodelta 2015. Keskustan työpaikkojen määrä on pysynyt lähes samalla tasolla pitkään ja se ei ole lähtenyt vielä toivotulla tavalla kasvuun. Kehittämisohjelman toimenpiteiden vaikutuksia työpaikkamääriin voidaan edes jotenkin arvioida vasta vuosien 2020-2025 aikana kun kehittämisohjelman toimenpiteet alkavat näkyä.

Kaupunkistrategian vuosien 2014-2017 tavoite oli, että keskustan elinvoima on vahvistunut, jonka mittarina oli keskustan elinvoimaluvun kehittymisellä, joka mittaa ydinkeskustan liiketilojen määrää ja aukioloa. Vertailukelpoinen elinvoimaluku oli korkeimmillaan vuonna 2017, mutta se on nyt hieman laskenut ollen kuitenkin edelleen isojen kaupunkien korkein. Keskeisimmät linjattavat asiat koskevat asukasmäärän ja työpaikkojen kasvua tukevien hankkeiden edistämistä. Merkittävimpänä yksittäisenä hankekokonaisuutena ja kärkihankkeena esitetään edistettäväksi ja priorisoitavaksi asemanseudun kehittämistä. Keskeisin kasvua tukeva avaus on Viinikanlahden alueen kehittämisen käynnistäminen. Linjaukset ja kehittämisen painopisteet on esitelty kehittämisohjelman tilannekatsausliitteessä.

Kehittämisohjelman merkittävimmät investoinnit kohdistuvat vuonna 2019 Ranta-Tampellan yleisten alueiden toteuttamiseen ja Kansi ja Areenahankkeen kaupungin sopimusvelvoitteisiin. Merkittävimmät kehittämisohjelman käyttötalouden kohteet ovat Asemakeskuksen yleissuunnittelu ja kaavoitus, Keskustorin kehittämiskokonaisuuden visiotyö, keskustan valaistuksen kehittäminen, Kunkun parkin ja Näsinkallion eritasoliittymän suunnittelu ja asemakaavoitus sekä Viinikanlahden alueen kilpailun järjestäminen.

Ohjelmasuunnitelmaan on uuden kaupunkistrategian seurauksena tehty päivityksiä. Ohjelman strategiaperustaa on muokattu Tampereen strategian Sinulle Paras 2030 mukaiseksi. Merkittävimmät strategiasta ohjelmasuunnitelman päivityksen toimenpidekokonaisuuksiin jalkautetut teemat ovat hiilineutraalin sekä turvallisen kaupunkiympäristön näkökulmat. Lisäksi Euroopan kulttuuripääkaupunkihaku 2026 on lisätty ohjelman strategiaperustaan sekä toimenpidekokonaisuuksien sisältöihin. Strategiaperustaan on myös päivitetty uuden maakuntakaavan ja -strategian taustat sekä kantakaupungin yleiskaavassa 2040 osoitetut keskustan laajenemissuunnat itään ja etelään. Tähän perustuen kehittämisohjelman rajausta tullaan laajentamaan hieman eteläsuunnassa.

Ohjelmasuunnitelman toimenpiteisiin sisällytettynä tärkeimpänä linjauksena on asemanseudun kokonaisuuden strategisen painoarvon lisääminen. Hankekokonaisuuden merkitys kaupungin kilpailukyvylle ja paikalliselle sekä valtakunnalliselle saavutettavuudelle on suuri. Siihen liittyen haetaan ratkaisua, jossa asemakeskuksen, asematunnelin matkaterminaalin ja liikenneviraston henkilöratapihan kehittämishankkeen sekä Hämpin parkin laajennus voitaisiin toteuttaa yhtenäisenä hankekokonaisuutena. Keskeisenä muutoksena ohjelmasuunnitelman sisältöön on myös läntisen keskustan kehittämisen painoarvon lisääminen sitä edistävän hankekokonaisuuden toteutuksen korostaminen toimenpidekokonaisuuksissa. Kansi- ja areenahankkeen, Ratinan kauppakeskuksen sekä asemakeskuksen kehittämisen edettyä on ohjelmasuunnitelmassa tunnistettu Sorin alueen kehittämistarve.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Mikko Nurminen, Johtaja

Viiden Tähden Keskusta -kehitysohjelman tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Viiden Tähden Keskustan ohjelmasuunnitelman päivitys hyväksytään.

Päätös

Viiden Tähden Keskusta -kehitysohjelman 14.5.2018 päivitetty tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Viiden Tähden Keskustan ohjelmasuunnitelman päivitys hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Sinikka Torkkola ilmoitti eriävän mielipiteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

Kokouskäsittely

Mikko Aaltonen saapui kokoukseen.

Asian esittelijä Mikko Nurminen muutti liitteenä olevaan kehitysohjelman tilannekatsausta seuraavasti:

"4.  Keskustan saavutettavuutta tukevia liikenneratkaisuja toteutetaan mahdollisimman nopeasti.
1. Raitiotien tulevien jatkolinjauksien suhde Viiden Tähden Keskustan ohjelmaan päätetään erikseen: Tällä hetkellä keskustan kehittämisen keskeisiä tavoitteita edistää mahdollisista jatkolinjauksista parhaiten Hatanpään-Härmälän-Pirkkalan linja."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun liitteen olevan asian käsittelyn pohjana.

Sinikka Torkkola teki seuraavan muutosehdotuksen:

Lihavoitu virke esitetään liitettäväksi liitteenä olevan Viiden Tähden keskusta 2018 – 2030, sivu 32

Näsinkallion eritasoliittymä ja Amurintunneli –alaotsikon alla olevan ensimmäisen kappaleen kolmen ensimmäisen virkkeen:

(Tammelan kohdalla vielä keskeneräinen. Rantatunneli paransi merkittäväsi keskustaa sivuavan yleisen tieverkon kapasiteettia, toimivuutta ja välityskykyä. Läntisen keskustan saavutettavuuden kannalta on välttämätöntä rakentaa maanalainen Näsinkallion eritasoliittymä ja Amurintunneli. Niiden kautta saadaan Rantatunnelissa kulkevalta valtatieltä suora yhteys läntisen keskustan katuverkkoon ja Kunkun parkkiin.)

jälkeen lisätään virke. Amurintunnelista päätetään erikseen.

Puheenjohtaja totesi ehdotuksen rauenneen koska sitä ei kannatettu.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Tero Tenhunen, Reijo Väliharju, Minna Seppänen, Pekka Ranta, Mikko Nurminen, Reija Linnamaa, Nina Mustikkamäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)