Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 544 Konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2020 

TRE:7575/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintopäällikkö Heli Turunen, puh. 050 342 0652, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Palvelu- ja vuosisuunnitelmaan kootaan keskeiset sisällöt konsernihallinnon toimintaa ohjaavista strategisista tavoitteista ja linjauksista sekä niitä toteuttavista toimenpiteistä. Lisäksi palvelu- ja vuosisuunnitelma sisältää talouden, riskienhallinnan ja henkilöstö- ja koulutussuunnitelman keskeiset sisällöt sekä kuvauksen yksiköiden toiminnasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 1.4.2019 viisi kaupunkitasoista toiminnan painopistettä, joihin panostamalla kaupunkitasoisesti saadaan aikaan synergiaetuja ja vauhditetaan strategian toimeenpanoa. Painopisteet ovat lasten- ja nuorten hyvinvointierojen kaventaminen, kaupungin kasvun vahvistaminen ja hallinta, hiilineutraalisuuden edistäminen, toiminnan ja palveluprosessien uudistaminen sekä työntekijäkokemuksen parantaminen. Konsernihallinto toteuttaa näitä painopisteitä osaltaan. Konsernihallinto edistää myös pormestarin kymmenen kohdan talouden tasapainottamislinjauksia tukevia toimenpiteitä. Muita konsernihallinnon toiminnan painopisteitä ovat asiakkuudenhallinnan ja yhtenäisen asiakaspalvelun kehittäminen, tuloksellinen hankinta ja omistaminen, yhteisöllisen toiminnan tukeminen ja alustojen luominen sekä sote-uudistuksen edistäminen.

Konsernihallinnon suunniteltu henkilötyövuosien määrä on 323, mikä on 49 vähemmän kuin vuonna 2019. Tämä johtuu henkilöstön siirroista sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen palvelualueille sekä siitä, että keskusvaalilautakuntaa ei ole vuodelle 2020.

Konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelmasta raportoidaan kaupunginhallitukselle vuoden lopun tilanteesta.

Konsernihallinnon suunniteltu toimintakate on -31,1 milj. euroa ja yhteisten erien toimintakate on -117,6 milj. euroa. Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) kehittämiseen on varattu yhteensä 8,8 milj. euroa, josta 3,0 milj. euroa on investointimenoja.

Konsernihallinnon toimintakate paranee 2,6 milj. eurolla vuoden 2019 muutettuun vuosisuunnitelmaan verrattuna. Erikseen sitovan ICT-kehittämisen toimintamenot laskevat 1,3 milj. eurolla, koska ICT-kehittämisen kustannuksia on arvioitu kohdistuvan investointeihin edellisvuotta enemmän. Muun konsernihallinnon toimintakate paranee 1,3 milj. eurolla. Merkittävin syy nettomenojen vähentymiseen on sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen palvelualueiden esikuntatoimintojen ja asiakasmaksuyksikön siirtyminen pois konsernihallinnosta, mikä pienentää toimintakatetta vajaat 1,9 milj. euroa. Koska vuonna 2020 ei järjestetä vaaleja, keskusvaalilautakunnan menot ovat vajaat 0,5 milj. euroa pienemmät kuin 2019. Toimintamenoja lisäävät muun muassa palkkojen kasvu lomarahaleikkauksen päättymisen ja tulevaan palkkaratkaisuun varautumisen takia.

Konsernihallinnon investoinnit sisältävät 0,15 milj. euron määrärahan varavoimakoneeseen.

Kaupungin yhteisiin eriin on koottu kaupunkitasoisia yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja, kuten Kuntaliiton, Pirkanmaan liiton ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän maksuosuudet. Yhteisissä erissä on myös varaukset erinäisiin avustuksiin, kuten kaupungin työntekijöiden työmatkaliikenteen tukeen ja liikunta- ja kulttuurietuudesta aiheutuviin kustannuksiin sekä suurtapahtuma-avustuksiin ja järjestelykustannuksiin. Myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tampereen kaupungin maksuosuus sisältyy yhteisiin eriin. Ammatillisen koulutuksen yksikköhintarahoitus (valtionosuus) osoitetaan täysimääräisenä koulutuksen järjestäjälle Tredulle yhteisten erien kautta ja se muodostaakin valtaosan yhteisten erien budjetista. Summa tarkistetaan valtionosuuspäätösten mukaiseksi. Kokonaan uusia eriä ovat osallistuvaan budjetointiin osoitettava määräraha sekä Tampereen Infra Liikelaitoksen vanhat eläkemenoperusteiset maksut.

Yhteisten erien investointeihin on varattu 2 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön erillisten päätösten mukaan. Pysyvien vastaavien luovutustuloihin odotetaan Finnpark Oy:ltä sijoitetun vapaan oman pääoman palautusta 0,5 milj. euroa.

Yhteisten erien toimintakate kasvaa vajaa 8 milj. euroa vuoden 2019 muutetusta vuosisuunnitelmasta. Merkittävimmät muutokset ovat: Tredun osoitettavan rahoituksen kasvu noin 3,8 milj. eurolla (kaupunkitasolla netto 0, näkyy vastaavasti valtionosuuksien kasvuna), Tampereen Infra Liikelaitoksen eläkemenoperusteiset maksut 1,5 milj. euroa (kaupunkitasolla netto 0, Tampereen Infra Oy laskee hintojaan vastaavasti), pelastustoimen maksuosuuden kasvu 1,17 milj. eurolla, osallistuva budjetointi 0,5 milj. euroa sekä suurtapahtumat 0,45 milj. euroa.

Kattava erittely yhteisten erien sisällöstä on palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Konsernihallinnon palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2020 hyväksytään.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tasot ovat konsernihallinnolla toimintakate, tietohallinnon ICT-kehittämisessä toimintakate + bruttoinvestoinnit yhteensä, Smart Tampereessa toimintakate sekä yhteisissä erissä toimintakate ja nettoinvestoinnit.

Suurtapahtumien (kustannuspaikka 113002) yhteenlaskettu toimintakate on kaupunginhallitukseen nähden sitova. Palvelu- ja vuosisuunnitelman liitteenä esitetty suurtapahtumakohtainen erittely on suuntaa-antava ja uudelleenkohdennuksia suurtapahtumien välillä voidaan tehdä ilman kaupunginhallituksen erillistä päätöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Heli Turunen, Heli Hirvelä, Jukka Männikkö, Reija Linnamaa, Niina Pietikäinen, Anna-Maria Maunu, Arto Vuojolainen, Jarkko Oksala, Vesa-Matti Kangas, Anniina Ylä-Mattila, Sanna Sipilä, Maija Ranta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.