Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 547 Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan täydentäminen vuodelle 2020 

TRE:7619/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg, puh. 0400 985 991, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginkirjasto järjestää vuosittain Pirkanmaan kirjoituskilpailun maakuntakirjastoalueen harrastajakirjoittajille.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan kuuluu neljä jäsentä, joista aina kaksi on vuorollaan erovuorossa. Erovuorossa ovat kirjailija Katja Kaukonen ja runoilija Arto Lappi. Heidän tilalleen vuoden 2020 palkintolautakuntaan ehdotetaan runoilija, kääntäjä Pekka Kytömäkeä ja ohjaaja, näytelmäkirjailija Sirkku Peltolaa. Palkintolautakunnan muut jäsenet ovat yliopistonlehtori Hanna Samola ja kirjailija Asko Jaakonaho.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenet lukevat ja arvioivat kilpailuun vuosittain saapuvat noin 300 novellia ja runovalikoimaa. Jäsenet antavat lyhyet lausunnot parhaimmista teksteistä palkinnon saajien nimeämiseksi. Palkintolautakunta on myös lupautunut antamaan suullista palautetta kilpailun osanottajille kilpailun jälkeen.

Hallintosäännön liitteessä 1 olevan § 4:n mukaan toimielinten puheenjohtajalle sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan työmäärään perustuvan kertapalkkion määrää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan vuodelle 2020 nimetään kahden erovuorossa olevan jäsenen tilalle runoilija, kääntäjä Pekka Kytömäki ja näytelmäkirjailija Sirkku Peltola.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkion, 180 euroa/kokous, lisäksi hallintosäännön liitteen 1, § 4:n mukaisesti työmäärään perustuva 350 euron suuruinen kertapalkkio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pekka Kytömäki, Sirkku Peltola, Lauri Savisaari, Pirkko Lindberg, Emma Salmi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.