Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 545 Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2020 

TRE:3332/02.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen taloussuunnittelu koskien vuotta 2020 on käynnissä ja kaupungin talousjohdon kanssa käydään ns. raamineuvottelut torstaina 16.5.2019. Kyseisessä neuvottelussa asiasisältönä on Tampereen kaupungin taloustilanne, pelastuslaitoksen 2019 talouden toteuma ja tietysti vuoden 2020 toiminnan ja talouden tarkastelu.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä pääosa kustannuspaineista koostuu henkilöstömenoista, jotka liittyvät harva-alueen pelastusvalmiuteen sekä ensihoidon ja pelastustoimen yhteisiin hybridiyksiköihin. Kyseessä on yksikkö, joka toimii sekä onnettomuustilanteissa ja tulipaloissa että ensihoitotehtävissä ensimmäisenä yksikkönä ja, jonka kustannukset jaetaan Ensihoitokeskuksen ja pelastuslaitoksen kesken. Edelleen pelastuslaitoksen talousarvioraamissa on esitykset kulunvalvonnan kehittämiseen, sisäisen koulutuksen uudistamiseen ja kalustoinvestointeihin.

Osana Tampereen talousarvio-ohjeistusta on pelastuslaitosta pyydetty myös tekemään esityksiä toiminnan tuottavuuspotentiaalin kehittämiseksi ja parantamiseksi. Näissä esityksissä pelastuslaitos kiinnittää huomiota yhteistoimintaan sairaanhoitopiirin kanssa, palotarkastuksen kehittämistä enenevässä määrin omavalvonnan suuntaan sekä sisäisen koulutuksen kehittämiseen ja keskittämiseen. Edelleen annetun ohjeistuksen mukaisesti ei pelastuslaitoksen vuoden 2020 suunnitteluun sisälly palveluiden laajentamista, kuitenkin tästä poikkeuksena saattaa olla Kuhmoisten kunta, joka liittyessään Pirkanmaahan laajentaa myös Pirkanmaan pelastuslaitoksen vastuualuetta. Liittymistä ja mahdollista liittymisaikataulua ei kuitenkaan vielä ole valtioneuvostossa käsitelty.

Pelastuslaitoksen vuoden 2020 tarkempi talouden raamiesitys tehdään kokouksessa.

 

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta hyväksyy osaltaan lähtökohdat talousarvion 2020 kehysneuvotteluihin ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Pelastustoimen neuvottelukunta hyväksyi osaltaan lähtökohdat talousarvion 2020 kehysneuvotteluihin ja merkitsi asian tiedoksi.

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvio esitys pohjautuu toiminnallisesti pitkälti kuluvan vuoden toimintaan. Talousarviovuonna on edessä työehtosopimusneuvottelut, joiden kustannusvaikutuksia on talousarviossa ennakoitu Tampereen kaupungin ohjeistuksen mukaan.

Pirkanmaan paloasemaverkoston uusintaa on suunniteltu jatkettavan siten että uusien, vanhoja asemia korvaavien, paloasemakiinteistöjen uudistushankkeet käynnistettäisiin Hämeenkyröön ja Urjalaan ja näiden kohteiden valmistusajankohta olisi syyskuussa 2020. Kustannusvaikutus on huomioitu osavuodelle 2020 ja taloussuunnitelmakaudella 2021-2022 on otettava huomioon koko vuotta koskeva kiinteistömenojen nousu. 

Talousarvioehdotukseen sisältyvät myös valtakunnallisten tietohallintoon liittyvien hankkeiden kustannusvaikutukset ja taloussuunnitelmakaudella on huomioitava myös hankkeiden jatkuminen talousarviovuotta pidemmälle. Talousarvioesityksessä esitetään myös palotarkastusmaksujen ajantasaistamista nykyistä paremmin seuraamaan valtakunnalista tasoa. Tarkistetut luvut esitetään kokouksessa.

Jo talousarviovuonna 2020, mutta etenkin taloussuunnitelmakaudella 2021-2022, myös talouteen vaikuttavana asiana on yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa suunnitteilla oleva pelastuslaitoksen ensihoitotoiminnan laajentuminen nykyisestään. Tähän liittyy myös pelastustoimen kustannuksia lisäävästi yhteisyksiköiden käyttöönotto, jossa kustannukset on tarkoitus jakaa sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen kesken. Tällaiset yksiköt on tarkoitettu niihin maaseutualueen kuntiin, joissa tehtävämäärät ovat vähäisiä ja toimintavalmiuden ylläpitäminen sopimushenkilöstön kanssa, eritoten päiväsaikaan on haasteellista.

Talousarviossa on huomioitava, että kuntien maksuosuuksiin vaikuttavat paitsi talousarvio euromääräisenä myös kunkin kunnan asukasluvun muutokset.

Liitteenä on koko talousarvioesitys tekstiosineen.

Päätösehdotus oli

Pelastusjohtaja Ojanen:

Pelastustoimen neuvottelukunta päättää esittää oheisen talousarvioesityksen Tampereen kaupunginhallitukselle.

Päätös

Pelastustoimen neuvottelukunta esittää oheisen talousarvioesityksen Tampereen kaupunginhallitukselle.

Pentti Vaaran ponsi: Pelastuslaitoksen tulee huomioida toimintasuunnitelmassaan Pirkanmaan pohjoisen alueen päätoimisen henkilöstön lisäys.

Valmistelija

  • Ojanen Olli-Pekka, Pelastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Taloussuunnittelija Krista Kurppa, puh. 040 664 7411 ja controller Anniina Ylä-Mattila, puh. 040 570 3477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitoksen vuoden 2020 talousarvion kehysneuvottelut käytiin 16.5.2019 Tampereen kaupungin talousjohdon kanssa. Talousarvio hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.11.2019. Talousarvioon verrattuna palvelu- ja vuosisuunnitelmaan on tehty muutos henkilöstösivukulujen ja palvelujen oston välillä johtuen aikaisempaa arviota pienemmästä työttömyysvakuutusmaksusta. Muutoksella ei ole vaikutusta pelastustoimen maksuosuuksiin. Hallituksen linjauksen mukaisesti pelastuslaitos on osaltaan mukana valtakunnallisessa maakunta- ja soteuudistushankkeessa.

Aikaisempiin vuosiin verrattuna suurimmat muutokset koskevat liiketoiminnan muita kuluja. Tämä johtuu uusien paloasemien aiheuttamista vuokrakustannuksista. Paloasemasuunnittelulla ja paloasemaverkoston kehittämisellä pyritään tehostamaan myös henkilöstöresurssien käyttöä.  Tampereen kaupunkiseudun ja erityisesti Tampereen kasvu sekä kaupunkirakenteen tiivistyminen aiheuttavat pelastuslaitokselle tarpeen suunnitella toimintojaan uudelleen vastaamaan paremmin lähitulevaisuuden riskienhallintaa pelastustoiminnassa.

Kansallisten pelastustoimen ICT-järjestelmien uusiminen ja tilanne- ja johtokeskusjärjestelmän voimakas kehittyminen samoin kuin henkilöstösuunnittelujärjestelmän uusinta aiheuttavat selvää resursoinnin tarvetta sekä talousarvio- että taloussuunnitelmavuosina.

Ensihoidon ja pelastustoimen tehtävien edellyttämän osaamisen ylläpidon taustalla on hyvin toimiva organisaation sisäinen ylläpitokoulutusjärjestelmä. Kangasalan koulutuspaloaseman harjoitusalueen valmistuminen ja koulutussuunnittelun kehittäminen tukevat jatkossa entistä paremmin osaamisen ylläpitoa. Kehityskeskustelujen ja työtulosten perusteella henkilöstön ammatillinen osaaminen on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Ensihoidon ja pelastustoiminnan osalta kehitetään yhteisiä toimintatapoja vastaamaan paremmin erityisesti asukasmäärältään harvempien alueiden valmiusvaatimuksiin.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Pirkanmaan pelastuslaitoksen riskienhallinnan sekä sisäisen valvonnan kuvauksen 18.2.2019. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kuvausta on päivitetty vuoden 2019 aikana talousarvion valmistelun yhteydessä ja sen tarkastelu on otettu kiinteäksi osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua. Vuoden 2020 painopisteiksi riskienhallinnassa on nostettu henkilöstön työhyvinvoinnin ja suorituskyvyn varmistaminen, toimintaympäristön ja viranomaisraportoinnin muutoksiin valmistautuminen sekä yhtenäisten toimintamallien suunnittelu viranomaisten välisten tilannetietojen ja tilannekuvan välittämiseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2020 hyväksytään.

Pelastusjohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään palvelu- ja vuosisuunnitelmaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia ja muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Olli-Pekka Ojanen, Miia Ojala, Krista Kurppa, Saija Micklin, Anniina Ylä-Mattila, Jukka Männikkö, taloussuunnittelu@tampere.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.