Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 542 Sivistyspalvelujen johtajan viran täyttäminen 

TRE:6042/01.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Perustelut

Hyvinvointipalvelujen palvelualue organisoidaan 1.1.2020 alkaen kahdelle eri palvelualueelle, jotka ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue sekä sivistyspalvelujen palvelualue. Sivistyspalvelujen palvelualueelle kuuluvat kasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä perustettavan palvelualueen vastuulle kuuluva kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Kaupunginhallitus perusti 23.9.2019 § 408 uusille palvelualueille uudet johtajan virat 1.1.2020 alkaen. Johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja strategisen tason johtamiskokemus. Sivistyspalvelujen johtaja toimii konsernijohtajan alaisuudessa konsernihallinnossa, palvelutoiminnan johtajien esimiehenä ja on pormestarin johtaman kaupungin johtoryhmän jäsen. Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja toimii palvelualueensa lautakunnan esittelijänä.

Sivistyspalvelujen johtajalta edellytetään näyttöjä suuren organisaation palvelujen, prosessien, talouden ja muutosten johtamisesta, strategista ajattelukykyä sekä hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja.

Sivistyspalvelujen johtaja vastaa palvelualueensa johtamisesta ja strategisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Sivistyspalvelujen johtaja tekee vuoden 2020 alussa esityksen palvelualueensa toiminnan organisoinnista.

Virka oli haettavana 23.9. - 30.10.2019. Ilmoituskanavina olivat Aamulehti ja Helsingin Sanomat (29.9.2019) sekä sähköiset kanavat tampere.fi, kuntarekry.fi, mol.fi, Twitter, LinkedIn ja Facebook koko hakuajan. Virkaa haki hakuaikana 32 hakijaa, joilla kaikilla oli koulutuksensa puolesta kelpoisuus virkaan.

Konsernijohtaja, hyvinvoinnin palvelualueen johtaja ja henkilöstöjohtaja haastattelivat 11 hakijaa ja heistä kuusi eteni soveltuvuusarviointeihin. Tämän jälkeen haastateltiin uudelleen neljä henkilöä. Toisella haastattelukierroksella haastattelijoina olivat aiempien lisäksi pormestari, kaupunginhallituksen ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön 15 § mukaan kaupunginhallitus päättää palvelualueiden johtajien ottamisesta.

Päätösesityksessä on otettu huomioon koulutuksen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi arvio soveltuvuudesta tehtävään sekä haastatteluissa saatu vaikutelma.

Alustava ansiovertailu hakijoista ja julkisuuslain 24 §:n 29 -kohdan mukaan salassa pidettävät soveltuvuusarvioinnit ovat kokouksessa kaupunginhallituksen jäsenten nähtävänä. Ansiovertailu täydentyy kaupunginhallituksen keskustelun perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Sivistyspalvelujen johtajan virkaan valitaan kokouksessa tehtävän ehdotuksen mukainen hakija kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Konsernijohtaja vahvistaa viran palkkauksen.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala, puh. 040 743 6356, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 9.12.2019 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Sivistyspalvelujen johtajan virkaan valitaan kokouksessa tehtävän ehdotuksen mukainen hakija kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Konsernijohtaja vahvistaa viran palkkauksen.

Päätös

Sivistyspalvelujen johtajan virkaan valittaan YTM Lauri Savisaari kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Selvitystä terveydentilasta ei ole syytä vaatia, koska valittava henkilö on jo kaupungin palvelussuhteessa.

Konsernijohtaja vahvistaa viran palkkauksen.

 

Kokouskäsittely

Ilkka Sasi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle ja henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Olga Haapa-aho saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala täydensi päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

"Sivistyspalvelujen johtajan virkaan valitaan YTM Lauri Savisaari kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Selvitystä terveydentilasta ei ole syytä vaatia, koska valittava henkilö on jo kaupungin palvelussuhteessa.

Konsernijohtaja vahvistaa viran palkkauksen."

Puheenjohtaja totesi näin täydennetyn päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Puheenjohtaja tiedusteli esittelijän päätösehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi, että koska päätösehdotusta ei oltu hyväksytty yksimielisesti siitä oli suoritettava vaali. Kaupunginhallitus päätti suorittaa vaalin suljetuin lipuin. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajiksi valitut Kirsi Kaivonen ja Kalle Kiili.

Vaalissa annettiin 13 ääntä. Lauri Savisaari 8 ääntä ja Mika Mäkelä 5 ääntä.

Kaupunginhallitus päätti, että sivistyspalvelujen johtajan virkaan valitaan YTM Lauri Savisaari.

Tiedoksi

Hakijat, Juha Yli-Rajala, Taru Kuosmanen, Niina Pietikäinen, rekrytointi, palkat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.