Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

§ 546 Tarkastustoimikunnan kokoonpanon muuttaminen ja jäsenten valinta 

TRE:7561/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen tarkastustoimikunta on osa kaupunkikonsernin johtamisjärjestelmää. Tarkastustoimikunnan tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään hallintosäännön 84 §:ssä.

Tarkastustoimikunnan tehtävänä on
1) arvioida ja valvoa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista
2) arvioida ja valvoa sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta
3) valmistella kaupungin toimintakertomuksessa annettava selonteko sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
4) valvoa, ohjata ja kehittää sisäistä tarkastusta ja sen toiminnan laadunvarmistusta
5) hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintasääntö, toiminnan painopistealueet sekä palvelu- ja vuosisuunnitelma
6) käsitellä sisäisen tarkastuksen raportointia sekä hyvän johtamis- ja hallintotavan, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan asioita
7) koordinoida sisäisen tarkastuksen työtä suhteessa tilintarkastukseen ja tarkastustoimeen.

Toimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana pormestari sekä jäseninä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat.

Valtuusto päätti 16.9.2019 muuttaa hallintosääntöä 84 §:n osalta siten, että tarkastustoimikuntaan kuuluu puheenjohtajana pormestari sekä jäseninä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistään valitsemat kolme riippumatonta jäsentä. Hallintosäännön muutoksen valmistelun yhteydessä on sovittu, että konsernijaoston jäsenet katsotaan riippumattomiksi ja kelpoisiksi tarkastustoimikuntaan. Tämän on pormestari todennut puheenvuorossaan valtuustossa.

Koska tarkastustoimikunnan kokoonpano ei ole voimassa olevan hallintosäännön mukainen, tulee toimikuntaan valita uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Todetaan hallintosäännön 84 §:n muutoksen vuoksi kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien luottamustoimet tarkastustoimikunnan jäseninä päättyneiksi.

Valitaan muutetun hallintosäännön perusteella tarkastustoimikuntaan kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä kolme riippumatonta jäsentä.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Valitut, Markus Kiviaho, Luottamushenkilömuutokset, Monetra Pirkanmaa Oy / Palkat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)