Kaupunginhallitus, kokous 17.2.2020

§ 84 Helsingin ja Tampereen välisen ratakäytävän kehittämiseksi perustettava Suomi-rata-hankeyhtiö (lisäpykälä) 

TRE:1494/08.01.01/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 11.3.2019, että Tampereen kaupunki lähtee osakkaaksi perustettavaan Suomi-rata-hankeyhtiöön, mikäli suunniteltujen osakkaiden välille solmitaan ratakäytävän kehittämiselle asetettujen tavoitteiden mukaiset sopimukset. Edelleen valtuusto päätti, että Tampereen kaupunki merkitsee perustettavan Suomi-rata-hankeyhtiön osakkeita enintään 4,0 miljoonalla eurolla. Päätöksellä kaupunki sitoutui vain hankkeen ensimmäisen vaiheen suunnitteluun.

Vuoden 2019 alussa neuvotteluja valtion kanssa hankkeesta kävivät Helsinki, Vantaa ja Tampere. Alkuvaiheessa Helsingin, Tampereen ja Vantaan sekä mahdollisten muiden omistajien pääomitus olisi ollut yhteensä 14,0 milj. euroa ja tästä Tampereen osuus enimmillään 4,0 milj. euroa.

Valtuuston tekemää päätöstä ei ole voitu panna täytäntöön, koska hankeyhtiön perustaminen keväällä 2019 keskeytyi hallituksen vaihtumisen seurauksena.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankeyhtiön perustamista koskevat neuvottelut uudelleen loppusyksystä 2019. Ministeriön esittämä malli perustuu edelleen hankeyhtiöille ja sen keskeinen rakenne vastaa pitkälti 11.3.2019 valtuuston päätöksessä kuvattua. Keskeisenä erona aikaisempaan päätökseen on se, että nyt neuvottelut ovat keskittyneet lähtökohtaisesti koko hankkeen suunnittelun rahoittamiseen toisin kuin vuoden 2019 keväällä, jolloin yhtiön osakkaat sitoutuivat ainoastaan suunnittelun ensimmäiseen vaiheeseen ja sen rahoittamiseen. 

Suomi-rata-hankeyhtiön tarkoituksena olisi nyt käytävien neuvottelujen pohjalta Helsingin ja Tampereen välisen raideyhteyden suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Tampereen välisen, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelua. Helsingin ja Tampereen välinen raideyhteys on Suomessa merkittävä rautatieliikenteen linkki. Helsingistä pohjoiseen Tornion kautta Ruotsin puolelle Luulajaan jatkuva päärata on osa rajat ylittävää eurooppalaista ydinverkkokäytävää. Helsingin ja Tampereen välisen raideyhteyden merkitys Suomen rataverkolle onkin alueellista ulottuvuuttaan huomattavasti laajempi ja sen vaikutus Tampereelta länteen, pohjoiseen ja itään jatkuvien yhteyksien kehitysnäkymiin on kiistaton. Nopeampi yhteys edistäisi aluekehitystä sekä kestävän liikkumisen tavoitteita laajasti ja se tiivistäisi suurten kaupunkiseutujen välisiä työssäkäyntialueita.

Osakkaiden tahtotilana on tätä taustaa vasten luoda edellytyksiä nopealle junayhteydelle Helsingin ja Tampereen välillä sekä varmistaa riittävä kapasiteetin kasvattaminen tämän yhteysvälin liikenteelle.

Kansallisen merkityksen lisäksi Suomi-rata on erittäin merkittävä hanke Tampereen kaupungille ja kaupunkiseudulle. Radan toteuttaminen parantaa olennaisesti kaupungin ja seudun saavutettavuutta. Hanke hyödyttää Tampereen asukkaita ja kaupungin sekä seudun elinkeinotoimintaa tarjoamalla tehokkaampia ja kestävämpiä liikenneyhteyksiä, joten hankkeeseen osallistuminen kuuluu näin ollen kaupungin yleiseen toimialaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö johdolla on käyty neuvotteluja Suomi-rata-hankeyhtiön perustamisesta ja pääomittamisesta useiden kaupunkien ja kuntien (yhteensä 20 kpl) sekä Finavia Oyj:n kanssa. On tärkeää, että mahdollisimman moni neuvotteluihin osallistunut taho tulisi hankeyhtiön osakkaaksi. Hankeyhtiön suunnitteluvaiheen pääomitustarpeeksi on arvioitu 154,7 milj. euroa. Valtion kautta hankeyhtiö Suomi-rataan on tarkoitus sijoittaa 51 % tarvittavasta pääomasta eli 78,9 milj. euroa. Muiden osakkaiden mukaan lukien Finavian pääomituksen tarve on näin ollen 75,81 milj. euroa, josta Tampereen kaupungin osuudeksi on alustavasti arvioitu 11,1 ja kuitenkin enintään 12 milj. euroa. Alustavasti kaupungin pääomitus yhtiölle jakaantuu yhteensä 11 vuodelle.

Hankkeelle haetaan Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa (CEF) -avustusta. Mahdollinen avustus vähentää osakkeiden pääomitustarvetta omistuksien suhteessa.

Hankeyhtiön on tarkoitus tehdä n. 1,5 vuotta kestävä vaihtoehtoinen esiselvitys ns. Lentoradan ja Tampereen välillä. Toinen vaihtoehto on, että yhteys toteutetaan uutena ratalinjauksena ja toinen, että yhteys toteutetaan kehittämällä nykyistä päärataa. Mikäli esiselvityksen jälkeen hankeyhtiö päättää jatkosuunnittelun perustuvan uuteen ratalinjaukseen, sitoutuvat muut osakaskunnat lunastamaan Kanta-Hämeen kuntien (Hämeenlinna, Riihimäki ja Janakkala) osakkeet omistuksensa suhteessa em. Kanta-Hämeen kuntien näin edellyttäessä. Tästä periaatteesta tehdään erillinen kuntien välinen sopimus. Tampereen osalta sitoutuminen tarkoittaisi mahdollista n. 0,6 milj.euron osakehankintaa todennäköisesti vuoden 2022 aikana.

Hankkeen rakentamisvaiheesta tai sen osista ei ole tehty päätöksiä. Tehtävän osakassopimuksen mukaisen suunnittelun loppuunsaattaminen ei velvoita osakkaita rakentamisvaiheeseen. Mahdollinen rakentamisvaiheen pääomitus ja omistusosuudet ratkaistaan erikseen eikä Tampereen kaupunki ole niihin sitoutunut ilman uutta erillistä päätöksentekoa.

Hankkeesta neuvotelleiden osapuolten (Suomen valtio, Finavia Oy, Tampereen kaupunki ja 19 muuta kaupunkia ja kuntaa) edustajat ovat allekirjoittaneet 13.2.2020 hanketta koskevan neuvottelumuistion. Neuvottelumuistion allekirjoittamisella neuvottelijat vahvistavat löytäneensä yhteisymmärryksen osakassopimuksen sisällöstä ja hankeyhtiön perustamisesta. Neuvotteluissa löydetystä yksimielisyydestä huolimatta selkeyden vuoksi todetaan, että osakassopimuksen hyväksyminen ja hankeyhtiön perustaminen ovat kuitenkin vielä riippuvaisia kunkin osapuolen edustaman organisaation päätöksenteosta. Osakassopimuksen tarkoituksena on sopia tarkemmin esimerkiksi hankeyhtiön perustamisesta, hallinnosta, rahoituksesta ja päätöksenteosta sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden.

Tavoitteena on, että Suomi-rata-hankeyhtiön osakassopimus hyväksytään valtion osalta maaliskuun alussa 2020 hallituksen talouspoliittisessa ministeriövaliokunnassa. Tämän jälkeen osakassopimus ja muut yhtiötä koskevat asiakirjat on tarkoitus saada hyväksytyksi kaupungeissa ja kunnissa.

Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy perustettavan Suomi-rata-hankeyhtiön osakkaiden kesken laadittavan osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Suomi-rata-hankeyhtiön valmistelutilanne merkitään tiedoksi.

Neuvottelutulos Tampereen kaupungin osalta hyväksytään ja valmistelua jatketaan sen pohjalta.

Tampereen kaupungin osuus hankeyhtiön pääomasta on enintään 12 milj. euroa.

Perustettavaan hankeyhtiön osakkuus ja osakkeiden merkitseminen tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi. Konsernijaosto päättää yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymisestä.

Tiedoksi

liikenne- ja viestintäministeriö, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Tuukka Salkoaho, Janne Kytö