Kaupunginhallitus, kokous 17.2.2020

§ 80 Pyynikintie 2:n perusparannuksen hankesuunnitelma 

TRE:218/10.03.07/2020

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Savisaari Lauri, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankearkkitehti Minna Tuominen, puh. 041 730 0384, etunimi.h.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta. Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10-15 % hankesuunnitelmasta.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Pyynikintie 2 -rakennus sijaitsee Pyynikin kaupunginosassa osoitteessa Pyynikintie 2, 33230 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-107-114-1. Etäisyys Keskustorilta on noin 1,2 km. Tarveselvityksen mukaisesti on päädytty perusparantamaan Pyynikintie 2 -rakennus. Pyynikki on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Pyynikintie 2 sijaitsee RKY-alueella ja se tulee huomioida suunnittelussa ja toteutuksessa.

Pyynikintie 2 on valmistunut Tampereen teknillisen oppilaitoksen käyttöön. Ensimmäinen vaihe on valmistunut 1916 (arkkitehti Richard Björnberg) ja toinen vaihe vuonna 1934 (arkkitehti G.J.Åhberg) Peruskorjauksia on tehty vuosina 1974 (Arkkitehtitoimisto Knuutti-Schreck) ja 1989 (Arkkitehtitoimisto Harry W Schreck ja Heikki Hietula), jolloin tiloja on muutettu Tampereen yliopiston kasvatustieteiden käyttöön. 2000-luvulla tiloihin on tehty tilamuutoksia Pirkanmaan ammattikorkeakoulun ja Tampereen sosiaalialan oppilaitoksen tarpeisiin. (Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen Oy). Rakennuksessa on ollut sisäilmaongelmia ja rakennus on ollut tyhjillään vuodesta 2018.

Rakennus on ollut valmistumisestaan lähtien opetuskäytössä ja rakennuksen tilaratkaisu on opetustilakäyttöön hyvin soveltuva. Tarveselvitysvaiheessa on kartoitettu vaihtoehtoisia käyttötarkoituksia rakennukselle. Keskeisen sijainnin ja hyvän saavutettavuuden vuoksi kasvatus- ja opetuspalvelut on linjannut, että rakennus soveltuu koulujen väistötilaksi tuleville perusparannuksille. Lisäksi rakennus palvelee joustavasti lähialueen kouluja. Keskeisen sijainnin ja hyvän saavutettavuuden vuoksi rakennus soveltuu myös lukiokoulutuksen käyttöön ja Esittävän taiteen -kampuksen iltakäyttötiloiksi.

Uuden perusopetuksen yksikön mitoitus on noin 350 oppilasta (luokat 0-6, 25 oppilasta/perusopetusryhmä), aineopetuksen tiloja alueen yläkoulujen noin 75 oppilaalle, lukio noin 800 opiskelijalle ja Esittävän taiteen iltakäyttö noin 100 opiskelijalle.

Rakennus on perusparannuksen tarpeessa. Tehtyjen kuntotutkimusten ja -selvitysten perusteella rakennuksessa on useita hyväkuntoisia ja kosteusteknisesti toimivia rakenteita, joissa on vain paikallisesti korjaustarvetta tarvitsevia rakennusosia. Laaja-alaisia korjaustoimenpiteitä vaativia rakenteita ovat koko rakennuksen alapohjarakenteet sekä sisäpihan laajennusosan yläpohjarakenteet.

Tilan tarve

Rakennuksen kaksi alinta kerrosta toimivat perusopetuksen väistötilana perusparannettaville kouluille. Pyynikintie 2:n rakenteellinen mitoitus on noin 350 oppilasta (luokat 0-6, 25 oppilasta/perusopetusryhmä), josta mahdollisen esiopetuksen osuus on 2 ryhmää (noin 50 oppilasta). Aineopetuksen tilat palvelevat lähialueen koulujen tilantarpeita joustavasti.

Lukiokoulutuksen tilakapasiteetti loppuu nykyisellä kasvuvauhdilla 2020-luvun puoliväliin mennessä. Hatanpään lukiolla on OKM:n myöntämä musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) erityistehtävä, ja se toimii noin kymmenen vuotta sitten peruskorjatussa entisen Rantaperkiön koulun kiinteistössä. Syyskuun 2019 tilastopäivänä koulussa oli 372 opiskelijaa, ja sen tilat ovat täysimääräisesti käytössä. Hatanpään lukion toiminnan siirtäminen Pyynikintie 2:een vapauttaisi perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle tilaa Härmälän suunnalla sekä mahdollistaisi lukiopaikkojen lisäämisen kasvavan kaupungin opiskelijatarpeeseen.

Pyynikintie 2 on sijainniltaan keskeinen ja julkisen liikenteen avulla hyvin saavutettavissa ja soveltuu Esittävän taiteen kampuksen iltakäyttötiloiksi. Yhteistyömahdollisuudet Pirkanmaan musiikkiopiston (PMO), Tampereen Konservatorion ja Lyseon lukion sekä Tampereen Yhteiskoulun lukion ja Wivi Lönnin koulun (musiikkipainotus) kanssa olisivat erinomaiset. Esittävän taiteen iltakäyttöön soveltuvia tiloja ovat musiikkipainotteisen lukion musiikin luokat, musiikkiteatterin luokka, bänditilat, monikäyttöaula ja liikuntasali. Myös muita rakennuksen opetustiloja voi hyödyntää iltakäytössä esim. yksilöopetukseen.

Aikataulu

Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen huhtikuussa 2020. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa maaliskuun 2021 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana, jolloin hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä kesäkuussa 2021. Rakennustyöt ajoittuvat elokuun 2021 ja kesäkuun 2023 väliselle ajalle. Rakennus otetaan käyttöön elokuussa 2023.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot

Nykyinen asemakaava 4915 on vuodelta 1975. Kaavamääräys on YO, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Nykyisen asemakaavan mukaan tontille on osoitettu 29 autopaikkaa, mutta Tampereen kaupungin tonttipolitiikan mukaisesti määrää tulisi saada kohtuullistettua, jolloin ahtaalle tontille saadaan riittävän kokoinen välituntipiha-alue alakoululaisille. Tontin rakennusoikeus on noin 10 000 m2.

Tontin koko on 6 200 m2. Tonttia rajaa idässä Pyynikintie, etelässä Laiskolankuja ja pohjoisessa Kisakentänkatu. Pyynikin urheilukenttä sijaitsee rakennuksen pohjoispuolella, koulupihan ja urheilukentän välissä on ylitettävänä Laiskolankuja. Tampereen kaupungin pysäköintipolitiikka päivitettiin talvella 2019, jolloin siihen lisättiin auto- ja polkupyöräpaikkojen määritykset päiväkodeille ja kouluille. Uuden linjauksen perusteella tullaan hakemaan poikkeusta asemakaavan mukaiselle autopaikkavaatimukselle. Lopullinen auto- ja polkupyöräpaikkamäärä päätetään ja toteutetaan jatkosuunnittelun yhteydessä. Tutkitaan myös mahdollisuus sijoittaa osa polkupyöräpaikoista Pyynikin kentän paikoitusalueelle. Ajoväylät asfaltoidaan. Invatakseille suunnitellaan esteetön ja turvallinen reitti rakennuksen sisäänkäynnille.

Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee noin 10 metrin päässä rakennuksesta. Tuleva raitiotie kulkee koulun läheltä, etäisyys Pyynikintorin pysäkille on noin 500 metriä. Jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan liikennesuunnittelun kanssa mahdollisuudet Pyynikintie 2 ympäristön jalankulku-, pyörä-, huolto- ja saattoliikenteen järjestämiseksi mahdollisimman toimivaksi ja turvalliseksi.

Koulun välituntipihan mitoitus on noin 6 m2/alakoulun oppilas. Pihasta muodostuu yhtenäinen helposti valvottava kokonaisuus. Pihalta on suora yhteys opetustiloihin. Koulun piha-alue ei sijaitse melualueella. Pihalle sijoitetaan keinut ja kiipeilyvälineitä huomioiden myös esiopetusikäisten tarpeet. Pihalle voi sijoittaa pienen aidatun pallopelialueen, joka toiminnallisesti palvelee kaikenikäisiä kiinteistön käyttäjiä. Pihan pintamateriaaleina käytetään pääosin sidottuja materiaaleja rakennuksen läheisyydessä. Koulun välituntipihat aidataan. Pihan välineet ja varusteet tarkennetaan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Myös viereistä Pyynikin kenttää käytetään välituntipihana sekä liikuntapaikkana.

Rakennus on kolmekerroksinen, rakennuksessa on myös laaja maantasokerros sekä väljä ullakkokerros, joissa on teknisten tilojen lisäksi pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Koulusta ja lukiosta suunnitellaan tehokas kokonaisuus, jossa on monipuolisesti erityyppisiä yhteiskäyttötiloja niin alakoulun ja lukion, kuin alueen oppilaitosten ja muiden toimijoiden kesken. Suunnittelussa huomioidaan rakennushistoriaselvityksessä esitetyt seikat mahdollisuuksien mukaan.

Alustavan suunnitelman mukaan pohjakerroksessa sijaitsevat taito- ja taideaineiden ja aineopetuksen yhtenäinen kokonaisuus, alakoulun opetussolut, ulkoliikunnan puku- ja pesutilat, musiikin harjoitushuoneita, kuntosali ja teknisiä tiloja. 1. kerroksessa sijaitsevat alakoulun opetussolut, oppilashuollon tilat, ruokasali/monikäyttötila sekä keittiötilat. 2. kerroksessa sijaitsevat lukion opetustilat. 3. kerroksessa sijaitsevat lukion opetustilat sekä yhteiskäyttöiset tilat; kuvaamataidon tila ja liikunnan tilat. 4. kerroksessa sijaitsevat opiskelijoiden ryhmätyötilat, musiikin opetustilat sekä teknisiä tiloja. Kaikista tiloista on suora ja lyhyt yhteys keskeisesti sijaitsevaan ruokasaliin, joka toimii myös rakennuksen pääaulana ja monikäyttötilana. Työtiloja opettajille sekä ryhmätyötiloja oppilaille on sijoitettu kaikkiin kerroksiin. Työtilojen sekä ryhmätyötilojen koot, määrät ja sijoitukset tarkennetaan jatkosuunnittelussa. 3. kerroksen liikuntasali toimii perusopetuksen liikuntatilana (noin 20 viikkotuntia), lukion liikuntatilana (noin 10 viikkotuntia) sekä musiikkiteatteriopetuksen tilana (noin 10 viikkotuntia). Perusopetuksen ja lukion ulkoliikunta voidaan toteuttaa lähialueen ulkokentillä ja -maastoissa, ulkoliikuntaa palvelevat pukutilat ja kuntosali on sijoitettu pohjakerrokseen. Kaksi kolmannesta lukion liikunnan kursseista (noin 20 kurssia vuodessa) järjestetään Pyynikintie 2:n ulkopuolella. Lähialueen muiden liikuntapaikkojen käyttömahdollisuudet selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä.

Tarvesuunnitteluvaiheen jälkeen on tutkittu keittiön ja käsityötilojen huoltoyhteyden järjestämistä uuden pienen huoltolaajennuksen kautta, johon sijoittuisi myös mahdollinen käsityön purunpoisto. Huoltoyhteyden ja laajennuksen suunnitelma tarkennetaan jatkosuunnittelussa yhteistyössä liikennesuunnittelun kanssa, jotta huoltoliikenne, saattoliikenne, jalankulku- ja pyöräliikenne saadaan järjestettyä turvalliseksi ja sujuvaksi tontilla ja lähikaduilla.

Rakennus perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista koulu- ja lukiokäyttöä. Rakennuksessa todetut ongelmia aiheuttavat ja vanhentuneet rakenteet ja järjestelmät uusitaan ja korjataan toimimaan oikein. Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen. Rakenneratkaisut ja detaljit pidetään mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Rakennusmateriaaleina käytetään pitkäikäisiä helposti huollettavia materiaaleja. Piha-aluetta kunnostetaan hankkeen yhteydessä. Rakennuksen palo- ja ääniteknisiä ominaisuuksia parannetaan.

Talotekniset järjestelmät uusitaan kokonaan. Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Rakennukseen valitaan mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusohjeita.

Investointi- ja käyttökustannukset

Esiselvitysten ja tilaohjelman perusteella tehdyissä laskelmissa on päädytty seuraavaan kustannusarvioon: 23.445.000 euroa (2.096 euroa/brm2). Hankesuunnitelman liitteenä on investointisopimus, joka sisältää alustavan arvion hankkeesta aiheutuvista pääoma- ja ylläpitovuokrista. Rakennuksen valmistuttua vuonna 2023 vuosivuokra on yhteensä 3.107.398 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: Kasvatus- ja opetuspalvelut, varhaiskasvatus 95.044 euroa, Kasvatus- ja opetuspalvelut, perusopetus 932.668 euroa, Sosiaali- ja terveyspalvelut (terveydenhoitajat, lääkäri) 38.090 euroa, lukiokoulutus 1.911.407 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 130.189 euroa. Rakennuksen pääomavuokra 2.687.792 euroa/vuosi, ylläpitovuokra 356.064 euroa/vuosi ja tontin vuokra 63.542 euroa/vuosi.

Käyttäjät maksavat vuokraa käyttämästään tilasta. Perusopetuksen väistötilan vuokrakustannukset maksetaan väistötilasta. Väistettävästä kohteesta ei samanaikaisesti väistön aikana makseta vuokraa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti. Lopullinen erillisurakoiden ja -hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 250.000 euroa (alv 0%).

Talonrakennusohjelmassa hankkeelle on esitetty määrärahaa vuosille 2020-2022. Määrärahat esityksessä jakautuvat seuraavasti: vuonna 2020 500.000 euroa, vuonna 2021 12,1 milj. euroa ja vuonna 2022 12,4 milj. euroa, yhteensä 25 milj. euroa. Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi tarkentuneen aikataulun ja urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi.

Toiminnan kustannukset

Perusopetuksen toiminnan kustannukset siirtyvät aina kulloinkin väistöön siirtyvästä koulusta. Koululaisten kuljetuksista voi tulla väistön ajan lisäkustannuksia. Kustannusten määrä voi vaihdella riippuen siitä, mistä oppilaat kuljetetaan ja maksetaanko heille koulumatkaetuutta vai onko kuljetus ns. omalla koulubussilla. Koulumatkaetuuden (bussikortti) kustannus on 249 euroa/oppilas/vuosi (350 x 249= 87.150 euroa/vuosi). Mahdolliset koulubussikuljetukset kilpailutetaan, lopulliseen kustannukseen vaikuttaa mm. se, kuinka monta bussia kuljetukseen tarvitaan.

Lukiossa tulee olemaan henkilökuntaa yhteensä noin 54 henkilöä, henkilöstökustannukset ovat vuodessa noin 3,6 milj. euroa. Lukion toiminnan kustannukset ovat 478.400 euroa/vuosi.

Vuoden 2022 vuosisuunnitelmassa tulee huomioida uusien kalusteiden kustannukset, jotka ovat perusopetuksen osalta noin 875.000 euroa. Uusien tilojen varustamiseen tarvittavat kustannukset lasketaan oppilasperusteisesti 2.500 euroa/lapsi ja alakoulun oppilas ja 3.000 euroa/yläkoulun oppilas. Summasta 40 % (350.000 euroa) on varsinaista ensikertaista kalustamista (irtokalusteita) ja 60 % (525.000 euroa) on varaus käyttötalouteen, joka sisältää mm. tarvittavat ICT-hankinnat. Lukiokoulutuksen osalta varustamiskustannus on 3.000 euroa/lukiolainen, 800 lukiolaisen mitoituksella yhteensä 2.400.000 euroa, josta 40 % 960.000 euroa ja 60 % 1.440.000 euroa. Yhteensä ensikertaisen kalustamisen kustannukset ovat noin 3.275.000 euroa. Keskusta-alueen muiden liikuntapaikkojen käyttömahdollisuudet ja kustannukset selvitetään jatkosuunnittelussa.

Pirkanmaan Voimia Oy arvioi palvelun järjestäjänä, että koulun ateriapalvelun kustannukset pysyvät samoina väistötiloissa olon ajan kuin muutoinkin. Hatanpään lukion nykyinen ateriakustannus on 167.000 euroa/vuosi. Pyynikintie 2:ssa oppilasmäärän kasvaessa ateriakustannus tulee olemaan noin 333.000 euroa/vuosi (800 oppilasta). Ateriakustannusten kasvu on noin 166.000 euroa/vuosi. Puhtauspalvelut noin 97.000 euroa/vuosi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pyynikintie 2:n perusparannuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkovalmistelun pohjaksi.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Petri Peltonen, Kirsi Lahtinen, Matti Tanski, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Leena Vekara, Harri Haraholma, Satu Lahdensivu, Jorma Suonio, Ville Vuorisalmi